İslam Kurumları Ve Medeniyeti
2019 - Final Soruları
1.
Her toplumda kültür muhtevası eğitim yoluyla kuşaktan kuşağa geçer. Bu durum kültür muhtevasının nesiller boyu akıp gitmesi demektir. Böylece kültür hem bir geçmiş hem bir gelecek kazanmış olur.

Yukarıdaki ifade kültürün aşağıdaki hangi özelliği ile ilgilidir?
Doğru Cevap: "B" Kültürün tarihi ve sürekli olmasıyla
Soru Açıklaması
2.
“Müslüman Türkler, fetihleri esnasında isteselerdi Hıristiyanlığı tamamen yok
edebilirlerdi. Fakat mensubu bulundukları din, buna müsaade etmez.” diyerek Osmanlı hoşgörüsünü itiraf eden Batılı araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Brockelmann
Soru Açıklaması
3.
Devlet idaresindeki muhtelif idarî, askerî ve malî hizmetlerin yerine getirilmesinde
kullanılan defterlere; bunların ve devlet memurlarının bulundukları yere terim olarak ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Divan
Soru Açıklaması
4.
Nizâmülmülk tarafından yaptırılan ve bîmaristan olduğu bilinen ilk Selçuklu
hastanesi aşağıdaki şehirlerden hangisinde kurulmuştur?
Doğru Cevap: "B" Nişabur
Soru Açıklaması
5.
Hint toplumundaki kast sisteminde işçilerin grubunu oluşturan sınıf aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Sudralar
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi İslâm dünyasında sağlık kurumlarına verilen adlardan biridir?
Doğru Cevap: "E" Dâru’l-Âfiye
Soru Açıklaması
7.
Erkeklerin meslek sahibi olup dükkân açması, kızların çeyizlerinin hazırlanması gibi esnafla mahallenin dayanışmasını ortaya koyan en belirgin vakıf aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Avârız
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi dinî ve ilmî amaca yönelik vakıflardan biridir?
Doğru Cevap: "C" Hacı Mustafa Ağa
Soru Açıklaması
9.
Orhan Gazi’nin Bursa’da yaptırdığı cami ve zaviyesini idaresine verdiği ve aynı zamanda Osmanlıların ilk evkaf nâzırı sayılan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Sinan Paşa
Soru Açıklaması
10.
Devlete ait malların muhafaza edildiği fiziki mekânı ifade ettiği gibi devlete ait taşınır taşınmaz malların bütününü ve bunların idaresiyle ilgili hukuki kurumu da ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Beytülmal
Soru Açıklaması
11.
Abbasiler döneminde bütün vakıfları yönetip denetleyebilme görevini üstlenen
kâdi’l-kudatın yardımcıları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Doğru Cevap: "E" Nâip
Soru Açıklaması
12.
Bursa ve havalisinde Osmanlı yükseköğretim kurumlarının ilki olan İznik medresesi kim tarafından kurulmuştur?
Doğru Cevap: "D" Orhan Gazi
Soru Açıklaması
13.
İslam'ın eğitim-öğretim verdiği önem doğrultusunda, aşağıdaki savaşlardan
hangisinde alınan esirlere uygulanan yöntemle yüzlerce Müslüman çocuğunun
okuma-yazma öğrenmesi sağlanmıştır?
Doğru Cevap: "A" Bedir
Soru Açıklaması
14.
Kur’an’ı Kerim’in öğretilmesi için ülkenin her köşesine mekteplerin açılması ve bu mekteplerde ders vermek üzere maaşlı öğretmenlerin tayin edilmesi aşağıdaki devlet adamlarının hangisinin döneminde olmuştur?
Doğru Cevap: "D" Hz. Ömer
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi şer’î hükümler verilirken dayandırılan temel ilkelerden biri
değildir?
Doğru Cevap: "C" Ferman
Soru Açıklaması
16.
Osmanlı’daki Kazaskerlik makamının günümüzdeki karşılığı aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Adalet Bakanlığı
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Mezalim mahkemelerinin görevlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Medreselerin ve müderrislerin eğitim ve öğretiminin düzenlenmesi ve denetlenmesi
Soru Açıklaması
18.
Emevi ordusunda cihadın faziletlerinden yararlanmak için kendi arzuları ile cepheye koşan ve sadece ele geçirilen ganimetlerden pay alan gönüllülere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Mütetavvia
Soru Açıklaması
19.
Yeniçeri Ocağı kim tarafından kaldırılmıştır?
Doğru Cevap: "C" II. Mahmut
Soru Açıklaması
20.
Müslümanların Bizans ile yaptıkları savaşlar sırasında kullanmayı öğrendikleri "Rum Ateşi" de denilen, mancınık ve ok ile atılan bir süre su üzerinde yanan ateşli silah aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Grejuva
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.