İslam Kurumları Ve Medeniyeti
2018 - Vize Soruları
1.
İslâm dini, ------- yüzyılda yayılmaya başladıktan kısa bir süre sonra Çin’den Fas’a kadar çok geniş bir coğrafyada inananlar buldu.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?
Doğru Cevap: "C" VII.
Soru Açıklaması
2.
Allah’tan başka hiçbir ilahın olmadığına kanaat getirmek ve şahitlik etmeye ne ad
verilir?
Doğru Cevap: "A" Tevhid
Soru Açıklaması
3.
Ziya Gökalp’e göre aşağıdakilerden hangisi milli kültürü meydana getiren unsurlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Siyaset
Soru Açıklaması
4.
Coğrafî çevrenin insan üzerinde “doğrudan” ve “dolaylı” etkileri vardır. Bu etki kültür ve medeniyetlerin doğması ve gelişmesini sağladığı gibi onlara değişik özellikler de kazandırmıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi coğrafî çevrenin etkisiyle ortaya çıkan medeniyet türlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Kutup tipi
Soru Açıklaması
5.
Tarih felsefesi ve sosyolojinin kurucusu olarak kabul edilen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İbn Haldun
Soru Açıklaması
6.
Hristiyanlığın yaratılıştan kıyamete kadar genel tarihinin çizildiği ve Batı Avrupa dünya görüşünün temellerinden birini oluşturan “Tanrı Devleti” adlı eser aşağıdaki bilim insanlarından hangisine aittir?
Doğru Cevap: "A" Augustinus
Soru Açıklaması
7.
Cahiliye döneminde Mekke’de kasten işlenen ve cezası kısas olan suçların dışında kalan suçlar için tazminat ödetme ve miktarını tespit etme görevine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Eşnak
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Mekke’nin merkezi toplanma, istişare ve karar alma meclisidir?
Doğru Cevap: "D" Dâru’n-Nedve
Soru Açıklaması
9.
Bir gün bir Musevi Hz. Muhammed’e gelir; ileri gelen erkândan birisinin kendisinin dinî hislerini incittiğini ve Muhammed’in Musa’dan üstün bir
peygamber olduğuna dair bir ifadede bulunduğunu söyler. Peygamber o zata dönerek der ki, böyle bir şey söylememeliydin, başkalarının itikadına saygı göstermek gerekir.

Yukarıdaki anlatıma göre Hz. Muhammed’in vurgulamak istediği değer aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Müsamahakâr
Soru Açıklaması
10.
Osmanlı siyasi düşüncesinde varılması hedeflenen en önemli gaye aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Adalet
Soru Açıklaması
11.
Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde gayrimüslimlerin dinî müesseseleri, onlara ait dinî ve hayrî işlerden bahseden defterler aşağıdakilerden hangisidir
Doğru Cevap: "B" Kilise Defterleri
Soru Açıklaması
12.
Doğuşu ve gelişmesi esnasında İslâm, aşağıdaki medeniyetlerden hangisi ile
karşılaşmamıştır?
Doğru Cevap: "D" İskandinav
Soru Açıklaması
13.
1073-1077 yılları arasında Bağdat'ta yazılan ve Abbasi halifesi Muktedî Billah'a sunulan Divânu Lügati’t-Türk adlı eser aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "A" Kaşgarlı Mahmud
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi İslâm bilimi, felsefesi ve kültürünün Batı’ya geçiş
yollarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Şam Beytü’l-Hikme’si
Soru Açıklaması
15.
Medeniyetin temeli olan ilmin, milletlerin kültür tarihi yönünden büyük öneme sahip olduğu bilinmektedir. İnsanları bilgi elde etmeye sevk eden bazı etkenler vardır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi insanları bilgi elde etmeye sevk eden en önemli etkenlerdendir?
Doğru Cevap: "C" Merak duygusu
Soru Açıklaması
16.

  •  Müslüman Arap tıbbının Batıdaki otoritesi ilk
    olarak Kitabu’l-Hâvîs’i ile olmuştur.

  •  Büyük bir İslâm tabibi olup iki yüz yirmiden
    fazla eseri vardır.

  •  el-Hâvî adlı eseri defalarca Avrupa dillerine
    tercüme edilmiştir.


Yukarıdaki özellikleri verilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Râzî
Soru Açıklaması
17.
“Ey insanlar, sizlerin en iyisi olmadığım halde size halife seçildim. Görevimi hakkıyla yerine getirirsem bana yardım edin, yanılırsam (yanlış yaparsam) bana doğruyu gösterin…”

Yukarıdaki sözlerin sahibi olan halife aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Hz. Ebubekir
Soru Açıklaması
18.
Îslam coğrafyasında Divan Kurumu ne zaman kurulmuştur?
Doğru Cevap: "A" Hz. Ömer zamanında
Soru Açıklaması
19.
Selçuklular Döneminde devletin mâli işlerini yürütmekle görevli divan aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Divân-ı İstifâ
Soru Açıklaması
20.
Osmanlı sultanlarının halife olmaları aşağıdaki hangi padişah ile başlamıştır?
Doğru Cevap: "D" Yavuz Sultan Selim
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.