Islam Kurumlari ve Medeniyeti
Deneme Final Sınavı 18
1.

Selçuklularda, divan-ı istifâ veya divanü’z-zimam ve’l-istifâ adını alan divanın günümüzdeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Maliye Bakanlığı
Soru Açıklaması

Selçuklularda, divan-ı istifâ veya divanü’z-zimam ve’l-istifâ adını alan divanın günümüzdeki karşılığı Maliye Bakanlığı’dır.

2.

Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân-ı Kerim’e göre zekât almayı hakedenler arasında bulunmamaktadır?

Doğru Cevap: "B" Zekât işlerinde çalışmayanlar
Soru Açıklaması

Kur’ân-ı Kerim’de “Zekâtlar; Allah’tan bir farz olarak yoksullara, düşkünlere, onu toplayan memurlara, kalpleri müslümanlara ısındırılacaklara verilir; kölelerin, borçluların, Allah yolunda olanların ve yolda kalanların uğrunda sarfedilir. Allah bilendir, hakimdîr” (Tevbe, 9/60) buyurmaktadır. Bu ayetten anlaşıldığına göre, zekât almaya hakkı olanların başında;1-Fakir ve yoksullar,2-Düşkünler,3-Daha sonra, âmiller (zekât işlerinde çalışan ve çalıştırılanlar),4-Müellefe-i kulûb (kalpleri müslümanlığa ısındırılacaklar) geliyor,5-Ayrıca kölelikten kurtulacaklar,6-Borçtan kurtulacaklar,7-Allah yolunda çalışmakta olanlar ve8-Yolda kalanlar da zekât almayı hak edenler arasındadır.

3.

Turan Melik Da^rüşşifa^sı hangi ilimizde yer almaktadır?

Doğru Cevap: "A" Divriği
Soru Açıklaması

Turan Melik Da^rüşşifa^sı Divriği’de bulunmaktadır.

4.

Aşağıdakilerden hangisi islamiyetten önceki medeniyetlerde vakıf örneği sayılabilecek bir yapıdır?

Doğru Cevap: "E" İskenderiye kütüphanesi
Soru Açıklaması

Vakfın kaynağını en eski devirlere kadar çıkaranlar vardır. Vakfın başlangıcı hakkında tam ve kesin bir tarih göstermeye imkân yoktur. Bazı Müslüman ilim adamlarına göre ilk vakıf İbrahim (as) tarafından Kâbe-i Muazzamanın vakfedilmesiyle başlar. Eski kavimlerde de vakıflar mevcuttu. İskenderiye kütüphanesi, Kudüs havuzları, Zemzem kuyusu, yollar, köprüler, mabetler birer vakıf eseridir. Bütün bunlar bu kurumların gelir ve kazançlarından halkın tamamının yararlanması için vücuda getirilmişti.

5.

Kamu düzeniyle (asayiş) ilgili işleri kontrol etmek ve bazen da hemen halledilmesi gereken cinayetlerle ilgilenmek görevini aşağıdakilerden hangisi yapmaktadır?

Doğru Cevap: "D" Muhtesib
Soru Açıklaması

Kadıların görevi genellikle dinî meselelerle ilgili anlaşmazlıkları halledip ayırdetmek; muhtesibin görevi ise kamu düzeniyle (asayiş) ilgili işleri control etmek ve bazen da hemen halledilmesi gereken cinayetlerle ilgilenmek; mezâlim mahkemesi hâkiminin görevi ise kadı ve muhtesiblerin hükümlerine yapılan itirazlara bakmaktı.

6.

Başta Bağdat olmak üzere Büyük Selçuklu devletinin hâkimiyetindeki şehirlerde asıl teşkilâtlı öğretim müesseseleri olarak yaptırılan Nizamiye Medreseleri kim tarafından yaptırılmıştır?

Doğru Cevap: "D" Nizamülmülk
Soru Açıklaması

Asıl teşkilâtlı öğretim müesseseleri Alp Arslan’ın izniyle vezir Nizamülmülk tarafından başta Bağdat olmak üzere Büyük Selçuklu devletinin hâkimiyetindeki şehirlerde yaptırılan Nizamiye Medreseleridir. Daha sonra bu medreseler İsfahan, Rey, Nişabur, Merv, Belh, Herat, Basra, Musul gibi şehirlerde de kurulmuştur. Hatta bütün İslâm dünyasında bir Nizamiye Medreseleri geleneği yaygınlaşmıştır.

7.

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Sıbyan Mekteplerinde okutulan derslerden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Belâgat
Soru Açıklaması

Osmanlı sıbyan mekteplerinde en önemli ders Kur’ân-ı Kerim’in öğretimi olmakla birlikte, dilbilgisi ve gramer (sarf-nahiv), yazı (hüsn-i hat), fıkıh/ ilmihal, dinler tarihi, edep/ahlâk, aritmetik derslerinin de okutulduğu anlaşılmaktadır.

8.

Ahiliğin Anadolu’daki kurucusu kimdir?

Doğru Cevap: "D" Ahi Evran
Soru Açıklaması

Ahiliğin Anadolu’daki kurucusu Şeyh Nasiruddin Mahmud (öl. 1262)’dur. Daha sonraları Ahi Evran ismiyle şöhret bulmuş olan bu kişi, esnaf ve sanatkârı bir birlik etrafında toplayarak sanat ve ticaret ahlâkını, üretici ve tüketici menfaatlerini güven altına almaya; böylece kötü politik ve ekonomik atmosfer içinde onlara yaşama ve direnme gücü vermeye çalışıyordu

9.

Avarız vakıf ne demektir?

Doğru Cevap: "A" Esnafla mahallelinin dayanışmasını ortaya koyan vakıflar
Soru Açıklaması

Ekonomik ve sosyal hayatı düzenleyen müesseselere ocaklık eden vakıf eserler ana kucağı gibi insanları sarmış, dertlilere çare, kimsesizlere sığınak olmuştur. Hayatının baharında olan genç insanların elinden tutulması, kızların çeyizlerinin hazırlanması, erkeklerin meslek sahibi olup dükkân açmaları gibi birçok konuda hizmet gören vakıflar sayesinde insanlar topluma kazandırılmışlardır. Bu tür vakıflardan en belirgin olanı esnaflarla mahallenin dayanışmasını ortaya koyan avârız vakıflarıdır.  

10.

Osmanlı Devleti sınırları içindeki medreselerin hiyerarşisi, Fatih Sultan Mehmed tarafından kurulan Sahn-ı Semân ile birlikte yeniden düzenlendi. Bu düzenlemeye göre en alt seviyede bulunan medrese türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Tecrîd medreseleri
Soru Açıklaması

Osmanlı Devleti sınırları içindeki medreselerin hiyerarşisi, Fatih Sultan Mehmed tarafından kurulan Sahn-ı Semân ile birlikte yeniden düzenlendi. Medreseler -Enderun mektebi hariç tutulacak olursa- giderek yükselen hiyerarşik bir yapıya sahipti. Buna göre, en alt seviyede kelâm alanıyla ilgili Hâşiye-i Tecrîd adlı kitabın okutulduğu Tecrîd medreseleri bulunmakta idi.

11.

Aşağıdakilerden hangisi Akıncı ocağına yardımcı kuvvetlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Cebeli
Soru Açıklaması

Osmanlı ordusunun önemli askeri kuruluşlarından biri de Akıncı Ocağı’dır. Yardımcı kuvvetler arasında azablar, deliler, yörükler, leventler, sekban ve sarıcalar, gönüllü ve beşliler de yer alırdı.

12.

Fedek arazisi için tayin edilen kişi aşağıdakilerden hangisi olmuştur?

Doğru Cevap: "B" Hz. Ebubekir
Soru Açıklaması

Mütevelli-i vakf da denilen nazırların ilki, Hz. Peygamber tarafından vakfedilen Fedek arazisi için tayin edilen Hz. Ebubekir’dir.

13.

İlk askeri divan aşağıdaki hangi halife tarafından kurulmuştur?

Doğru Cevap: "A" Hz. Ömer
Soru Açıklaması

Halife Ömer, ilk askerî divanı kurdu. Askerliği devamlı hâle getirdi. Bu sisteme dâhil olan askerlerin isimleri divan defterlerine yazıldı.

14.

Aşağıdaki devletlerden hangisi tuğ kullanmıştır?

Doğru Cevap: "A" Karahanlı Devleti
Soru Açıklaması

İlk Müslüman Türk devleti olan Karahanlı Devleti’ndeki bayraklar hakkında fazla bilgi yoktur. Bunların tuğ kullandıkları ve bu tuğların sayısının, sahibinin gücüne ve önemine göre değiştiği biliniyor.

15.

Uzaktan bakılınca bir kaleyi andıran daha önce İsla^m dünyasında vakıf ve hayır duygusu ile kurulmuş bulunan ribatların devamı müesseseler hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Kervansaray
Soru Açıklaması

Uzaktan bakılınca bir kaleyi andıran kervansaraylar, daha önce İsla^m dünyasında vakıf ve hayır duygusu ile kurulmuş bulunan ribatların devamı müesseseler olarak kabul edilebilir. Bundan dolayı, Selçuklu devrine ait vakfiye, kitabe ve kroniklerde bunlara, kervansaray ve han tabirlerine eş olarak ribat da denilmektedirler. Ortasında geniş bir avlusu bulunan ve iki katlı müstahkem binalar halinde yapılan kervansaraylar yalnız Müslümanların değil, gayrimüslim olanların ve her millete mensup insanların da yol emniyeti ve huzurunu sağlarlardı.

16.

Aşağıdakilerden hangisi tanzimat sonrasında kurulan orta ve yüksek öğretim kurumlarından değildir?

Doğru Cevap: "B" Acemioğlanlar Ocağı
Soru Açıklaması

Acemioğlanlar Ocağı: Pençik ve Devşirme usulleriyle toplanan çocuklar, yetiştirilmek amacıyla önce bir Türk ailesine verilir ve oradan da Acemioğlanlar Ocağı’na gelirlerdi. Bu çocuklar, burada bir yandan Sıbyan Mektebi eğitimi alırken diğer yandan da askerî disiplinle Yeniçeri Ortası’na hazırlanırdı. Bu ocak, l826’da Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasına kadar varlığını devam ettirdi.

17.

Aşağıdakilerden hangisi Yeniçeri Ocağı bozulunca III. Selim devrinde kurulan ordudur?

Doğru Cevap: "C" Nizam-ı Cedid
Soru Açıklaması

Yeniçeri Ocağı bozulunca III. Selim devrinde, Nizam-ı Cedid adıyla yeni bir ordu kuruldu.

18.

Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın ilk dönemlerinde okuma yazmanın öğretildiği, Kuran ve din eğitiminin verildiği yerdir?

Doğru Cevap: "A" Küttâb
Soru Açıklaması

İslâm’ın ilk dönemlerinde küttâb tabiri kullanılırdı. İslâm’ın ilk devirlerinde biri genel anlamda okuma-yazmanın öğretildiği, diğeri de Kur’ân ve din eğitiminin verildiği iki tür küttâb vardı. İslâm öncesinde varlığı bilinen küttâblar birinci kategoridekilerdir. İkinciler ise İslâmî karakter taşıyan, öğretimde ağırlığın Kur’ân ve dinî bilgilere verildiği kurumlardı.

19.

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlıda Yüksek seviyedeki askeri okullara öğrenci hazırlamak maksadıyla 1875’de açılan orta seviyedeki okullardır?

Doğru Cevap: "B" Askerî Rüşdiyeler
Soru Açıklaması

Askerî Rüşdiyeler: Yüksek seviyedeki askeri okullara öğrenci hazırlamak maksadıyla 1875’de açılan orta seviyedeki okullardır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.