İslam Mezhepleri Tarihi
2014 - Büt Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi İslam Mezhepleri Tarihi edebiyatının gelişim dönemi
yazarlarındandır?
Doğru Cevap: "C" Şehristânî
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi İslam Mezhepleri Tarihi’nin amaçları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Mezhepler arasında hak olanını batıl olandan ayırt edip açıklamak
Soru Açıklaması
3.
“Makâlâtü’l-fırak” teriminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Batıl mezhepler
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi “Sakife Oğulları Gölgeliği” için söylenebilir?
Doğru Cevap: "E" Hz. Peygamber’in vefatından sonra Ensar’ın halife seçimi için toplandıkları yerdir.
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi tarih kitaplarında Hz. Osman döneminde yaşanan kargaşanın baş sorumlusu olarak gösterilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Abdullah b. Sebe
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Şia’nın Hz. Ali’nin hilafetine dair ileri sürdüğü delillerden biridir?
Doğru Cevap: "A" Ğâdir-i Hum olayı
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Cemel ve Sıffin savaşları sonrasında ortaya çıkan
problemlerden biridir?
Doğru Cevap: "E" Mürtekib-i kebire
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Haricilerin daha çok kendilerini tanımlamak için kullandığı isimlerden biridir?
Doğru Cevap: "C" Ehl-i Şurât
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki isimlerden hangisi İbâdiyye fırkasının kurucusudur?
Doğru Cevap: "D" Abdullah b. İbâd
Soru Açıklaması
10.
Mürcie düşüncesinin doğuşunun arkasındaki gelişme aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Muaviye’nin Hz. Ali’yi lanetleme ve Hz. Osman’ı övme kampanyasını başlatması
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi Ehl-i Sünnet’in sistemleşmesinde etkin olan isimlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Vâsıl b. Ata
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Selef metodundaki prensiplerden olan “imsak”ın anlamıdır?
Doğru Cevap: "D" Mütaşâbih ayetleri te’vilden çekinmek
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Ehl-i Sünnet’e muhalifleri tarafından verilen isimlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Muattıla
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi İsmâiliyye mezhebi mensupları tarafından kurulmuş bir devlettir?
Doğru Cevap: "E" Fâtımîler
Soru Açıklaması
15.
Gâib imam fikrini benimsemeyen Şii fırka aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Zeydiyye
Soru Açıklaması
16.
İmam adına şehir, kasaba ve köylerde emr bi’l-ma‘rûf ve nehy ‘ani’l-münker prensibini uygulamak üzere “muhtesib” tayin eden Şii mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Zeydiyye
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi İsmailiyye'ye verilen isimlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Sufriyye
Soru Açıklaması
 
18.
Aşağıdaki hangi hanedan zamanında İmâmiyye Şiası devletin resmi mezhebi
olarak kabul edilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Safeviler
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi İmamiyye Şiası'na verilen isimlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Karmatiyye
Soru Açıklaması
20.
Kulun irade ve fiillerinde hür ve muhtar olduğu anlayışı İmamiyye’nin hangi prensibi ile doğrudan alakalıdır?
Doğru Cevap: "B" Adalet
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.