İslam Mezhepleri Tarihi
2014 - Final Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi İslam Mezhepleri Tarihi araştırmalarının ve yayınlarının son yıllarda Vehhabilik / Selefilik üzerinde yoğunlaşmasının sebeplerinden biridir?
Doğru Cevap: "D" 11 Eylül saldırısı
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki mezheplerden hangisi çeşitli görüşleriyle ‘’İslam kelâmının’’ şekillenme sürecine katkıda bulunmuştur?
Doğru Cevap: "E" Mutezile
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki ülkelerden hangisinde İbâdiyye mensupları bulunmamaktadır?
Doğru Cevap: "B" Pakistan
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Ehl-i Sünnet’e verilen isimlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Ehl-i adl
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Şiîliğin doğuşunu hazırlayan önemli olaylardan biridir?
Doğru Cevap: "D" Tevvâbûn hareketi
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi İmâmiyye Şiası’nın oniki imamından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Muhammed b. el-Hanefiyye
Soru Açıklaması
7.
Yezidîlik’te namaz ibadeti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Yezidîlik’te namaz günde iki vakit güneşe doğru dönülerek kılınır.
Soru Açıklaması
8.
Nusayrîlikte, Hz. Peygamber’in babası Abdullah’ın sessizliğini temsil eden ve
sırları başkalarından gizlemek anlamına gelen ibadet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Örüç
Soru Açıklaması
9.
Dürzîlik mezhebi aşağıdaki hanedan devletlerin hangisinin döneminde ortaya çıkmıştır?
Doğru Cevap: "D" Fatımîler
Soru Açıklaması
10.
Alevîlik’te evli iki çiftin birbiriyle yol kardeşliği kurmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Musahiplik
Soru Açıklaması
11.
Babai ayaklanmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" İsyanla birlikte Türkmen oymaklar tamamen dağılıp yok olmuşlardır.
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Alevîlik’le ilgili isimlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Bahaîlik
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Mirza Gulam Ahmed tarafından kurulan dini hareketin adıdır?
Doğru Cevap: "A" Kâdıyaniyye
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Kadiyâniliğin Lahor kolunun faaliyetlerini sürdürmek üzere kurmuş olduğu teşkilatın adıdır?
Doğru Cevap: "B" Encümen-i İşâ’at-ı İslâm
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi İslam Mezhepleri Tarihi literatürü içerisinde yer alan
“milenyum”un tanımı olarak kabul edilir?
Doğru Cevap: "A" Mesih’in bin yıllık bir zaman diliminde dünyayı yönetmek amacıyla geri döneceği bir dönemdir.
Soru Açıklaması
16.
Bâbîlik-Bahâilik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır
Doğru Cevap: "A" Herkes Ramazan ayında farz olan orucu tutmakla mükelleftirler, görüşündedirler.
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi İslam modernizminin ilk temsilcilerinden sayılır?
Doğru Cevap: "E" Seyyid Ahmed Han
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Cemaleddin Efgânî ile Muhammed Abduh’un ortak
özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "C" Islahatçılık
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Cemaleddin Efgânî’nin ittihad-ı İslam projesinin bir
parçası değildir?
Doğru Cevap: "B" Osmanlı halifesinin mutlak yetkilerini kısıtlayacak meşrutiyetçilik ile mücadele etmek
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi İslamcılığın hedeflerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Hilafeti terkederek cumhuri bir yönetimi İslam dünyasında uygulamak
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.