İslam Mezhepleri Tarihi
2015 - Büt Soruları
1.
Necmeddîn-i Kübrâ’nın “Allah’a ulaşan yollar, yaratıkların nefesleri sayısıncadır” sözü, aşağıdaki kavramlardan hangisinin ifadesidir?
Doğru Cevap: "D" Yetmiş iki millet
Soru Açıklaması
2.
Cumhuriyetin ilk yıllarındaki İslam Mezhepleri araştırmalarında İmam Mâturidî ve Mâturidiyye mezhebine gösterilen yakın ilginin en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Akademyaya hâkim Türkçü ve rasyonalist eğilimler
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Şia’nın Hz. Ali’nin hilafetine dair ileri sürdüğü delillerden biridir?
Doğru Cevap: "E" Ğâdir-i Hum olayı
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki mezheplerden hangisi Tahkim olayından hemen sonra ortaya çıkmıştır?
Doğru Cevap: "D" Haricîlik
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi ameli, imanın parçası olarak görmemiştir?
Doğru Cevap: "A" Mürcie
Soru Açıklaması
6.
Bazı kadîm sıfatları Allah'a nispet etmekten kaçınanlar, aşağıdaki isimlerden hangisi ile adlandırılmıştır?
Doğru Cevap: "E" Muattıla
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Ehl-i Sünnet’in oluşum sürecinde etkili olan şahsiyetlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Abdullah b. Zübeyr
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki bilginlerden hangisi Eş‘arîyye'nin ikinci kurucusu olarak bilinmektedir?
Doğru Cevap: "A" Ebû Bekir Bâkıllânî
Soru Açıklaması
9.
Çağdaş yazarlardan Muhammed Cevâd Muğniye’ye göre aşağıdakilerden hangisi Şîa’yı diğer fırkalardan ayıran görüşlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Peygamber ashabın tepkisinden çekindiği için Ali’nin imametini açıkça ilan etmemiştir.
Soru Açıklaması
10.
Sünnî kaynaklar ilk dönemdeki Şiî topluluklar için başlangıçta aşağıdaki
terimlerden hangisini kullanmışlardır?
Doğru Cevap: "A" Râfıziyye
Soru Açıklaması
11.
İmâmiyye fıkhı denilince akla ilk gelen imam aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Cafer es-Sâdık
Soru Açıklaması
12.
İmâmiyye Şîası hangi hanedanlık zamanında ilk defa devletin resmî mezhebi olarak kabul edilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Safevîler
Soru Açıklaması
13.
Yezidîler’in “namaz” konusundaki görüşlerini aşağıdakilerden hangisi
yansıtır?
Doğru Cevap: "D" Namaz, günde iki defa güneşe doğru dönerek bazı duaları okumaktan ibarettir.
Soru Açıklaması
14.
Dürzilere göre “Yedi Esas”tan biri olan “doğru sözlülük” hangi ibadetin yerine ikame edilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Namaz
Soru Açıklaması
15.
Aleviliğin tarihinde ortaya çıkan ilk dönem tasavvufî yapılar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak birlikte verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Yesevîlik, Vefâîlik, Kalenderîlik, Haydarîlik
Soru Açıklaması
16.
Alevilik’te yol mensubu bir canın, ikrarına bağlı kalmayarak büyük bir suç işlemesi üzerine pirin talimatıyla toplum dışına itilmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Düşkünlük
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Gulam Ahmed Kadıyanî’nin İslâm’ı savunmak amacıyla yazdığı eserin adıdır?
Doğru Cevap: "C" Berâhin-i Ahmediyye
Soru Açıklaması
18.
Doğru Cevap: "E" Muhammed b. Abdullah en-Nefsü’z-Zekiyye
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi ıslahatçı akımlara özgü bir özelliktir?
Doğru Cevap: "E" Kadınlar faaliyetlere geniş katılım gösterirler.
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi İslam modernizminin ilk temsilcilerinden sayılır?
Doğru Cevap: "D" Seyyid Ahmed Han
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.