Islam Kurumlari ve Medeniyeti
Deneme Final Sınavı 12
1.

Ahmed Cevdet Paşa olmak üzere devrin Osmanlı aydınlarının öncülüğünü yaptığı Osmanlı’nın ilk ilimler akademisi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Encümen-i Dâniş
Soru Açıklaması

Osmanlı toplumunda ortaya çıkan kurumlardan biri de Encümen-i Dâniş’tir. Başta Ahmed Cevdet Paşa olmak üzere devrin Osmanlı aydınlarının öncülüğünü yaptığı bu encümen, Abdülmecid’in iradesiyle Fransız ilimler akademisi örneğinde oluşturulmuş Osmanlı’nın ilk ilimler akademisidir.

2.

Aşağıdakilerden hangisi Batı modelinde açılan mahkemelere hâkim yetiştirmek maksadıyla açılmış mekteptir?

Doğru Cevap: "D" Mekteb-i Hukûk-ı Şâhâne
Soru Açıklaması

Mekteb-i Hukûk-ı Şâhâne: Batı modelinde açılan mahkemelere hâkim yetiştirmek maksadıyla açılmış mekteptir. 1870’de Dâru’l-funûn-i Osmanî içinde bir şube olarak İlm-i Hukuk şubesi ve l874’te Galatasaray Mekteb-i Sultanisi bünyesinde İlm-i Hukuk Mektebi açılmıştı.

3.

Yeniçerilerin aldığı maaşın adı nedir?

Doğru Cevap: "D" Ulûfe
Soru Açıklaması

Yeniçeriler, üç ayda bir ulûfe adı verilen maaş alıyorlardı.

4.

Müslüman ilim adamlarına göre ilk vakıf kim tarafından Kâbe-i Muazzamanın vakfedilmesiyle başlar?

Doğru Cevap: "A" İbrahim (as)
Soru Açıklaması

Müslüman ilim adamlarına göre ilk vakıf İbrahim (as) tarafından Kâbe-i Muazzamanın vakfedilmesiyle başlar.

5.

“Osmanlı Müellifleri” isimli eser aşağıdakilerden hangisine aittir?

Doğru Cevap: "B" Taşköprülü İsameddin Ahmed Efendi
Soru Açıklaması

XV., XVI. asırlardaki ilmi^ gelişmelere hizmeti geçen bilginleri tanımak için Taşköprülü İsameddin Ahmed Efendi’nin eş-S¸akaiku’n-Numaniye ile daha sonra yapılan zeyilleri, Süleyman Saadeddin Efendi’nin Devhatü’l-Meşayih’i, Bursalı Mehmed Tahir’in Osmanlı Müellifleri, Osman S¸evki’nin Beşbuçuk Asırlık Türk Tababeti Tarihi, Mahmut Karakaş’ın Müsbet İlimde Müslüman A^limler, Franz Babinger’ in Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri gibi kaynaklara bakılabilir.

6.

Mahkemelerde görülen davaların deftere, tarafların iddia ve savunmalarını, şahitlerin beyanını tam ve doğru bir şekilde kaydetmekle görevli kişilere ne denir?  

Doğru Cevap: "E" Katib
Soru Açıklaması

Mahkemelerde görülen davaların deftere, tarafların iddia ve savunmalarını, şahitlerin beyanını tam ve doğru bir şekilde kaydetmekle görevli kişilere Katib denir. 

7.

Abbasiler devrinde başlayan ve Da^rüşşifa^’ların ilk büyük örneğini oluşturan da^rüşşifa^ 875 yılında Mısır’da kim tarafından teşkil ettirilmiştir?

Doğru Cevap: "C" Tolunoğlu Ahmed
Soru Açıklaması

Da^rüşşifa^’ların ilk büyük örneğini oluşturan da^rüşşifa^ 875 yılında Mısır’da Tolunoğlu Ahmed tarafından inşa edilmiştir.

8.

Tarih boyunca önemli bir fonksiyon icra eden divan teşkilatı, gerçek manasıyla ilk defa hangi halife döneminde kullanılmıştır?

Doğru Cevap: "E" Hz. Ömer
Soru Açıklaması

Tarih boyunca önemli bir fonksiyon icra eden divan teşkilatı, gerçek manasıyla ilk defa halife Hz. Ömer  döneminde kullanılmıştır.   

9.

Fütüvvetnâmelere göre teşkilât mensuplarında bulunması gereken vasıflardan biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Vekâlet vermek
Soru Açıklaması

Fütüvvetnâmelere göre teşkilât mensuplarınıda bulunması gereken vasıflar, vefa, doğruluk, emniyet, cömertlik, tevazu, nasihat, doğru yola sevketme, affedici olma ve tevbe idi.

10.

Osmanlı döneminin ilk evkaf nâzırı kimdir?

Doğru Cevap: "D" Sinan Paşa
Soru Açıklaması

Orhan Gâzi Bursa’da yaptırdığı cami ve zâviyenin idaresini Sinan Paşa’ya vermişti. Böylece Sinan Paşa’yı Osmanlı döneminin ilk evkaf nâzırı sayabiliriz.

11.

İslam dünyasında, ekonomik hayatın tanzimi ile ilgili olan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" İhtisab
Soru Açıklaması

İslam dünyasında, ekonomik hayatın tanzimi ile ilgili olan kurum İhtisab’dır. 

12.

I-Kadı, içtihadının gerektirdiği doğrultuda bizzat kendisi karar verirdi.II-Kadılar, kararlarında bağımsızdılar, yargı siyasetten etkilenmiyordu. Tasarruflarında mutlak yetki sahibi idiler, kararları valiler ve vergi âmilleri hakkında da geçerliydi. Kısacası yargı, siyasetten etkilenmiyordu.Yukarıda kadılarla ilgili verilen özellikler İslam Dünyasında hangi dönemde yer almaktadır?

Doğru Cevap: "B" Emeviler Devri
Soru Açıklaması

Emeviler devrinde kadılık görevini yürütenler halkın seçkinlerinden olup Allah’dan korkar ve insanlar arasında adaletle hükmederlerdi. Kadıların kararlarında tamamen bağımsız olmalarına rağmen halife, onların verdiği kararlarla ilgilenir, onlardan adaletten sapanları azlederdi. Bu dönemde muhakeme işleri iki yönüyle öne çıkar:I-Kadı, içtihadının gerektirdiği doğrultuda bizzat kendisi karar verirdi. Kadıların uymak zorunda oldukları dört mezhep o sırada yoktu. Bu mezhepler daha sonra oluşmuştu.II-Kadılar, kararlarında bağımsızdılar, yargı siyasetten etkilenmiyordu. Tasarruflarında mutlak yetki sahibi idiler, kararları valiler ve vergi âmilleri hakkında da geçerliydi. Kısacası yargı, siyasetten etkilenmiyordu.

13.

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlıda açılan ilk sivil yüksek okuldur?

Doğru Cevap: "B" Mekteb-i Mülkiye-i Şâhâne
Soru Açıklaması

Mekteb-i Mülkiye-i Şâhâne: Osmanlıda açılan ilk sivil yüksek okuldur. Kaymakamlık, müdürlük gibi mülkiyede istihdam olunacak elemanları yetiştirmek üzere l859’da İstanbul’da açıldı.

14.

Naiblerin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Kadı adına keşif yaparlar.
Soru Açıklaması

Naiblerin görevi kadı adına keşif yapar veya mahkemenin yetki alanındaki davaları görürlerdi.  

15.

Aşağıdakilerden hangisine Kara Mühendishanesi de denilir?

Doğru Cevap: "C" Mühendishane-i Berrî-i Hümâyun
Soru Açıklaması

Mühendishane-i Berrî-i Hümâyun: Kara Mühendishanesi de denilen bu yüksekokulda Topçu zabiti ve kurmayı yetiştirilmiştir. 1796’da Mühendishane-i Bahrî-i Hümayun’un genişletilmesiyle tesis olunmuştur.

16.

Osmanlı sıbyan mektebleri için aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?I-Öğrenciler okula 3-4 yaşlarında başlarlardı.II-Eğitim en az 2 yıl sürerdi.III-Kız ve erkek öğrenciler ayrı sınıflarda eğitim alırlardı.IV-En önemli ders Kur’ân-ı Kerim’in öğretimi olmakla birlikte aritmetik eğitimi de verilirdi.

Doğru Cevap: "D" Yalnız IV
Soru Açıklaması

Osmanlı sıbyan mekteplerinin en önemli öğesi olan öğrenciler, bu kurumlara 5-6 yaşlarında başlar ve en az 3-4 yıl süreyle eğitim-öğretim alırlardı. Kız ve erkek öğrenciler mekteplerde beraber ders yaparlardı.

17.

Osmanlıların medreselerde görev alan ilk müderrisi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Davud-ı Kayserî
Soru Açıklaması

Osmanlıların ilk müderrisi Davud-ı Kayserî önde gelen bir Türk bilim adamı ve düşünürüdür. İlk tahsilini Karaman beldesinde yaptıktan sonra Kahire’ye gitmiş ve orada hadis, tefsir ve fıkıh usûlü ilimlerini öğrenmiştir. Mısır’da ancak bir kaç sene kalmış, Anadolu’ya gelişinde bir müddet Bursa’da ikamet etmiştir. Tasavvuf üzerine geniş bilgisi olan Davud-ı Kayserî, Muhyiddin İbn Arabî’nin Fusûsu’l-Hikem adlı ünlü eserine geniş bir şerh yazmış ve bu şerhin başına bir de mukaddime eklemiştir. Bu eserde tasavvuf ilminin esaslarını açıklamıştır. 1351 yılında vefat etmiş olup kabri İznik’tedir. Hadis, tefsir, fıkıh ve tasavvuf ilimlerine dair yirmiyi aşkın eseri vardır.

18.

Osmanlı’da İslâm dininin kutsal kitabı Kur’ân-ı Kerim ve onunla ilgili ilimlerin öğretildiği medreseler olarak tanımlanan eğitim kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Darülkurra
Soru Açıklaması

Osmanlı medreseleri başlangıcından son yüzyıla kadar genelde umumi statüde olmakla birlikte, ihtisas adı verilen ve belli uzmanlık alanlarına göre de sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırmada yer alan Darülkurra: İslâm dininin kutsal kitabı Kur’ân-ı Kerim ve onunla ilgili ilimlerin öğretildiği medreselerdir.

19.

Aşağıdakilerden hangisi Kuran’da emredilmektedir?

Doğru Cevap: "C" Zekat vermek
Soru Açıklaması

Kur’a^n-ı Kerim’de yirmi sekiz yerde zeka^t kelimesi müstakil olarak, altı ayette de namazla birlikte; “Namazı kılın, zeka^tı verin” tarzında yer almaktadır. Namaz ve oruç, her Müslümana farz olan bedeni^ ve ruhi^ ibadetlerdendir.

20.

Osmanlı Devleti’nde vezir-i azam ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "E" Padişah ile aynı sancakta kalırdı.
Soru Açıklaması

İlk zamanlar vezîr-i âzama hükümdar tarafından “ulu vezir” denilir ve üzerinde sultânın ismi bulunan ve “mühr-i hümâyun” denilen mühür, divit takımı ve üç tuğ verilir, hilât giydirilirdi. Padişahın mührünü taşıdığı için vezîr-i âzama sâhib-i mühür de denirdi. Seferlerde vezîr-i âzama ayrı sancak verilir ve ayrı çadır kurulurdu. Vezîr-i âzam ve diğer vezirler, berat veya menşur ile tayin edilirdi. Tayin menşuru bizzat reîsülküttab tarafından vezirin konağına götürülür, tayin belgesinde görev ve yetkileri açıklanırdı.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.