İslam Kurumları Ve Medeniyeti
2018 - Büt Soruları
1.
Milli kültürü bozulmuş olan milletlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Dejenere milletler
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi manevi kültür unsurlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Teknoloji
Soru Açıklaması
3.
“Kendi hayat anlayışlarına, kendi yaşam biçimlerine ve kendi değer sistemlerine
medeniyet adını verdiler. Böylece medeniyetin referansı kendilerinin hayat tarzı, medenî olmanın kriteri de o hayat tarzını benimseme ve yaşama oldu. Nihayet kendilerinin dışında kalan dünyanın sömürgeleştirilmesi böyle bir medenîleştirme gayretinin adı olarak tarihe geçti.”

Yukarıda anlatılan medeniyet anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Batı Medeniyeti
Soru Açıklaması
4.
Günümüz Türkçesinde medeniyet yerine daha çok aşağıdaki kelimelerden hangisi
kullanılmaya başlanmıştır?
Doğru Cevap: "C" Uygarlık
Soru Açıklaması
5.
Haksızlıkları önlemek gayesiyle yapılan ve Hz. Peygamber'in de yirmi beş yaşındayken dahil edildiği toplantıya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Hılfü’l-fudûl
Soru Açıklaması
Haksızlıkları önlemek gayesiyle yapılan ve Hz. Peygamber'in de yirmi beş yaşındayken dahil edildiği toplantıya ne ad verilir?
6.
Bir gün bir Musevi Hz. Muhammed’e gelir; ileri gelen erkândan birisinin kendisinin dinî hislerini incittiğini ve Muhammed’in Musa’dan üstün bir
peygamber olduğuna dair bir ifadede bulunduğunu söyler. Peygamber o zata dönerek der ki, böyle bir şey söylememeliydin, başkalarının itikadına saygı göstermek gerekir.

Yukarıdaki anlatıma göre Hz. Muhammed’in vurgulamak istediği değer aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Müsamahakâr
Soru Açıklaması
7.
Semerkant’ta imal edilmeye başlanan kâğıdın daha sonra tüm İslâm dünyasına yayılması aşağıdaki hangi olaydan sonra olmuştur?
Doğru Cevap: "C" Talas Savaşı
Soru Açıklaması
8.
Türkçe’nin güzelliklerini, yabancılara özellikle de Araplara göstermek için kaleme
alınan eser aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Divânu Lügati’t-Türk
Soru Açıklaması
9.
Osmanlı sultanları halife ünvanını resmî olarak ilk defa ------- 1727 yılında Afgan hükümdarı İran’lı Eşref Han ile imzaladığı bir anlaşmada kendisini "bütün Müslümanların halifesi" olarak nitelemesiyle başlamıştır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?
Doğru Cevap: "C" III. Ahmed'in
Soru Açıklaması
10.
Hilafetin babadan oğula geçmesini sağlayarak saltanata dönüştüren kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" I. Muaviye
Soru Açıklaması
11.
İslâm dünyasında halk yararına veya vakıf esasına göre kurulan darüşşifaların yanında sonradan tıp medreselerinin açılmasının ilk büyük örneği aşağıdaki ülkelerden hangisinde yapılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Mısır
Soru Açıklaması
12.
Fatih Sultan Mehmed’in imarethanesinde imaret duvarlarına yazılan yazıları ve yapılan resimleri silmekle görevli kişiye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Mâhi’n-Nukûş
Soru Açıklaması
13.
I. Vakıflardan toplanan vergiler
II. Müslümanlardan tahsil edilen bütün vergiler
III. Savaşta düşmandan alınan ganimetler

Yukarıdakilerden hangileri beytülmalın gelir kaynaklarındandır?
Doğru Cevap: "D" II ve III
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı toplumunun sosyal yaşantısında hizmette
bulunan “muhtesibin” görevlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Devlete asker kazandırma
Soru Açıklaması
15.
Fütüvvet ve ahiliğin devamı olarak XV. asırda Osmanlı toplumunda ortaya çıkan ve meslek mensuplarının yetiştirilmelerine ait eğitimleriyle önemli bir yer tutan yaygın eğitim kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Lonca
Soru Açıklaması
16.
Yapılacak yenilikleri kolayca uygulamak için sıbyan okulları dışında ibtidaî okulları açmak ve sıbyan okullarını tedricen ve muhafazakâr zümrelerin dikkatini çekmeden usûl-i cedid (yeni usûl) üzere ders veren bir duruma getirmek amacıyla 1869 yılında yürürlüğe konulan yasa aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Maarif-i Umûmiye Nizamnâmesi
Soru Açıklaması
17.
Hz. Osman zamanında Medine’de kazâ işlerine bakan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Mugire b. Nevfel b. Hâris
Soru Açıklaması
18.
Kadı adına keşif yapan veya mahkemenin yetki alanındaki davalara bakan kişiye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Nâib
Soru Açıklaması
19.
Selçuklu dönemi kurumlarından olan Gulamhane, yapı itibariyle aşağıdaki hangi
Osmanlı kurumuna benzemektedir?
Doğru Cevap: "E" Enderun Mektebine
Soru Açıklaması
20.
Hz. Peygamber’in vefatından sonra halife unvanıyla devlet başkanı olan kişi
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Hz. Ebubekir
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.