Islam Kurumlari ve Medeniyeti
Deneme Final Sınavı 3
1.

İslam ordularında gönüllü askerler ne karşılığı çalışırdı?  

Doğru Cevap: "B" Ganimetten pay alırlardı
Soru Açıklaması

İslam ordularında gönüllü askerler ganimetten pay alarak çalışırlardı.

2.

Aşağıdakilerden hangisi İslam tarihinde çok yazılmış kitaplardan biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Roman
Soru Açıklaması

Bu dönemde; fıkıh, kelam, tefsir, hadis, siyer alanlarında birçok kitap yazılmıştır.

3.

Kadıların yetkileri hangi dönemde artmıştır?    

Doğru Cevap: "A" Abbasiler
Soru Açıklaması

Kadıları Abbasiler döneminde yetkileri arttırılmıştır.

4.

Emniyet teşkilâtının vazifelerini yürütmekle beraber ceza hukuku alanında kaza yetkisiyle de donatılan …….…, devletin güvenliği ve kamu düzeniyle ilgili suçlarla ilgilenmiştir. Noktalı yere aşağıdakilerden hangisi uygundur?

Doğru Cevap: "C" Şurta
Soru Açıklaması

Emniyet teşkilâtının vazifelerini yürütmekle beraber ceza hukuku alanında kaza yetkisiyle de donatılan şurta, devletin güvenliği ve kamu düzeniyle ilgili suçlarla ilgilenmiştir. Bu konudaki gerekli cezalar şurta mahkemelerince verilip infaz edilmiş, diğer tazir cezaları ve hadler ise kadıların vazife ve yetkileri içinde kalmıştır.

5.

Çocukların 5-6 yaşlarında başladıkları en az 3-4 yıl süreyle eğitim gördükleri Osmanlı dönemindeki eğitim kurumunun adı nedir? adı nedir?

Doğru Cevap: "C" Osmanlı Sıbyan Mektepleri
Soru Açıklaması

Çocukların 5-6 yaşlarında başladıkları en az 3-4 yıl süreyle eğitim gördükleri Osmanlı dönemindeki eğitim kurumunun adı Osmanlı Sıbyan Mektebidir.

6.

Asıl teşkilatlı öğretim müesseseleri aşağıdaki dönemlerden hangisinde yaptırılmıştır?

Doğru Cevap: "A" Alp Arslan (1064-1072)
Soru Açıklaması

Asıl teşkilatlı öğretim müesseseleri Alp Arslan’ın izniyle vezir Nizamülmülk tarafından başta Bağdat olmak üzere Büyük Selçuklu devletinin hâkimiyetindeki şehirlerde yaptırılan Nizamiye Medreseleridir.

7.

İzzeddin Keyka^vus S¸ifahanesi hangi ilimizde yer almaktadır?

Doğru Cevap: "B" Sivas
Soru Açıklaması

Soru kökünde verilen cümlede “İzzeddin Keyka^vus S¸ifahanesi” Sivas ilimizde bulunmaktadır.

8.

Bir arazinin öşrî veya haracî olmasında rol oynayan en büyük etken aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Arazi sahibinin dinine göre belirlenmesi
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber’in Medine’ye hicreti ile başlayıp daha sonra devam eden arazi taksimi ve buna bağlı olarak alınan vergilerin isim, miktar ve alış şekilleri farklı devreler geçirmiştir. Bir arazinin öşrî veya haracî olmasında rol oynayan en büyük etken, İmam Ebu Yusuf’un (731-798) da belirttiği gibi arazi sahibinin dini olmaktadır. Yani arazi, sahibine göre isim almaktadır.

9.

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’de zekat almaya hakkı olanlardan değildir?

Doğru Cevap: "A" Yöneticiler
Soru Açıklaması

Kur’ân-ı Kerim’de “Zekâtlar; Allah’tan bir farz olarak yoksullara, düşkünlere, onu toplayan memurlara, kalpleri müslümanlara ısındırılacaklara verilir; kölelerin, borçluların, Allah yolunda olanların ve yolda kalanların uğrunda sarfedilir. Allah bilendir, hakimdîr” (Tevbe, 9/60) buyurmaktadır. Bu ayetten anlaşıldığına göre, zekât almaya hakkı olanların başında;1-Fakir ve yoksullar,2-Düşkünler,3-Daha sonra, âmiller (zekât işlerinde çalışan ve çalıştırılanlar),4-Müellefe-i kulûb (kalpleri müslümanlığa ısındırılacaklar) geliyor,5-Ayrıca kölelikten kurtulacaklar,6-Borçtan kurtulacaklar,7-Allah yolunda çalışmakta olanlar ve8-Yolda kalanlar da zekât almayı hak edenler arasındadır

10.

İslâm hukukuna göre İslâm devletinin Müslüman olmayan vatandaşından askerlik hizmeti karşılığında aldığı vergiye ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Cizye
Soru Açıklaması

İslâm hukukuna göre cizye, İslâm devletinin Müslüman olmayan vatandaşından askerlik hizmeti karşılığında alınan bir vergidir.

11.

Peygamberin ölümünden sonra halife ünvanıyla devlet başkanı kim olmuştur?

Doğru Cevap: "C" Hz. Ebubekir
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber’in vefatından sonra Hz. Ebubekir halife unvanıyla devlet başkanı oldu.

12.
Hz. Peygamber devrinden itibaren İsla^m ordularında sadece Allah rızası için savaşan gönüllülere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Mütetavvia
Soru Açıklaması
13.

Hz. Peygamber’in düşmana karşı bizzat komuta ettiği orduların hereketine ne denir?

Doğru Cevap: "A" Gazve
Soru Açıklaması

Mevali: Arap olmayan Müslümanların askere alınmasıGazve: Hz. Peygamber’in düşmana karşı bizzat komuta ettiği orduların hereketine -ister çarpışma olsun, ister olmasın- gazve denir. Seriye: Hz. Peygamber’in bizzat katılmayıp bir sahabinin komutası altında gönderdiği askerî birliklerin hareketine de seriye denir.Mürtezika: Ücretli dâimî askerler.Reccâle: Kılıç, kalkan ve mızrakla donatılmış yaya birlikleri

14.

Islahat döneminin açılan ilk askeri mektebi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Hendesehane Mektebi (Humbarahane)
Soru Açıklaması

Hendesehane Mektebi (Humbarahane): Islahat döneminin açılan ilk askerî mektebidir. Ahmed Paşa, 1734’te Üsküdar’da açılan bu mektebin kurucusu ve ilk öğretmenidir. Humbarahane de denilen bu mektepte ordunun ihtiyacını karşılamak amacıyla çağa uygun teknik ve uzmanlık eğitimi yapılmıştır.

15.

İslam tarihinde vakıf statüsü taşıyan ilk işlem hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Hz. Ömerin Semğ arazindeki hurmalıkları vakfetmesi
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber sağlığında Fedek, Kureyza, Nadr ve Hayber’deki arazilerinde bulunan hurmalıklarının gelirlerinden hanımlarının nafakası ile işçilerin ücretinden geri kalanlarının vakıf mahiyetinde olmak üzere tahsis edildiği bilinmektedir. Hz. Ömer’e ait Semğ arazisindeki hurmalık ise İslâm tarihinde vakıf statüsü taşıyan ilk işlem olarak kabul edilmektedir.

16.

Aşağıdakilerden hangisi Selçuklular döneminde orduda görev yapan ve askerler arasında ortaya çıkan davalara bakan kadılara verilen isimdir?

Doğru Cevap: "D" Kadıasker
Soru Açıklaması

Selçuklular döneminde orduda görev yapan ve askerler arasında ortaya çıkan davalara bakan kadılar da vardı. Bunlara Kadıasker veya Kadıleşker denirdi. 

17.

"Neffatün" aşağıdakilerden hangisine karşılık gelmektedir?

Doğru Cevap: "C" Petrole bulaştırılmış paçavraları düşman üzerine atan askerî birlik
Soru Açıklaması

Neffâtün, neft yani petrole bulaştırılmış paçavraları düşman üzerine atan askerî birliğin adıydı.

18.

İslâm ülkesi vilâyetlerine kadılar tayin eden ilk kişi kimdir?

Doğru Cevap: "B" Hz. Ömer
Soru Açıklaması

İslâm ülkesi vilâyetlerine kadılar tayin eden ilk kişi Hz. Ömer’dir. Kadılar, halife tarafından veya umumî valiler (yani namaz kıldırma ve vergi işlerini birlikte yürüten) tarafından tayin ediliyorlardı.

19.

Osmanlı Dönemi’nin hukuk sistemine dair aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "C" Kadılar ne kadar bağımsız olsalar da son sözü padişahlar söylerdi.
Soru Açıklaması

Osmanlı hukuk sisteminde, kadıların özgür iradelerinden en üst düzeydeydi. Kadılar padişah dâhil hiçbir kişi ve kurumun tesirinde kalmadan tamamen bağımsız çalışmaktaydılar.

20.

Asker kadısı anlamına gelen kazasker görevi ilk olarak hangi dönemde ortaya çıkmıştır?

Doğru Cevap: "D" Abbasiler dönemi  
Soru Açıklaması

Asker kadısı veya ordu kadısı anlamındaki kazaskerlik görevi Abbasilerde ortaya çıkmış, daha sonraları Harzemşahlarda, Eyyubilerde, Memluklerde, Anadolu Selçuklularında ve hatta Karamanoğullarında da bu makam korunmuştu.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.