İslam Kurumları Ve Medeniyeti
2019 - Büt Soruları
1.
Medeniyet, insanın, hayatı üzerinde etkili olan şartları kontrol amacıyla sarf etmiş olduğu çabalar sonucu meydana getirdiği mekanizma ve teşkilâtın bütünüdür.

Medeniyet ile ilgili yukarıdaki tanımlamayı yapan bilim insanı aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "D" MacIver
Soru Açıklaması
2.
İslam medeniyetinin bilinebilir ve analiz edilebilir ya da tarif edilebilir özünü
oluşturan unsur aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Tevhid
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki düşünürlerden hangisi medeniyetin zıtların çatışmasından kaynaklandığını savunanlardan birisidir?
Doğru Cevap: "A" Hegel
Soru Açıklaması
4.
I. Mevâlî
II. Esirler
III. Eşnak

Yukarıdakilerden hangileri cahiliye dönemindeki sosyal sınıflardandır?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
5.
Osmanlılar yaptıkları fetihlerle Balkan halkını aşağıdaki hangi Hristiyan mezhebin
baskısından kurtarmıştır?
Doğru Cevap: "A" Katolik
Soru Açıklaması
6.
İslâm Medeniyetinin doğuşu ve gelişmesi esnasında karşılaştığı medeniyet alanlarından aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Anglo Sakson
Soru Açıklaması
7.
İlimde Fârâbî’nin en önemli ve orijinal eseri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kitâbu’l-Mûsikî
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Abbasiler devrinde kurulan başlıca ilim merkezlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Buhara
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Abbasiler Döneminde yerleşen ve geleneksel hale gelen
halifelik alâmetlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Kendinden sonra gelecek halifeyi belirlemek
Soru Açıklaması
10.
Divan kurumu hangi halife döneminde kurulmuştur?
Doğru Cevap: "C" Hz. Ömer
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi Kur'ân-ı Kerim'de zekât almaya hakkı olanlar arasında yoktur?
Doğru Cevap: "B" Yoksul olmayan hak sahipleri
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki kurumlardan hangisi, içerdiği anlam ve fonksiyonu itibariyle diğerlerine
göre farklılık arz etmektedir?
Doğru Cevap: "D" Dâru’l-Kurra
Soru Açıklaması
13.
Osmanlılar’da Bâc-ı Bazar denilen vergi uygulamaları aşağıdakilerden hangisi
döneminde uygulanmaya başlanmıştır?
Doğru Cevap: "E" Osman Gazi
Soru Açıklaması
14.
İslam hukukuna göre, İslam devletinin Müslüman olmayan vatandaşlarından askerlik hizmeti karşılığında aldığı vergi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Cizye
Soru Açıklaması
15.
Osmanlı medreselerinde müderris yardımcısına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Muîd
Soru Açıklaması
16.
Osmanlı medreselerine son veren Tevhîd-i Tedrîsat kanunu hangi yıl kabul edildi?
Doğru Cevap: "B" 1924
Soru Açıklaması
17.
Osmanlıda Divan-ı Hümayûn ve örfî hukuktan sorumlu kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Nişancı
Soru Açıklaması
18.
Kadı adına keşif yapan veya mahkemenin yetki alanındaki davalara bakan kişiye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Nâib
Soru Açıklaması
19.
Hz. Peygamber zamanında orduda sağlık hizmetlerinin verildiği bilinmektedir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber zamanında yapılan Hendek Savaşı sırasında askerî hastahane gibi görev yapan çadırdır?
Doğru Cevap: "E" Rüfeyde Çadırı
Soru Açıklaması
20.
Emevi ordusunun temelini oluşturan nizamî ve daimî statüdeki muvazzaf ücretli askerlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Mürtezika
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.