İslam Kurumları Ve Medeniyeti
2018 - Final Soruları
1.
Bir medeniyetin doğuşunda ve yayılışında temel unsur aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İnsan
Soru Açıklaması
2.
İznik’te 325'te Hristiyan kilisesinin ilk din kurultayını toplayarak, Hristiyanlığı devletin desteklediği bir din haline getiren kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Konstantinus
Soru Açıklaması
3.
İlk Selçuklu medresesi kim zamınında ve nerede kurulmuştur
Doğru Cevap: "C" Tuğrul Bey-Nişabur
Soru Açıklaması
4.
Hz. Ömer’den sonra halife seçiminde kullanılan usulün adı aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Ehlü’l-Hal
Soru Açıklaması
5.
İslâm dünyasında sağlık kurumları en yaygın olarak aşağıdaki hangi adla anılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Dârüşşifâ
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi, İslâm tarihinde vakıf statüsü taşıyan ilk işlem olarak kabul
edilmektedir?
Doğru Cevap: "A" Hz. Ömer’e ait Semğ arazisindeki hurmalığın tahsisi
Soru Açıklaması
7.
Zekâttan pay alacak olan borçlu ve ağır borçlara batmış olan kimselerin dâhil olduğu sınıf aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" el-Gârimîn
Soru Açıklaması
8.
“Kim ki hasta olursa ona hekim götüreler, ilaç ettireler ve hekim hakkın vereler ve
edviye bahasını (ilaç parasını) vereler” ifadeleri ile vakıf şartlarının yazılı olduğu
vakfiye kime aittir?
Doğru Cevap: "B" Germiyanoğlu Yakup Çelebi
Soru Açıklaması
9.
I. Ekonomik ve sosyal hayatla ilgili olanlar
II. Dinî hayatla ilgili olanlar
III. Adlî hayatla ilgili olanlar

Yukarıdakilerden hangileri muhtesibin vazifelerinin toplandığı gruplardandır
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
10.
Abbasiler döneminde emri altındaki teşkilât yardımıyla bütün vakıfları yönetip
denetleyebilen kişiye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Kâdi’l-kudât
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlıda öşür vergisi vermekle yükümlü olan kesimdir?
Doğru Cevap: "A" Müslümanlar
Soru Açıklaması
12.
Devlet mallarının muhafaza edildiği fizikî bir mekân olarak beytülmalın ilk temelleri kim zamanında atılmıştır?
Doğru Cevap: "E" Hz. Peygamber
Soru Açıklaması
13.
Osmanlıda açılan ilk sivil yüksekokul aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Mekteb-i Mülkiye-i Şâhâne
Soru Açıklaması
14.
İslâm dininin kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim ve onunla ilgili ilimlerin öğretildiği medreselere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Darülkurra
Soru Açıklaması
15.
Osmanlıların ilk resmî müderrisi kimdir?
Doğru Cevap: "C" Davud-ı Kayserî
Soru Açıklaması
16.
“Hukuku’l-ibâd” ne anlama gelmektedir?
Doğru Cevap: "D" İnsan hakkı
Soru Açıklaması
17.
Hz. Peygamber’in Medine Çarşısı’nda görevlendirdiği ilk muhtesib hanım
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Şifa binti Abdullah
Soru Açıklaması
18.
Selçuklu dönemi kurumlarından olan Gulamhane, yapı itibariyle aşağıdaki hangi
Osmanlı kurumuna benzemektedir?
Doğru Cevap: "D" Enderun Mektebine
Soru Açıklaması
19.
Hz. Ömer’in maaşlı-dâimî askerlik uygulaması başlatmasının amacı nedir?
Doğru Cevap: "E" Müslümanların askerliği bırakıp tarım ve ticaretle uğraşmalarını önlemek ve cihad ruhunu canlı tutmak
Soru Açıklaması
20.
İslam ülkelerinde büyük önem kazanmış sosyal ve ekonomik hayat üzerinde derin
tesirler icra etmiş olan dinî ve hukukî kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Vakıf
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.