Islam Kurumlari ve Medeniyeti
Deneme Ara Sınavı 2
1.

"Milletlerarası ortak değerler seviyesine yükselen kültür unsurlarıdır" şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Medeniyet
Soru Açıklaması

Kültürün manevî unsurları kültür, maddî ve teknik unsurları medeniyet olarak değerlendirilmiştir. Bazı ilim adamları da; medeniyet, milletlerarası ortak değerler seviyesine yükselen kültür unsurlarıdır, tanımını yapmışlardır.

2.

Doğuşu ve gelişmesi esnasında İslâm, aşağıdaki medeniyetlerden hangisi ile karşılaşmamıştır?

Doğru Cevap: "E" İskandinav
Soru Açıklaması

Doğuşu ve gelişmesi esnasında İslâm, birbirinden tamamen farkla dört medeniyet ve kültür alanı ile karşılaştı. Bunlar: Roma, İran, Hint, Çin’di.

3.

Mekke kentinin varlığı hangi tarihten beri biliniyordu?

Doğru Cevap: "A" M.Ö. 1871
Soru Açıklaması

Mekke’nin tarihi ile ilgili birtakım tartışmalar olmasına rağmen Hz. İbrahim’in oğlu Hz. İsmâil’i buraya getirdiği tarih olan M.Ö. 1871 yılından beri varlığı bilinmektedir.

4.

Hangi dönemde devlet siyasî mülk haline gelmiştir?

Doğru Cevap: "B" Emeviler Dönemi
Soru Açıklaması

Muaviye, Hz. Hasan ile yaptığı anlaşmada kendisinden sonra halifeyi şuranın seçmesini öngören maddeye uymamış ve oğlu Yezid’i veliaht tayin etmiştir. Bu uygulamasıyla Muaviye, hilâfetin özünde büyük değişiklik yaparak verâset sistemini getirmiştir. Böylece hilâfet, babadan oğula veya hanedanın bir başka üyesine intikal eder duruma gelmiş ve saltanata dönüşmüştür. Bir başka ifadeyle, devlet Emevilerin siyasî mülkü haline gelmiştir.

5.

Osmanlı Devletinde hangi padişah döneminde vezîr-i âzam yerine, “sadr-ı a‘zam” (sadrâzam), “sadr-ı âlî” ve “sadâret-penâh” adları kullanılmaya başlanmıştır?

Doğru Cevap: "A" Kanuni Sultan Süleyman
Soru Açıklaması

Kanunî Sultan Süleyman dönemiyle beraber vezîr-i âzam yerine, “sadr-ı a‘zam” (sadrâzam), “sadr-ı âlî” ve “sadâret-penâh” adları kullanılmaya başlanmıştır. Bunlardan en yaygın kullanılanı da sadrâzamdır.

6.

Peygamberin evrensel insan hakları beyannamesi olarak nitelenebilecek beyannamesi nedir?

Doğru Cevap: "D" Veda hutbesi
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber’in, evrensel insan hakları beyannamesi diyebileceğimiz Veda Hutbesinde, yüz binlerce Müslümana hitap ederken aile fertlerinin birbirlerine karşı olan hak ve vazifelerini birer kanun şeklinde ortaya koymuştur.

7.

Akli ilimler ve Teknik alandaki ilerleme hangi dönemde başlamıştır?

Doğru Cevap: "C" Emevilerin sonuna doğru
Soru Açıklaması

Emeviler devrinin sonlarına doğru fıkıh, sistematik olarak gelişmiş ve hadisler tenkid ve tasnife tâbi tutulmuş; bütün bunların sonucu olarak dinî ilimler belirgin hale gelmeye başlamıştı. Aklî ilimler ve teknik alanlardaki hamle de yine bu dönemde yapılmıştır. Daha çok eski Yunan ve Mısır filozoflarıyla diğer ilim adamlarının kitapları tercüme edilmiş, medeniyetin aklî ilimlerdeki asıl hamlesi için bir alt yapı hazırlığına girişilmiştir.

8.

İslam medeniyeti kaçıncı yy.’da başlamıştır?

Doğru Cevap: "C" VII
Soru Açıklaması

Gerçekten VII. asırdan başlayıp XIII. asra kadar devam eden dünya medeniyeti tarihi, İslâm medeniyetinden ibarettir. Tarihin kabul ettiği reddedilmez gerçeklerden birisi de, milâdın VII. yüzyılından XIII. yüzyılın ortalarına kadar hem Avrupa’nın, hem de Ön Asya’nın en medenî ve ileri memleketlerinin İslâm ülkeleri olduğudur.

9.

Aşağıdakilerden hangisi eşyanın insanın hizmetine sunulduğunu belirten ayettir?

Doğru Cevap: "D" Lokman 31/20
Soru Açıklaması

Eşya, insanın emrine ve hizmetine sunulmuştur. “Allah’ın göklerde olanları da, yerde olanları da buyruğunuz altına verdiğini, nimetlerini açık ve gizli olarak size bolca ihsan ettiğini görmez misiniz?” (Lokman, 31/20) ayetinde görülmektedir ki, eşya bütünüyle insan tarafından kurulacak olan medeniyetin hizmetine sunulmuş ve insan da, eşya üzerinde her türlü eylemi yürütebilecek, bunları işleyecek ve geliştirecek donanımda yaratılmıştır.

10.

Abbasiler döneminde Türk dünyasında Kabul gören ya da Türk asıllı alimler olarak bilinenlerden değildir?

Doğru Cevap: "D" İmam Gazali
Soru Açıklaması

Bu dönemlerde yetişenler arasında Türk dünyasında kabul gören ya da aslen Türk sayılan birçok âlim ve bilgin bulunmaktadır. Bunlar arasında İslâmî ilimler alanında, eserleri Kütüb-i Sitte arasında yer alan, Buharî, Tirmizî ve Nesâî gibi hadisçiler yanında, bir itikâdî mezhep imamı olan İmam Matüridî de bulunmaktadır.

11.

Abbasiler ve İslam medeniyetinin altın Çağı sayılan tarih aralığı hangisidir?

Doğru Cevap: "D" 750-847
Soru Açıklaması

Miladî 750 yılından 1258’de vukû bulan Moğol istilâsına kadar süren Abbasiler dönemi, ilmî gelişmeler açısından da çok büyük bir öneme sahiptir. Ebu’l-Abbas’dan (750-754) sonra, Abbasilerin gerçek kurucusu sayılan Mansur’un (754-775) ardından Mehdî (775-785), Harun Reşid (786-809), Me’mun (813-833), Mu’tasım (833-842) ve Vâsık (842-847) gibi halifeler devrini kapsayan 750-847 tarihleri arasındaki dönem, Abbasilerin ve İslâm tarihinin altın devri sayılır. Aynı devirde karanlık çağını yaşayan Avrupa ve Hristiyan dünyası da bu dönemi, dünya ilim ve medeniyet tarihi açısından altın çağ olarak kabul eder.

12.

İslâm âleminde ilmi faaliyetler ilk olarak hangi dönemde ve nerede başlamıştır?

Doğru Cevap: "D" Emeviler Dönemi’nde- Mısır’da
Soru Açıklaması

İslâm âleminde ilmî faaliyetler, ilk fetihlerden hemen sonra, Irak, Suriye ve Mısır’ın fethedildiği ilk üç halife (632-656) döneminde başlamıştır. İlk Emevi halifeleri devrinden başlayarak, gelişen İslâmî ilimler yanında, aklî ilimler de tercüme faaliyetleriyle birlikte ilgi alanları arasında yer almışlardır.

13.

Türk Asırları hangi tarihleri kapsar?

Doğru Cevap: "D" XV. Ve XVI. yüzyılları
Soru Açıklaması

Osmanlı döneminin XV ve XVI. asırlarında müsbet ve dinî ilimlerin her alanı ile meşgul olan bilginlerin meydana getirdikleri eserler sebebiyle bu asırlara “Türk Asırları” denilmektedir.

14.

Aşağıdakilerden hangisi medeniyetlerin doğuşunda etkili olan unsurlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "A" İklim
Soru Açıklaması

Medeniyetlerin doğuşunda etkili olan faktörlerin başında insan unsuru gelir. Medeniyetlerin doğuşunda etkili olan faktörlerden ikincisi coğrafyadır. Diğer faktörler: Kurumsal ve güçlü bir ekonomik yapı, şehirleşme, göç/hicret/yer değiştirme, değerler sistemi, istikrarlı bir siyasî sistem, sağlıklı eğitim, sanat, dil, hukuk, iletişim, sağlık ve güvenlik kurumları vb. medeniyetlerin doğuşlarını etkileyen önemli unsurlardır. İklim bunlardan biri değildir.

15.

İslam coğrafyasının en batı ucu olan ve İslam hâkimiyetinin sekiz asır sürdüğü bölge neresidir?

Doğru Cevap: "C" Endülüs
Soru Açıklaması

İslâm’ın hoşgörü anlayışı ve ötekine karşı olan insanî tutumu İslâm coğrafyasının en batı ucunda bulunan Endülüs’te de devam etmişti.Gerçekten çok dinli ve çok kültürlü bir yapıda bulunan Endülüs’te İslâm hâkimiyeti yaklaşık sekiz asır (711-1492) sürmüştür.

16.

“İnsan davranışlarını hem hürriyete kavuşturan hem de sınırlandıran, öte yandan gruplaşmalara ve bölünmelere yol açan değişken bir sosyal örgütler ve ilişkiler ağıdır” şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Toplum
Soru Açıklaması

İnsan davranışlarını hem hürriyete kavuşturan hem de sınırlandıran, öte yandan gruplaşmalara ve bölünmelere yol açan değişken bir sosyal örgütler ve ilişkiler ağına toplum denilir. Toplumun temel özelliği, birbiriyle karşılıklı etkileşim ve ilişkilerde bulunan insanların, örgütlenmiş bir şekilde bir arada bulunmalarıdır. Ortak inançlara, tutumlara ve hareket tarzlarına sahip olan bu insanlar, bir takım genel ve ortak amaçlar çevresinde toplanmıştır.

17.

İslamiyet öncesi Mekke’ nin merkezi^ toplanma, istişare ve karar alma meclisinin adı nedir?

Doğru Cevap: "B" Dar’un-Nedve
Soru Açıklaması

Da^ru’ n-Nedve adı verilen parlamento binası, Mekke’ nin merkezi^ toplanma, istişare ve karar alma meclisi idi. Burada Mekke’yi ilgilendiren önemli olayların görüşmeleri yapılır ve karara bağlanırdı. Askeri^ sefer komutanları burada belirlenir ve alınan kararın doğru ya da yanlış olduğuna bakılmaksızın geçerli sayılırdı.

18.

Nizâmülmülk (öl.1092) tarafından Nişabur’ da yaptırılan ilk hastane aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Bîmaristan
Soru Açıklaması

Selçuklular döneminde Tıp ve astronomi alanında yeni çalışmalar yapılıyor, çeşitli şehirlerde bîmâristan, dârüşşifâ, dârussıhha adı verilen hastaneler kuruluyordu. Bu hastahanelerde aynı zamanda tıp öğretimi de yapılıyordu. İlk Selçuklu hastahanesinin Nişabur’da Nizâmülmülk (öl.1092) tarafından yaptırılan bîmaristan olduğu bilinmektedir.

19.

Endülüs’te İslam medeniyeti kaç asır sürmüştür?

Doğru Cevap: "E" 8
Soru Açıklaması

İslâm’ın hoşgörü anlayışı ve ötekine karşı olan insanî tutumu İslâm coğrafyasının en batı ucunda bulunan Endülüs’te de devam etmişti. Gereçkten çok dinli ve çok kültürlü bir yapıda bulunan Endülüs’te yaklaşık sekiz asır süren İslâm hâkimiyeti (711-1492) sırasında Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler aynı ülke içinde bir arada ciddi problemlerle karşılaşmadan yaşıyorlardı. Endülüs’te Hristiyanlar ile Yahudiler dinî inaç, kurum, hukuk, âdet ve geleneklerini sürdürme konusunda bir baskıyla karşı karşıya kalmıyorlardı.

20.

Aşağıdaki halifelerden hangisi on iki yıl süren hilâfet süresinde ilk altı yıllık dönemde önemli bir problem çıkmadan geçirip ikinci altı yıllık dönemin daha başlangıcından itibaren idarî uygulamalardan şikâyetler başlamıştır?

Doğru Cevap: "B" Hz. Osman
Soru Açıklaması

Hz. Osman’ın on iki yıl süren hilâfet süresini iki bölümde ele almak daha doğru olur. İlk altı yıllık dönem önemli bir problem çıkmadan geçti. Ancak ikinci altı yıllık dönemin daha başlangıcından itibaren idarî uygulamalardan şikâyetler başladı. Bir taraftan dinî ve ahlâkî diğer taraftan siyasî fitne ve fesat bir türlü engellenemiyor, siyasî hesapların sebep olduğu bozulmanın önüne geçilemiyordu.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.