Islam Kurumlari ve Medeniyeti
Deneme Ara Sınavı 8
1.

Doğu’nun matematikte en önemli devrini açan filozof aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" El-Harezmi
Soru Açıklaması

Doğu’nun matematikte en önemli devrini açan filozof Muhammed bin Musa el-Harezmî (öl. 850?)’dir.

2.

İslâm âleminde ilmî faaliyetler hangi dönemde başlamıştır?

Doğru Cevap: "A" İlk Üç Halife Dönemi
Soru Açıklaması

İslâm âleminde ilmî faaliyetler, ilk fetihlerden hemen sonra, Irak, Suriye ve Mısır’ın fethedildiği ilk üç halife (632-656) döneminde başlamıştır.

3.

"Medeniyet" kavramı, ilk defa civilisation kelimesinin karşılığı olarak kim tarafından kullanılmıştır?

Doğru Cevap: "D" Sadık Rifat Paşa
Soru Açıklaması

Medeniyet ilk defa civilisation kelimesine karşılık olarak Sadık Rifat Paşa tarafından 1838 yılında kullanılmış, 1845’lerden sonra da yaygınlaşmıştır.

4.

İslam dininin İspanya’da Ferdinand ve İsabella tarafından duyurulan bir fermanla yasaklanması kaç yılında olmuştur?

Doğru Cevap: "C" 1502
Soru Açıklaması

Müslüman Araplar 711 senesinde İslâmiyet’i İspanya’ya sokmuşlardı. 1502 senesinde ise Ferdinand ve İsabella tarafından duyurulan bir ferman ile bütün İspanya kraliyeti dâhilinde İslâm dini yasaklandı. Hâlbuki bu iki tarih arasında geçen yüzyıllar süresince Müslüman İspanya’da Ortaçağın en parlak tarih sayfalarından biri yazılmıştır

5.

Aşağıdakilerden hangisi İslâm medeniyetinin özellikle Batı dünyasına katkı ve etkilerinin görüldüğü başlıca alanlardandır?

Doğru Cevap: "D" Hepsi
Soru Açıklaması

İslâm medeniyetinin özellikle Batı dünyasına katkı ve etkilerinin görüldüğü başlıca alanları bazı örneklerle şu şekilde sıralamak mümkündür: Felsefe, tıp, Riyazi İlimler, eczacılık, veterinerlik, kimya Türklerden öğrenilmiştir.

6.

Ömer hayyam’ın da içinde bulunduğu heyetçe hazırlanan takvim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Celali
Soru Açıklaması

Ömer Hayyam’ın içinde bulunduğu bir heyet, Melikşah (1072-1092) adına 1 Mart 1079’u başlangıç kabul eden Celâlî takvimini hazırlamıştı.

7.

Hilafete ne zaman saltanata dönüşmüştür?

Doğru Cevap: "D" Muaviye döneminde
Soru Açıklaması

Muaviye, Hz. Hasan ile yaptığı anlaşmada kendisinden sonra halifeyi şuranın seçmesini öngören maddeye uymamış ve oğlu Yezid’i veliaht tayin etmiştir. Bu uygulamasıyla Muaviye, hilâfetin özünde büyük değişiklik yaparak veraset sistemini getirmiştir. Böylece hilâfet, babadan oğula veya hanedanın bir başka üyesine intikal eder duruma gelmiş ve saltanata dönüşmüştür.

8.

Aşağıdakilerden hangisi maddi kültür unsurlarındandır?

Doğru Cevap: "A" Teknoloji
Soru Açıklaması

Maddî kültür unsurları arasında dikkat çeken en önemli şey teknolojidir. Teknoloji, bilginin pratik amaçla organize edilmesi veya daha değişik bir anlatımla, bilginin pratiğe aktarılmasıdır. Değişim, gelişim ve süreklilik teknolojinin en önemli özelliğidir. Hukuk, din, dil ve ahlak manevi kültür unsurlarındandır.

9.

İslâmiyet’in en önemli özelliklerinden biri nedir?

Doğru Cevap: "B" Eski medeniyetleri yok sayması
Soru Açıklaması

Müslüman olan milletler hızla İslâm inançlarını benimsediler. Tevhid akidesini özümsediler. İslâm ahlâkı onların ferdî hayatlarına ve sosyal ilişkilerine yön vermeye başladı. Bu yeni dinin etkisiyle kültürleri değişikliğe uğradı. Özünde İslâm dininin yer aldığı yeni bir medeniyet dairesi oluştu.

10.

Aşağıdakilerden hangisi medeniyetin doğuşuna etki eden bir faktördür?

Doğru Cevap: "D" Coğrafi çevre
Soru Açıklaması

Bir medeniyetin doğuşunda ve yayılışında temel unsur insandır. İnsanın bulunmadığı yerde kültür ve medeniyetten söz edilemez. İnsan, belli bir coğrafî çevrede yaşayan ve her an tabiî ve sosyal etkilere açık olan bir varlıktır. Bundan dolayı bir medeniyetin doğuşunda insan, toplum ve coğrafî çevrenin rolü görülür.

11.

Devletin bütün işlerini halife adına gören vezirlik aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Tefviz vezirliği
Soru Açıklaması

Abbasilerde biri tefvi^z vezirliği diğeri tenfi^z vezirliği olmak üzere iki çeşit vezirlik vardı. Tefvi^z vezirliği, devletin bütün işlerini halife adına görürdü. Sadece, veliaht tayinine, halifenin tayin ettiği memuru azle, azlettiği memuru da göreve alma yetkisi yoktu. Bunların dışında her işi yapmaya yetkiliydi. Bu günümüzdeki icra^i^ bakanlıklara benzetilebilir.

12.

Türk uygarlık tarihinin rönesansı ve dünya tarihi içerisinde önemli yere sahip olan, aynı zamanda bilgin hükümdarlar dönemi olarak da adlandırılan dönem hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Timurlular dönemi
Soru Açıklaması

XIV. yüzyıldaki Timurlular dönemi, Türk uygarlık tarihinin rönesansıdır ve dünya tarihi içerisinde önemli yere sahiptir. Aynı zamanda bu dönem bilgin hükümdarlar dönemidir. Timurlu sultanlarının çoğu, bilim ve sanatla ilgili eserler bırakmış kimselerdir.

13.

Yahudilerin öldürüldüğü ve engizisyon mahkemelerinin ölüm saçtığı bir devirde Osmanlı idaresi altında bulunan çeşitli dinlere bağlı kimselerin huzur, barış ve uyum içerisinde yaşadıklarını ifade eden yabancı araştırıcı kimdir?

Doğru Cevap: "B" Gibbons
Soru Açıklaması

Gibbons, Yahudilerin toptan öldürüldüğü ve engizisyon mahkemelerinin ölüm saçtığı bir devirde Osmanlı idaresi altında bulunan çeşitli dinlere bağlı kimselerin huzur, barış ve uyum içerisinde yaşadıklarını belirtir. Ayrıca Osmanlıların, yakın dönem tarihinde milliyetlerini tesis ederken dinî hürriyet prensibini temel taşı olmak üzere koymuş ilk millet olduğunu, ardı arkası kesilmeyen Yahudi işkence ve engizisyon lekesinin en yoğun yaşandığı asırlar esnasında, Hıristiyan ve Müslümanların, Osmanlıların idaresi altında huzur ve uyum içinde yaşadıklarını ifade eder.

14.

Aşağıdaki şıklardan hangisinde hadislerde hem devlet başkanlığı hem de devlet başkanı anlamlarında çokça geçmemektedir?

Doğru Cevap: "C" Şehzade
Soru Açıklaması

Hadislerde hilâfet, halife, emir ve imam kelimeleri hem devlet başkanlığı hem de devlet başkanı anlamlarında çokça geçer.

15.

Varlıkların birbiriyle haberleşmeden ve varlıklarının bilincine ermeden kurdukları ilişkilere ne denir?

Doğru Cevap: "A" Fiziki İlişki
Soru Açıklaması

Varlıkların birbiriyle haberleşmeden ve varlıklarının bilincine ermeden kurdukları ilişkiler fiziki^ ilişkidir. Bir bilgisayarla masa arasında, dünya ile güneş arasında, ateşle duman arasında, iki kimyasal unsur arasındaki ilişkiler böyledir.

16.

5. Ve 6. Asırda, Hicaz bölgesindeki hangi şehir bölgenin ticari faaliyetlerinin merkezinde olup, Avrupa ile Hindistan arasındaki uluslararası ticaretin, Yemen’den başlayan ve Şam’da sona eren güney-kuzey ticaretinin, Habeşistan’dan Mezopotamya’ya ve Mısır’dan Basra Körfezi ve Yemen’e giden ticaret yollarının mutlaka uğradıkları bir istasyon pozisyonunda yer almaktaydı?

Doğru Cevap: "B" Mekke
Soru Açıklaması

Hicaz bölgesi, dönemin dünya ticaret ağının en stratejik bölgesinde yer almaktaydı. Fırat’tan Yemen’e kadar, Arap kabileleri kervanlarla birbirlerine bağlanırdı. Özellikle bölgenin ticarî faaliyetlerinin merkezinde Mekke yer almaktadır.

17.

Mahavira tarafından kurulup şekillendirilen Hindistanda yaygın olan din hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Jainizm
Soru Açıklaması

Jainizm Mahavira tarafından kurulmuş veya yeniden şekillendirilmiştir. Kişisel duygu ve istekleri yok etmeyi veya bunlara boyun eğmeyi en aza indirmeyi öncül amaçları haline getiren Jainizm ve Budizm’in pek çok ortak ilkesi olmasına rağmen Jainizm, hiçbir zaman Budizm’in yaygınlığına ulaşamamıştır.

18.

Aşağıdakilerden hangisi Abbasiler döneminde ilmin gelişmesine katkıda bulunan önemli merkezlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "B" İstanbul
Soru Açıklaması

Abbasilerin ilk dönemine bakıldığında İslâm kültür ve medeniyetinin, ilim, kültür, sanat alanları ile bunların kurumlaşması bakımından ciddi gelişmeler ortaya koyduğu görülür. Mesela Harun Reşid, devletin bütün imkânlarını ilmin geliştirilmesi için seferber etmiştir. Oğulları Me’mun ile Mu’tasım da babalarının yolunu izlemişlerdir. Eski medeniyet ve kültür merkezleri fethedilince Müslümanlar Bâbil, Hint, Âsur, Fenike, Grek, Roma, İran ve Yunan medeniyetlerinin sahip oldukları ilmî ve kültürel mirasa ulaşmışlardır. Bu merkezlerin başlıcaları İskenderiye, Antakya, Nusaybin, Cundişapur, Harran, Ruhâ-Edessa (Urfa) ve Kınnesrin’de (Kuzey Suriye’de bir şehir) faaliyet gösteren medreseler olmuştur.

19.

İslam medeniyetinin özel anlamda özü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Tevhid
Soru Açıklaması

İslâm dininin olduğu gibi İslâm medeniyetinin de bilinebilir ve analiz edilebilir veya tarif edilebilir özü tevhittir. Çünkü tevhit, hem İslâm dininin hem de İslâm medeniyetinin ilk belirleyici prensibidir.

20.

Medine’nin kamuoyu temsilcileri Hz. Ömer’den kendisinden sonrası için bir halife önermesini istediler.  Hz. Ömer onlara altı aday önerdi. Daha sonra bu altı kişiye Ehlü’ş-Şûrâ adı verildi. Aşağıdakilerden hangisi Ehlü’ş-Şûrâ arasında yer alan isimlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Hz. Ömer b. Abdullah
Soru Açıklaması

Hz. Ömer, her alanda muhteşem bir on yıllık halifelikten sonra bir suikasta uğrayarak ağır yaralanmıştı. Medinenin kamuoyu temsilcileri Hz. Ömer’den kendisinden sonrası için bir halife önermesini istediler. Bunu yapmakta tereddüt edince oğlu Abdullah’ı teklif ettiler, o bunu hemen reddetti ve onlara altı aday önerdi. Daha sonra bu altı kişiye Ehlü’ş-Şûrâ adı verildi. Bu altı halife adayı, Hz. Osman (Osman b. Affan), Hz. Ali (Ali b. Ebî Tâlib), Abdurrahman b. Avf, Talha b. Ubeydillah, Sa’d b. Ebî Vakkas ve Zübeyir b. Avvam idiler. Bunlar kendi aralarından birini üç gün içinde halife seçeceklerdi. Bu usüle sonraki dönemlerde Ehlü’l-Hal’ ve’l-Akd seçimi denildi ve bu şekilde seçilen halifeye meşruiyet kaynağı sağladı.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.