İslam Mezhepleri Tarihi
2013 - Final Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi, çağrıştırdığı anlam bakımından tefrika kavramıyla yakından ilgilidir?
Doğru Cevap: "E" Fırka
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki mezheplerden hangisi Tahkim olayından hemen sonra ortaya çıkmıştır?
Doğru Cevap: "E" Haricîlik
Soru Açıklaması
3.
Hariciler kendileri için aşağıdaki isimlerden hangisini kullanmışlardır?
Doğru Cevap: "B" Ehl-i Şurât
Soru Açıklaması
4.
İslam Mezhepleri Tarihinde kader konusunu gündeme getiren ilk kişi kimdir?
Doğru Cevap: "A" Ma'bed el-Cühenî
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Eş’ari bilginlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Ebû'l-Yüsr Pezdevî
Soru Açıklaması
6.
Sünnî kaynaklar ilk dönemdeki Şiî topluluklar için başlangıçta aşağıdaki
terimlerden hangisini kullanmışlardır?
Doğru Cevap: "B" Râfıziyye
Soru Açıklaması
7.
Sünnî çizgideki reycilik ilk defa aşağıdaki bilginlerden hangisinin çevresinde başlamıştır?
Doğru Cevap: "C" İmam-ı A’zam Ebû Hanife
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki görüşlerden hangisi Hz. Ali’nin Hz. Ebu Bekir’e geç biatının sebeplerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Hz. Ali’nin Hz. Ebu Bekir’i hilafetten düşürmek için fırsat kollaması
Soru Açıklaması
9.
İmâmiyye fıkhı denilince akla ilk gelen imam aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Cafer es-Sâdık
Soru Açıklaması
10.
Nusayrî toplumunun günümüzde yaşadığı ülkeler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Suriye, Türkiye, Lübnan
Soru Açıklaması
11.
“Ayn-mim-sin” (AMS) hangi batınî fırkanın sembolüdür?
Doğru Cevap: "A" Nusayrîlik
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Dürzîlik’in temel karakterini teşkil eder?
Doğru Cevap: "B" Dürzîlik bâtınî bir fırkadır.
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Alevilik tarihinin ilk dönemi açısından önemli bir kişiliktir?
Doğru Cevap: "C" Ahmed Yesevî
Soru Açıklaması
14.
“Hak-Muhammed-Ali” üçlemesindeki “Hak” kavramı neyi sembolize etmektedir?
Doğru Cevap: "E" Uluhiyet inancını
Soru Açıklaması
15.
Hz. İsa’nın bin yıllık bir zaman diliminde dünyayı yönetmek amacıyla geri döneceği bir dönemi ifade eden anlayışa ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Milenyum
Soru Açıklaması
16.
Kadiyânilik ismi aşağıdaki mezheplerden hangisi için kullanılan en yaygın isimdir?
Doğru Cevap: "D" Ahmediyye
Soru Açıklaması
17.
En-Nefsü’z-Zekiyye olarak bilinen Muhammed b. Abdullah’ı Mehdi olarak niteleyen mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Zeydiyye
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Avrupa aydınlanma akılcılığı ile tabiat felsefesinin yoğun tesirinde kalan ihyacı isimdir?
Doğru Cevap: "C" Seyyid Ahmed Han
Soru Açıklaması
19.
Said Nursî ve onun metodunu izleyen oluşumlar aşağıdaki akımlardan hangisi içerisinde değerlendirilebilir?
Doğru Cevap: "D" Kültürel ıslahatçılık
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdaki terimlerden hangisi “İslam birliği” veya “Müslümanların siyasal birliği” projesi için kullanılmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Pan-İslâmizm
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.