Islam Kurumlari ve Medeniyeti
Deneme Final Sınavı 13
1.

Tanzimat sonrası sıbyan mektepleri için aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?I-Kız ve erkek çocuklarına ilköğretim mecburi hale getirilmiştir.II-Maarif Nezareti bünyesinde Mekatib-i Sıbyaniye Dairesi kurulmuştu.III-'Çocuklarını mektebe göndermek yerine bir sanat öğrenmesini isteyen ebeveynin cezalandırılması' hükmü icra edilmiştir.IV-1869’da açılan idadiler, bugünkü orta okul karşılığı olan okullardır.

Doğru Cevap: "C" I, II ve III
Soru Açıklaması

1869’da orta öğretimin ikinci kademesi olarak açılan idadiler, bugünkü lisenin karşılığı olan okullardır. Son öncül yanlıştır.

2.

Osmanlı döneminin XV ve XVI. asırlarına Türk asırları denmesinin sebebi nedir?

Doğru Cevap: "E" Osmanlı’nın müspet ve dini ilimlerdeki gelişimi
Soru Açıklaması

Osmanlı döneminin XV ve XVI. asırlarında müspet ve dinî ilimlerin her alanı ile meşgul olan bilginlerin meydana getirdikleri eserler sebebiyle bu asırlara “Türk Asırları” denilmektedir.

3.

Müsellem nedir?

Doğru Cevap: "A" Atlı asker
Soru Açıklaması

Müsellemler atlı askerlerdi.

4.

Devlete ait malların muhafaza edildiği fizikî mekân aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Beytülmal
Soru Açıklaması

Devlet hazinesi olan beytülmal, devlete ait malların muhafaza edildiği fizikî mekânı ifade ettiği gibi devlete ait taşınır taşınmaz malların bütününü ve bunların idaresiyle ilgili hukukî kurumu da ifade etmektedir.

5.

Osmanlı sıbyan mekteplerinde öğrenciler ne kadar süreyle eğitim alırlardı?

Doğru Cevap: "E" 3-4
Soru Açıklaması

Osmanlı sıbyan mekteplerinin en önemli öğesi olan öğrenciler, bu kurumlara 5-6 yaşlarında başlar ve en az 3-4 yıl süreyle eğitim-öğretim alırlardı.

6.

Aşağıdakilerden hangisi kadıların hükmederken bilmesi zorunlu olan şartlardan değildir?

Doğru Cevap: "E" Hisbe
Soru Açıklaması

Kadıların Kur’an, Sünnet, İcmâ ve Kıyası bilmesi şart koşulur. İslâm dünyasında, Hz. Peygamber devrinden itibaren varlığı bilinen ve İslâm dünyasının önemli bir kurumu olan hisbe kurumu ise, “iyiliği emretmek, kötülüğü yasaklamak” esprisine dayanıyordu. 

7.

Osmanlı döneminde tarafların iddia ve savunmalarını, şahitlerin beyanını tam ve doğru bir şekilde kaydetmekle görevli kişiler kimdir?

Doğru Cevap: "E" Katib
Soru Açıklaması

Osmanlı dönemindeki mahkemelerde tarafların iddia ve savunmalarını, şahitlerin beyanını tam ve doğru bir şekilde kaydetmekle görevli kişilere kâtib denirdi.

8.

İslâm ülkesi vilâyetlerine kadılar tayin eden ilk kişi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Hz. Ömer
Soru Açıklaması

İslâm ülkesi vilâyetlerine kadılar tayin eden ilk kişi Hz. Ömer’dir. Kadılar, halife tarafından veya umumî valiler (yani namaz kıldırma ve vergi işlerini birlikte yürüten) tarafından tayin ediliyorlardı. Hz. Ömer, Ebu’d- Derdâ’yı Medine kadılığına, daha sonraları “Kadı Şureyh” olarak şöhret bulan Şureyh b. Haris el-Kindî’yi Kûfe kadılığına, Ebu Musa el-Eş’arî’yi Basra kadılığına, Osman b. Kays’ı da Mısır kadılığına tayin etti. Şam bölgesi kadılığını ise müstakil bir kadılık haline getirdi. Hz. Ömer, bu kadıların davaları halletmekte uygulayacakları bir kanun oluşturdu.

9.

Anadolu’da ilk Türk donanması hangi sultan döneminde ve kim tarafından kurulmuştur?

Doğru Cevap: "E" I. Kılıçarslan-Çaka Bey
Soru Açıklaması

Anadolu’da ilk Türk donanması I. Kılıçarslan zamanında Çaka Bey tarafından kuruldu. Çaka Bey, donanması ile birçok Ege adasını fethetti. Anadolu Selçukluları, Sinop ve Antalya fethedildikten sonra biri Karadeniz’de, diğeri Akdenizde olmak üzere iki ayrı donanma kurdular. Donanmaların başında Reisü’l-Bahr denilen iki ayrı amiral bulunuyordu. Gemi kaptanlarına reis deniliyordu. Sinop, Antalya ve Alanya (Alâiye)’da tersaneler kurmuşlardı. Alaaddin Keykubad devrinde Hüsamettin Çoban Bey komutasındaki Karadeniz donanması ile Kırım fethedildi.

10.

Selçukluların islam medeniyetine kazandırdıkları  en önemli kurumun adı nedir?

Doğru Cevap: "A" Medrese
Soru Açıklaması

Selçukluların islam medeniyetine kazandırdıkları  en önemli kurum medreslerdir.  

11.

Türklerin uyguladığı onlu askerî sisteme göre nâkib kaç askere komuta ediyordu?

Doğru Cevap: "B" 100
Soru Açıklaması

Abbasiler, Türklerin onlu askerî sistemini uygulamaya başladılar. Buna göre arîf 10 askere, halîfe 50 askere, nakîb 100 askere, kâid 1.000 askere, emîr 10.000 askere komuta ediyordu. Yüz neferin oluşturduğu askerî birlik bölüğü, çok sayıda bölükler de taburu (kurdûs) meydana getirirdi.

12.

Selçuklular devrinde muhakeme işlerine dair aşağıdakilerden hangileri doğrudur?I-Adalet bakanı veya başsavcı durumunda bulunan Emir-i Dâd’ın başkanlık ettiği bir çeşit “mezâlim mahkemesi vardı.II-Emir-i Dâd olağanüstü yetkilere sahipti.III-Adlî teşkilâtın başında doğrudan Sultan tarafından tayin edilen “kâdilkudat” bulunuyordu.IV-Mahkemede örfî hukuk geçerli idi.

Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması

Selçuklularda adalet bakanı veya başsavcı durumunda bulunan Emir-i Dâd’ın başkanlık ettiği bir çeşit “mezâlim mahkemesi” vardı ve bu mahkemede daha ziyade örfî hukuk geçerli idi. Burada idareciler ve halk arasında çıkan ihtilâflara, devletin emirlerine, kanunlarına uymamak, siyasî suç işlemek ve düzeni bozmak gibi suçları işleyenlerin davalarına bakılırdı. Emir-i Dâd olağanüstü yetkilere sahipti. Doğrudan sultanın emri ile hareket eder ve gerekirse vezir, divan üyeleri ve yüksek dereceli devlet memurlarını tutuklatabilirdi. Hatta bunları dövme hakkına bile sahipti. Emir-i Dâd, taşrada kendi yetkisine giren konulardaki davalara bakmak için adamlarını görevlendirirdi. Verilen tüm öncüller doğrudur.

13.

Osmanlı döneminde orta dereceli eğitimin verildiği Rüşdiyeler kim döneminde kurulmuştur?

Doğru Cevap: "B" II.Mahmut
Soru Açıklaması

Sıbyan mekteplerinin programlarının geliştirilmesiyle meydana gelen bu orta seviyedeki okullar II. Mahmut tarafından 1839 tarihinde açılmıştır.

14.

Zamanın ihtiyaçları göz önünde bulundurularak konulmuş vergilere ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Örfi vergiler
Soru Açıklaması

İslâm hukukuna göre vergiler ana hatları ile iki kısma ayrılır. Bunlardan biri İslâm’ın ana kaynaklarına (Kur’ân ve Sünnet) dayanan vergilerdir ki buna şer‘î vergiler (tekâlif-i şer‘iyye) diyoruz. Diğeri de zamanın ihtiyaçları göz önünde bulundurularak konulmuş vergilerdir ki, bu da örfî vergiler (tekâlif-i örfiyye) diyoruz.

15.

İhtisâb nezareti ne zaman kaldırılmıştır?

Doğru Cevap: "B" 16 Ağustos 1855
Soru Açıklaması

16 Ağustos 1855 tarihinde yayınlanan resmî bir tebliğ ile ihtisâb nezâreti ortadan kalkmıştır.

16.

Bir şehrin veya kasabanın nüvesini teşkil eden külliye diyebileceğimiz bu müesseselerin kapsamına giren cami, medrese, bîmârhane, aşevi, tâbhane, mektep, kervansaray, kütüphane, hângâh, arasta, hamam, meşrûta binâlar vs. gibi insanlara faydalı tesisler anlamına gelen kelime hangisidir?

Doğru Cevap: "D" İmaret
Soru Açıklaması

Bu anlayışla yapılan eserlerin başında imaretler gelmektedir. Devrin üniversite öğrencilerinin de yararlandığı ve yoksullarla yolcuların yemek ihtiyacının temin edildiği ve dar manasıyla “aşevi” demek olan imaret terimi geniş anlamıyla, bir şehrin veya kasabanın nüvesini teşkil eden külliye diyebileceğimiz bu müesseselerin kapsamına giren cami, medrese, bîmârhane, aşevi, tâbhane, mektep, kervansaray, kütüphane, hângâh, arasta, hamam, meşrûta binâlar vs. gibi insanlara faydalı tesisler anlamına gelmektedir. İmaret (külliyenin) kapsamına giren tesislerin azlığı veya çokluğu, vakfın imkânlarına göre değişmektedir.

17.

Haresü’l-halifelerin görevi aşağıdakilerden hangisidir ?

Doğru Cevap: "A" Başşehirde bulunan ve doğrudan halifeye bağlı olarak görev yapan muhafız birliğidir.
Soru Açıklaması

Başşehirde bulunan ve doğrudan halifeye bağlı olarak görev yapan muhafız birliğidir.

18.

Aşağıda verilerden hangileri mezâlimin görevlerinden değildir?

Doğru Cevap: "B" Asayiş ile ilgili işleri kontrol etmek
Soru Açıklaması

Kamu düzeniyle (asayiş) ilgili işleri kontrol etmek mezalimin görevi değil uhtesibin görevidir.

19.

İslâm medeniyetinde varlığını devam ettiren iktisadî kurumları tasnife tabi tuttuğumuzda aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Doğru Cevap: "E" Amillik
Soru Açıklaması

İslâm medeniyetinde varlığını devam ettiren iktisadî kurumları şöyle bir tasnife tabi tutabiliriz: Beytülmal, Divan, İhtisab, Vakıf, Ahilik.

20.

Abbasiler döneminde aşağıdakilerden hangisi askerden sorumlu olan komutan isimleri doğru verilmiştir?I-Arif: 10 askerII-Halîfe: 50 askerIII-Emîr: 100 asker IV-Nakîb: 10.000 asker

Doğru Cevap: "A" I ve II
Soru Açıklaması

Nakîb 100 askerin; Emîr ise 10.000 askerin komutanıdır. III ve IV. öncüller yanlıştır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.