İslam Mezhepleri Tarihi
2014 - Büt Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi İslam Mezhepleri Tarihi edebiyatının gelişim dönemi
yazarlarından biridir?
Doğru Cevap: "B" Şehristânî
Soru Açıklaması
2.
İslam Mezhepleri araştırmalarında Durkheim’in usulüne bağlı kalacağını
belirterek içtimaiyatçı (sosyal-pozitivist) bir metodu benimseyen ve bu nedenle gözlem ve görüşme tekniklerinin kullanıldığı alan araştırmalarına yönelen bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Yusuf Ziya Yörükan
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in vefatından sonra Ensar’ın halife seçimi için toplandıkları yerdir?
Doğru Cevap: "E" Sa’îde Oğulları gölgeliği
Soru Açıklaması
4.
“Haricilerin sert mizaçlı olmalarının din anlayışlarına doğrudan yansıması”, mezheplerin oluşumunda etkili olan sebeplerden hangisi için bir örnek olarak gösterilebilir?
Doğru Cevap: "C" İnsan tabiatı
Soru Açıklaması
5.
İslam mezhepleri tarihinde “İnsanlardan, haktan veya Hz. Ali'den uzaklaşan ve yönetime karşı ayaklanarak cemaatten ayrılanlara” ne denmiştir?
Doğru Cevap: "B" Havâric
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi “günahın imana zarar vermediği” tezini savunmuştur?
Doğru Cevap: "E" Mürcie
Soru Açıklaması
7.
Hz. Hasan’ın iktidar talebini sonlandırıp hilafeti bir antlaşmayla Muaviye’ye
devrettiği yıla ne ad verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Cemaat Yılı
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki bilginlerden hangisi Eş‘arîyye'nin ikinci kurucusu olarak bilinmektedir?
Doğru Cevap: "D" Ebû Bekir Bâkıllânî
Soru Açıklaması
 
9.
Aşağıdaki görüşlerden hangisi Hz. Ali’nin Hz. Ebu Bekir’e geç biatının sebeplerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Hz. Ali’nin Hz. Ebu Bekir’i hilafetten düşürmek için fırsat kollaması
Soru Açıklaması
10.
Hz. Hüseyin’in Kerbela’da şehid edilmesinden sonra ortaya çıkan Tevvâbûn
hareketinin ilk lideri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Süleyman b. Surâd el-Huzaî
Soru Açıklaması
11.
Hz. Ali aşağıdaki gazvelerden hangisine katılmamıştır?
Doğru Cevap: "A" Tebük
Soru Açıklaması
12.
İmâmiyye’ye göre mut’a nikahında aşağıdakilerden hangisi geçerli değildir?
Doğru Cevap: "E" Erkek istediği zaman terk edebilir.
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Dürzîlik’in temel karakterini teşkil eder?
Doğru Cevap: "A" Dürzîlik bâtınî bir fırkadır.
Soru Açıklaması
14.
Nusayrî toplumunun günümüzde yaşadığı ülkeler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Suriye, Türkiye, Lübnan
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Alevilik tarihinin ilk dönemi açısından önemli bir kişiliktir?
Doğru Cevap: "C" Ahmed Yesevî
Soru Açıklaması
16.
“Hak-Muhammed-Ali” üçlemesindeki “Hak” kavramı neyi sembolize etmektedir?
Doğru Cevap: "E" Uluhiyet inancını
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi İslam Mezhepleri Tarihi literatürü içerisinde yer alan
“milenyum”un tanımı olarak kabul edilir?
Doğru Cevap: "B" Mesih’in bin yıllık bir zaman diliminde dünyayı yönetmek amacıyla geri döneceği bir dönemdir.
Soru Açıklaması
18.
En-Nefsü’z-Zekiyye olarak bilinen Muhammed b. Abdullah’ı, Mehdi olarak
niteleyen mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Zeydiyye
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Cemaleddin Efgânî ile Muhammed Abduh’un ortak
özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "D" Islahatçılık
Soru Açıklaması
20.
Tevessül, şefaat ve bidat konularında Vehhabîliğin doğrudan hedefi olacak İslamî oluşum aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Birelviye
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.