Islam Kurumlari ve Medeniyeti
Deneme Ara Sınavı 7
1.

Cahiliye döneminde Mekke’de en yaygın olan inanç aşağıdakilerden hangisiydi?

Doğru Cevap: "A" Putperestlik
Soru Açıklaması

Hz. İbrahim ile başladıkları tevhidî inançlarını zaman içerisinde değiştiren Mekkeliler, cahiliye dönemi olarak adlandırılan İslâm öncesi dönemde bir inançlar mozaiğine sahiptirler. Bu inanç mozaiğinin en yaygın olanı Putperestlik’tir. Materyalizm/Ateizm, Yahudilik ve inananları az sayıda da olsa Hıristiyanlık ve Hz. İbrahim’in dinine mensûbiyet olarak anlaşılan Haniflik bu mozaiğin alt grup inançları idiler. Ayrıca Mecûsîlik ve Sâbiîlik de bazı kabilelerin inançları arasında yer almakta idi. Bununla beraber, Hıristiyanlık ve Yahudilik, Mekkeliler tarafından oldukça iyi bilinmekte ve inananlarına ehl-i kitap adı verilmektedir.

2.

I-HayvanII-SavaşIII-İnsanIV-ToplumV-Coğrafi çevreMedeniyetin doğuşuna etki eden en temel unsur(lar) hangisi ya da hangileridir?

Doğru Cevap: "D" III-IV-V
Soru Açıklaması

Bir medeniyetin doğuşunda ve yayılışında temel unsur insandır. İnsanın bulunmadığı yerde kültür ve medeniyetten söz edilemez. İnsan, belli bir coğrafî çevrede yaşayan ve her an tabî ve sosyal etkilere açık olan bir varlıktır. Bundan dolayı bir medeniyetin doğuşunda insan, toplum ve coğrafî çevrenin rolü görülür.

3.

“Rabbinin yoluna, hikmetle, güzel öğütle davet et. Onlarla mücadeleni en güzel tarik (yol, şekil) hangisi ise onunla yap” ayeti İslamın hangi yönünü ortaya çıkarmaktadır?

Doğru Cevap: "B" Hoşgörü
Soru Açıklaması

Kur’ân-ı Kerim’in, “Rabbinin yoluna, hikmetle, güzel öğütle davet et. Onlarla mücadeleni en güzel tarik (yol, şekil) hangisi ise onunla yap” (Nahl, 16/125). Keza, “Dinde zorlama yoktur” (Bakara, 2/256) ayetleri, İslâm’ın başka din, anlayış ve felsefelere sahip olan insanlara bakış açısını ortaya koymaktadır. Bunun içindir ki, İslâm tarihinde zorla İslâmlaştırma gibi bir harekete rastlanmaz.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.