Islam Kurumlari ve Medeniyeti
Deneme Final Sınavı 14
1.

Zimmi kimlere verilen isimdir?

Doğru Cevap: "A" Gayrimüslimlere
Soru Açıklaması

Zimmi^ler Müslüman devlet tarafından bütün hakları koruma altına alınmış bulunan gayrimüslimlerdir.

2.

Aşağıdakilerden hangisi “Selçuklu devrine ait vakfiye, kitabe ve kroniklerde bunlara, kervansaray ve han tabirlerine” eş olarak kullanılan tabirdir?

Doğru Cevap: "B" Ribat
Soru Açıklaması

Soru kökünde verilen tanım “Ribat” kavramına karşılık gelmektedir.

3.

İsla^m devletinin Müslüman olmayan vatandaşından askerlik hizmeti karşılığında aldığı vergi hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Cizye
Soru Açıklaması

İsla^m hukukuna göre cizye, İsla^m devletinin Müslüman olmayan vatandaşından askerlik hizmeti karşılığında alınan bir vergidir. Bu bakımdan kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve din adamları bu vergi ile yükümlü değildir.

4.

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı döneminde tımarlı sipahilere maaş yerine verilirdi?

Doğru Cevap: "A" Dirlik
Soru Açıklaması

Osmanlı ordusunun en eski ve en önemli askeri teşkilâtı Tımarlı sipahilerdir. Tımarlı sipahilerin temeli tımar sistemine ve toprak idaresine dayanırdı. Kendilerine devletçe maaş ödenmez buna karşılık dirlik verilirdi.

5.

İslâm’ın ana kaynaklarına (Kur’ân ve Sünnet) dayanan vergilere ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Şer’i vergiler
Soru Açıklaması

İslâm hukukuna göre vergiler ana hatları ile iki kısma ayrılır. Bunlardan biri İslâm’ın ana kaynaklarına (Kur’ân ve Sünnet) dayanan vergilerdir ki buna şer‘î vergiler (tekâlif-i şer‘iyye) diyoruz. Diğeri de zamanın ihtiyaçları göz önünde bulundurularak konulmuş vergilerdir ki, bu da örfî vergiler (tekâlif-i örfiyye) diyoruz.

6.
Mevki ve nüfuz sahibi kişilerin zulüm ve haksızlıklarına mani olmak amacıyla kurulan mezâlim mahkemeleri aşağıdakilerden hangisinin zamanında kurulmuştur?
Doğru Cevap: "C" Abbasiler
Soru Açıklaması
7.

Ordunun yönetimini yapan kurumun adı nedir?

Doğru Cevap: "A" Divanu’l-cünd
Soru Açıklaması

Ordunun yönetimini yapan kurumun adı Divanu’l-cünddür.  

8.

İslam Dünyasında ilk askeri divan hangi halife döneminde ortaya çıkmıştır?

Doğru Cevap: "D" Hz. Ömer
Soru Açıklaması

Hz. Ömer devrinde sosyal hayatta önemli gelişmeler yaşandı. Fethedilen topraklardan elde edilen cizye ve haraç vergileri hazine gelirlerinin artmasına, devletin zenginleşmesine sebep oldu. Halk, özellikle savaşlara katılan Müslümanlar ele geçirdikleri ganimetlerle eskisinden çok daha müreffeh bir hayat yaşamaya başladılar. Bu zenginlik insanlarda mal kazanma hırsını artırdı. Ayrıca pek çok kişi, fethedilen Irak, Şam, Filistin ve Mısır’ın verimli topraklarına yerleşmeye ve tarımla uğraşmaya başladı. Bütün bunlar îlâ-yı kelimetullah için yapılması gereken cihada büyük bir engel oluşturuyordu. Fetihlerin arttığı ve daha çok askere ihtiyaç duyulduğu bir zamanda azalan gönüllülerle bu hizmetler sürdürülemezdi. Bu tehlikeyi sezen Hz. Ömer, halkı cihada teşvik etmeye başladı. Asıl önemlisi gönüllü askerliğin yanında dâimî ve düzenli bir ordu kurmaya karar verdi. Bu kararından sonra Halife Ömer, ilk askerî divanı kurdu. Askerliği devamlı hâle getirdi.

9.

Aşağıdakilerden hangisi esnaflarla mahallenin dayanışmasını ortaya koyan vakıflardandır?

Doğru Cevap: "A" Avarız vakıfları
Soru Açıklaması

Hayatının baharında olan genç insanların elinden tutulması, kızların çeyizlerinin hazırlanması, erkeklerin meslek sahibi olup dükka^n açmaları gibi birçok konuda hizmet gören vakıflar sayesinde insanlar topluma kazandırılmışlardır. Bu tür vakıflardan en belirgin olanı esnaflarla mahallenin dayanışmasını ortaya koyan ava^rız vakıflarıdır.

10.

Halifelerin resmi törenlerde üzerlerine giydikleri peygamberin hırkasına ne denir?

Doğru Cevap: "C" Bürde
Soru Açıklaması

Halifeler resmi^ törenlerde üzerlerine genellikle “bürde” denilen Hz. Peygamber’in hırkasını giyerler, Hz. Muhammed (s.)’i takli^den mühür kullanırlar, tahtta ve minberde ellerine asa^ alırlar, hutbelerde isimleri okunur ve kendilerine dua edilir, kendi adlarına sikke kestirirler (para bastırırlar) ve “tıraz” denilen kendileri için yapılmış özel işaretli elbiseler giyerlerdi.

11.

Aşağıdakilerden hangisi adliye işlerinde, kadı ve muhtesibin otoritesinden daha yüksek bir yetkiye sahiptir?

Doğru Cevap: "E" Mezâlim mahkemesi kadılığı
Soru Açıklaması

Adliye işlerinde, kadı ve muhtesibin otoritesinden daha yüksek bir yetkiye sahip olan mezâlim mahkemesi kadılığı, yüksek makam, soy ve şeref sahibi kimselerin zulmünü önlemek için kurulmuş ve bu mahkemelerde kadılık görevi, Allah korkusu son derecede olan yüksek makamdaki kişilere verilmiştir.

12.

II. Abdülhamid devrinde hazırlanan Kanun-i Esasî eğitim-öğretimde hangi yeniliği getirmiştir?

Doğru Cevap: "B" Kız ve erkek çocuklarına ilköğretim mecburi hale getirilmiş ve böylece çocukların eşit şekilde eğitim imkânlarından yararlanması hukuken sağlanmıştır.
Soru Açıklaması

II. Abdülhamid devrinde hazırlanan Kanun-i Esasî’ye (1876) göre kız ve erkek çocuklarına ilköğretim mecburi hale getirilmiş ve böylece çocukların eşit şekilde eğitim imkânlarından yararlanması hukuken sağlanmıştır.

13.

İslam öncesi Arap topluluklarında askeri kurumları oluşmamasının sebepleri aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?

Doğru Cevap: "D" Askeri birliklere ihtiyaç duyulduğunda halk geçici olarak ordu oluşturuyordu.
Soru Açıklaması

İslam öncesi Arap devletleri ile savaşacak güçlü bir devlet o bölgede hüküm sürmediğinden, Araplar ne zaman topraklarını koruma ihtiyacı duysalar halktan eli silah tutan erkekleri kısa süreli olarak asker gibi kıllanıyordu. Bu sistemle uzun bir süre idare ettikleri için de herhangi bir kuruma ihtiyaç duymadılar.

14.

Devşirmeden gelen Yeniçerilerin aldıkları maaşın adı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Ulûfe
Soru Açıklaması

Kölelikten gelen Selçuklu hassa askerleri üç ayda bir bistgânî denilen maaş alırlardı. Devşirmeden gelen Yeniçeriler ise yine aynı periyodlarla ulûfe adı verilen maaş alıyorlardı. Sipahilerin durumu ise farklıydı. Sipahilere, yaptıkları askerî hizmetlerin karşılığı olarak maaş değil, bunun yerine Selçuklularda iktâ, Osmanlılarda dirlik veriliyordu.

15.

İslam dünyasında hisbe sistemi ilk defa kim döneminde kim döneminde uygulamaya konulmuştur?

Doğru Cevap: "B" Hz. Ömer  
Soru Açıklaması

Hisbe sistemini ilk defa uygulamaya başlayan Ömer b. Hattâb’dır.

16.

Aşağıdakilerden hangisi yeniçerilere verilen maaştır?

Doğru Cevap: "C" Ulufe
Soru Açıklaması

Yeniçeriler ulufe adı verilen maaşlarını üç ayda bir alırlar, börk denilen beyaz keçeden başlık giyerlerdi. Seferde ve hazarda mutlaka padişahla beraber bulunurlardı.

17.

Osmanlı’da ilk düzenli askeri birlikler ne zaman oluşturulmuştur?

Doğru Cevap: "B" İznik’in fethinden önce
Soru Açıklaması

Orhan Bey zamanında fetih hareketleri genişleyip devlet gelişme gösterince askerî, malî ve idarî düzenlemelerin yapılması gerekti. Orhan Bey, öncelikle orduyla ilgili düzenlemeler yaptı. İlk düzenli askerî birlikler, İznik’in fethinden önce Bursa Kadısı Çandarlı Kara Halil’in teklifleri doğrultusunda oluşturuldu. Yaya ve Müsellem denilen bu askerlerden meydana gelen birliklere Türk gençleri alınmıştı. Müsellemler atlı askerlerdi.

18.

Anadolu’da ilk Türk donanması kim tarafından kurulmuştur?

Doğru Cevap: "A" I. Kılıçarslan zamanında Çaka Bey
Soru Açıklaması

Anadolu’da ilk Türk donanması I. Kılıçarslan zamanında Çaka Bey tarafından kuruldu. Çaka Bey, donanması ile birçok Ege adasını fethetti. Anadolu Selçukluları, Sinop ve Antalya fethedildikten sonra biri Karadeniz’de, diğeri Akdeniz'de olmak üzere iki ayrı donanma kurdular. 

19.

Ömer Hayyam’ın içinde bulunduğu bir heyet tarafından Melikşah (1072-1092) adına, 1 Mart 1079’u başlangıç kabul ederek hazırlanan takvim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Celâlî Takvim
Soru Açıklaması

Selçuklular Dönemi’nde ilmi faaliyetler her alanda oldukça ilerlemiştir. İlerleme kaydedilen alanlardan biri de yeni bir takvimin hazırlanmasıdır. Ömer Hayyam’ın içinde bulunduğu bir heyet, Melikşah (1072-1092) adına 1 Mart 1079’u başlangıç kabul eden Celâlî takvimini hazırlamıştır.

20.

Aşağıdakilerden hangisi Emeviler dönemindeki iktisadi alanda kurulan divanlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Eğitim divanı
Soru Açıklaması

İslâm âleminde, Hz. Ömer devri ile başlayan divan teşkilâtı, ülkenin idarî, siyasî ve ekonomik gelişmesine paralel olarak ilerleme ve artış göstermiştir. Emeviler dönemi divan çeşitleri bakımından zenginlik gösterir. İslâm coğrafyasının batı ucunda bulunan Mağrib (Fas) ile Endülüs’te de divanlar kurulmaya başlandı. İktisadî alanda dört divanın kurulduğu görülmektedir. Bunlar:a)Ganimet ve ordu saymanlığı ile ilgili olan divan,b)Vergiler divanı,c)Cibayet (harac vergileri) divanıd)Devletin gelir ve giderini kontrol eden divan

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.