Islam Kurumlari ve Medeniyeti
Deneme Ara Sınavı 4
1.

Aşağıdakilerden hangisi kültürün özelliklerinden birisi değildir?

Doğru Cevap: "B" Kültür dışarıdan her türlü unsuru hiç bir ayrım gözetmeksizin alır
Soru Açıklaması

Kültürün ne olup olmadığını belirlemenin bir yolu da onun özelliklerini bilmeye bağlıdır. Kültürün başlıca özellikleri şunlardır:-Kültür öğrenilmiş davranışlar topluluğudur.-Kültür tarihîdir ve süreklidir.-Kültür toplumsal bir üründür.-Kültür ihtiyaçları giderici bir özelliğe sahiptir-Kültür sürekli değişme gösterir.-Kültür dengeli bir bütün oluşturma eğilimindedir.-Kültür dışarıdan aldığı unsurlar konusunda seçicidir.

2.

Aşağıdakilerden hangisi İslâm bilimi, felsefesi ve kültürünün Batı’ya geçiş yollarındandır?

Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması

İslâm bilimi, felsefesi ve kültürünün Batı’ya geçiş yolları:-Endülüs İslâm medreseleri (Kurtuba, Sevilla, Toledo, Gırnata),-Sicilya Müslümanları,-Yahudi tercümanlar,-Hint ticaret yollarının aranması (coğrafya kitaplarının tercümesiyle),-Haçlı seferleri,-Balkanlara yerleşen Osmanlı müesseseleri vb

3.

Hz. Peygamber’den sonra onu bütün yönleri ile örnek alan Müslüman toplumlar İslâm tarihi sürecinde devlet başkanlarına ne dediler?

Doğru Cevap: "D" Halife
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber’den sonra onu bütün yönleri ile örnek alan Müslüman toplumlar İslâm tarihi sürecinde devlet başkanlarına “halife” dediler. Çünkü: Halife, Hz. Peygamber’in yerine geçip onun dünyevî otoritesini yani devlet başkanlığını temsil ediyordu. Ona halifetü Resûlillah/Resûlullah’In halifesi denilmesi de bu sebepledir.

4.

Aşağıdakilerden hangisi “hilâfet” kavramının kelime anlamlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Bir kimseyi veliaht seçmek
Soru Açıklaması

“Hilâfet” kelime anlamı itibariyle, bir kimsenin arkasından gelip onun yerine geçmek, onun yerini/ makamını almak, onun arkasından gitmek, onu temsil etmek anlamlarına gelir. Terim olarak ise, Hz. Muhammed’den (as) sonra Hz.Ebubekir’in halife seçilmesiyle birlikte kurulan devlet başkanlığı kurumunu ifade eder.

5.

Aşağıdakilerden hangisi bir medeniyetin doğuşuna etki eden faktörlerdendir?

Doğru Cevap: "A" Coğrafi çevre
Soru Açıklaması

Yerleşim alanlarının, iklim ve doğal imka^nların kültürün gelişmesine, teknolojik ve ekonomik ilerlemeye olan etkisini görmemezlikten gelemeyiz. Bu sebeple eskiden beri insanlar coğrafi^ şartların toplum üzerindeki etkilerini düşünmüşlerdir.

6.

Halifelik kurumuyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "A" Halifelik teokratik sistemdeki yöneticiye benzer
Soru Açıklaması

Halife, teokratik sistemdekine benzer şekilde, otoritesini Allah’tan değil, dinî sınırlar içinde idare edeceği halkın biatından (itaatından) alır. Halife, masum (günahsız) değildir, sorumluluklarında denetime tâbidir. Görevini ihlal ettiğinde halifelikten uzaklaştırılır. Göreve getirilmesiyle ilgili belirli bir yöntem yoktur. Hulefâ-i Râşidîn’in her birinde uygulandığı gibi bu, halka bırakılmıştır.

7.

Aşağıdakilerden hangisi kültürün özelliklerinden biridir?

Doğru Cevap: "E" Birlik içinde çokluktur
Soru Açıklaması

Kültür, insanın kendini, kendi evinde duymasını sağlayacak bir dünya ortaya koymasıdır. Bu tanıma göre kültür; teknik, ekonomi, hukuk, estetik, bilim, devlet, yöntem, kısaca insanın meydana getirdiği her şeyi kapsamakta ve bütün maddî ve manevî eser ve ürünlere ad olmaktadır. Bu tanımda kültür ve medeniyet, aynı anlamı paylaşan birer ortak kavram olmakta ve aralarında bir ayrılık ve karşıtlık göze çarpmamaktadır. Kültür, toplumsaldır, tarihseldir, kalıtsaldır, işlevseldir, birlik içinde çokluktur ve değişkendir.

8.

Batı’da medeniyet kavramı ne zaman kullanılmaya başlandı?

Doğru Cevap: "E" 18. Yüzyılın ikinci yarısında
Soru Açıklaması

Medeniyet kavramı on sekizinci yüzyılın ikinci yarısından itibaren Batı’da kullanılmaya başladı. Fransızlar, İngilizler daha sonraları da diğerleri bu kavrama, kendilerinin daha önceki dönemlerinden ve çağdaşı olan diğer milletlerden farklı ve ileri olduğunu öne sürdüğü hayat tarzı anlamını yüklediler.

9.

Sasani hükümdarlığı zamanında peygamber olduğunu ilan eden Mani, aşağıdaki şehirlerden hangisinde doğmuştur?

Doğru Cevap: "D" Mardin
Soru Açıklaması

Zerdüşt inançlarının/Mecûsiliğin hâkim olduğu ülkede Sâsânî hükümranlığı ile birlikte, Mardin doğumlu olan Mani (215-275), peygamber olduğunu ilan etmiştir. “Âlemin ve içindeki her şeyin aslının, nur ve zulmet olmak üzere iki asıldan olduğunu söyleyen” Mani dini, bölgenin birçok kentinde kabul görmüştür.

10.

Medeniyet kelimesi ilk defa olarak kim tarafından kullanılmıştır?

Doğru Cevap: "B" Sadık Rifat Paşa
Soru Açıklaması

Medeniyet ilk defa civilisation kelimesine karşılık olarak Sadık Rifat Paşa tarafından 1838 yılında kullanılmış, 1845’lerden sonra da yaygınlaşmıştır. Giderek aynı anlamda kullanılan civilizasyon, hadariyet, temeddün kelimeleri bırakılmıştır. 1890’lardan sonra medeniyet kelimesi artık tamamen bugünkü teknik özellikleri ifade eden bir terim haline gelmiştir. 1940’lardan sonra medeniyet yerine uygarlık kelimesi dilimize girmiştir. Günümüzde her iki kelime birlikte kullanılmaktadır.

11.

İslam medeniyetinin en güçlü ve parlak olduğu tarihler hangisidir?

Doğru Cevap: "A" VII. Yüzyıldan XIII. Yüzyıla kadar
Soru Açıklaması

Gerçekten VII. asırdan başlayıp XIII. asra kadar devam eden dünya medeniyeti tarihi, İslâm medeniyetinden ibarettir. Tarihin kabul ettiği reddedilmez gerçeklerden birisi de, milâdın VII. yüzyılından XIII. yüzyılın ortalarına kadar hem Avrupa’nın, hem de Ön Asya’nın en medenî ve ileri memleketlerinin İslâm ülkeleri olduğudur. Bu devirde Bağdat ve Kurtuba, dünya zenginliklerinin aktığı, ticaretin son derece hareketli olduğu ve çeşitli sanatların geliştiği en zengin şehirlerdi. Bütün bu gelişmeler İslâm’ın ilme verdiği değer sayesinde olmuştur. (Bammat, 1975).

12.

Aşağıdakilerden hangisi kültürün özelliklerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Kültür bireysel bir birikimdir
Soru Açıklaması

Kültür toplumsal bir üründür: Bir grubun üyeleri tarfından paylaşılan alışkanlıklar, kabul edilen davranış, tutum ve değerler o grubun kültürüdür. Bu da kültürün toplumsal bir ürün olduğu ve ancak toplumun bulunduğu yerde kültürden söz edilebileceğini, zira toplum üyelerinin paylaşmış olduğu değer ve inanç sistemlerinin kültürü meydana getirdiğini gösterir. Şu halde toplumun olmadığı yerde kültür olmaz.

13.

Ali döneminde “Şam Emiri” sıfatını kullanan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Muaviye
Soru Açıklaması

Hz. Ali döneminde “Şam Emiri” sıfatını kullanan kişi Muaviye olmuştur.

14.

661 yılına “birlik yılı” denmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" İktidar mücadelesinin sona ermiş olması
Soru Açıklaması

Ku^fe Mescidi’nde halkın genel biatını alan Muaviye böylece yıllardır sürdürdüğü mücadelede hedefine ulaştı. Geçici bir süre için de olsa iktidar mücadelesi sona ermiş ve birlik sağlanmıştı. Bu sebeple bu yıla “birlik yılı” adı verildi (661).

15.

İlk seçilen İslam halifesi kimdir?

Doğru Cevap: "D" Hz. Ebu Bekir
Soru Açıklaması

Bir hayli tartışmadan sonra, Ensar’dan Beşir b. Sa’d ayağa kalktı ve kısa bir konuşmadan sonra Hz. Ebubekir’e halife olarak biat etti. Onu Hz. Ömer ve Ubeyde takip etti. Daha sonra, pek azı hariç, orada bulunanlar sırayla Hz. Ebubekir’e biat ettiler. Oradan Mescid-i Nebevî’ye geldiler ve olanları anlattılar. Hz. Ali ve Hz. Abbas başta olmak üzere Hâşimiler ve az sayıda sahabe hariç Medineliler Mescid-i Nebevî’de Hz. Ebubekir’e biat ettiler. Böylece Hz. Ebubekir Müslümanların ilk halifesi olarak göreve başladı.

16.

“Dinde zorlama yoktur” ayeti aşağıdakilerden hangisine işaret eder?

Doğru Cevap: "E" Hoşgörü esası
Soru Açıklaması

Hoşgörü esasını öğütleyen “Dinde zorlama yoktur” (Bakara, 2/256) ayeti, İsla^m’ın başka din, anlayış ve felsefelere sahip olan insanlara bakış açısını ortaya koymaktadır. Bunun içindir ki, İsla^m tarihinde zorla İsla^mlaştırma gibi bir harekete rastlanmaz.

17.

Kaç türlü sosyal ilişki vardır?

Doğru Cevap: "D" 2
Soru Açıklaması

İki türlü ilişki vardır:-Fizikî ilişki, sosyal ilişki. Varlıkların birbiriyle haberleşmeden ve varlıklarının bilincine ermeden kurdukları ilişkiler fizikî ilişkidir.-Bir bilgisayarla masa arasında, dünya ile güneş arasında, ateşle duman arasında, iki kimyasal unsur arasındaki ilişkiler böyledir. Eşyanın karşılıklı haberliliği temeline dayanan ilişkiye ise sosyal ilişki denir

18.

Aşağıdakilerden hangisi kültürün özelliklerinden birisi değildir?

Doğru Cevap: "D" Kültür sürekli değişim gösterir
Soru Açıklaması

Kültürün başlıca özellikleri:-Kültür öğrenilmiş davranışlar topluluğudur-Kültür tarihîdir ve süreklidir-Kültür toplumsal bir üründür-Kültür ihtiyaçları giderici bir özelliğe sahiptir-Kültür sürekli değişme gösterir-Kültür dengeli bir bütün oluşturma eğilimindedir-Kültür dışarıdan aldığı unsurlar konusunda seçicidir

19.

Bir yoruma göre Osmanlı sultanlarının halife olmaları hangi sultan ile başlar?

Doğru Cevap: "B" Yavuz Sultan Selim
Soru Açıklaması

Osmanlı sultanlarının halife olmaları Yavuz Sultan Selim ile başlar. Yavuz, Mısır’ı fethinden sonra “Ha^dimü’l-Haremeyni’ş-S¸eri^feyn” ünvanı ile dönemin Abbasi halifesi III. Mütevekkil Allah'dan halifeliği teslim almıştır.

20.

Hangi dönemde İslam inancı gelişmemiştir?

Doğru Cevap: "A" Karahanlılar
Soru Açıklaması

Karahanlılar döneminde Türkler arasında sadece İslâm kültürü gelişmemiş, Türk kültürü de buna paralel olarak önemli bir seviyeye ulaşmıştır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.