İslam Kurumları Ve Medeniyeti
2019 - Vize Soruları
1.
İnsan, yeni bir şey keşif ve icad etmekten çok taklit etmeye eğilimlidir. Medeniyet, belirli bir bölgede, belli bir dönemde ve belli bir toplumda bir kere ortaya çıkınca oradan komşu toplumlara ve giderek dünyaya yayılır.

Yukarıdaki ifade medeniyetlerin doğuşuna ilişkin anlatılan aşağıdaki teorilerden hangisi ile ilgilidir?
Doğru Cevap: "D" Yayılma
Soru Açıklaması
2.
İnsan davranışlarını hem hürriyete kavuşturan hem de sınırlandıran, öte yandan
gruplaşmalara ve bölünmelere yol açan değişken bir sosyal örgütler ve ilişkiler ağına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Toplum
Soru Açıklaması
3.
"Kültür; bir milletin dinî, ahlâkî, hukukî, aklî, bediî, lisanî, iktisadî, fennî hayatlarının aklî bir bütünüdür”.

Kültür ile ilgili yukarıdaki tanımı yapan düşünür kimdir?
Doğru Cevap: "D" Z. Gökalp
Soru Açıklaması
4.
Ait olduğu toplumun pek çok yönünü, diğer kültür unsurlarından çok daha fazla etkilemiş ve ona temel karakterini kazandırmış olan manevî kültür unsuru aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Din
Soru Açıklaması
5.
Medenietin "kavram boyutu" hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Arapça bir kelime olan ''medeniyet'' , ''medine'' sözcüğünden türemiştir.
Soru Açıklaması
6.
Hz. Peygamberin hicretinden sonra, önceleri Medînetü’n-Nebî sonraları Medine-i
Münevvere şeklinde adlandırılan şehir aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Yesrib
Soru Açıklaması
7.
Kültür ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Geçmişten gelen sadece maddi değerlerin toplamıdır.
Soru Açıklaması
8.
Medeniyet kimliği, gelecekte gittikçe artan bir şekilde önem kazanacak ve dünya büyük ölçüde, belli başlı yedi veya sekiz medeniyet arasındaki etkileşimle şekillenecektir.

Yukarıdaki görüşü savunan Huntigton'a göre aşağıdakilerden hangisi bu savunduğu medeniyetlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Kuzey Amerika
Soru Açıklaması
9.
Günümüz hukuk anlayışına göre İstinaf Mahkemesi, Temyiz, Danıştay veya Ağır Ceza Mahkemesi gibi terimlerin karşılığı olarak kullanılabilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Mezalim
Soru Açıklaması
10.
Maya
II. İran
III. Roma (Bizans)
IV. Çin

Yukarıdakilerden hangileri İslâm Medeniyetinin doğuşunda ve gelişmesi
esnasında karşılaştığı medeniyet ve kültür alanlarındandır?
Doğru Cevap: "D" II, III ve IV
Soru Açıklaması
11.
İslâm’ın önemsediği ve insanlar arasında uygulanmasını istediği değerlerden biri olan ve "görmezliğe gelme, bağışlama" manasına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Hoşgörü
Soru Açıklaması
12.
İslâm ülkelerindeki ilmî hayatın gelişmesinin ikinci dönemi olarak ele alınan, sistemli bir eğitim ve öğretim yeri olarak medreselerin halkın dinî, medenî, sosyal ve kültürel gelişmesinde faal olarak rol oynamaya başladığı yüzyıl aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" XI.
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi İslâm medeniyetinde ilmin gelişmesi ve yayılmasında etkin rol oynayan araçlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Deve derisi
Soru Açıklaması
14.
İslam’ın ilk büyük filozofu sayılan kişi kimdir?
Doğru Cevap: "D" el-Kindî
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi büyük bir bilgin ve araştırıcı olan el-Bîrûnî'nin eserlerinden biridir?
Doğru Cevap: "B" El-Âsâru’l-Bâkiye Ani’l-Kurûni’l-Hâliye
Soru Açıklaması
16.
Yusuf Has Hâcib’in "Kutadgu Bilig" adlı eseriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Müellif bu eserinde sağlık hayatı ile ilgili bilgiler verir.
Soru Açıklaması
17.
İslam tarihinde "Asr-ı Saadet" olarak isimlendirilen dört büyük halife döneminin devlet şekli zaman zaman farklı çağdaş rejim adlarıyla tanımlanmaktadır.

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi bu tanımlanan rejim adlarından biri biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Oligarşi
Soru Açıklaması
18.
Osmanlı sultanının halife unvanı aşağıdaki hangi anlaşma ile uluslararası boyuta
taşınmıştır?
Doğru Cevap: "A" Küçük Kaynarca
Soru Açıklaması
19.
Vezirlik makamı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Vezirlik kurumsal kimliğine ilk olarak Abbasîler döneminde kavuşmuştur.
Soru Açıklaması
20.
Divan-ı Hümâyun ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Divan üyesi olan Şeyhülislâm, her zaman ve kimseye haber verme ihtiyacı duymadan divan müzakerelerine iştirak eder ve oy kullanırdı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.