İslam Mezhepleri Tarihi
2015 - Final Soruları
1.
Belki de büyük günaha sebep olacak yanlış akideleri izleyen fakat herşeye rağmen sahip oldukları bu itikatları İslam dairesi içerisinde görülen ve bu yüzden tekfir edilmeyen kesimler için aşağıdaki terimlerden
hangisi kullanılır?
Doğru Cevap: "B" Ehl-i kıble
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in vefatından sonra Ensar’ın halife seçimi için üzerinde uzlaştığı sahabidir?
Doğru Cevap: "D" Sa’d b. Ubade
Soru Açıklaması
3.
Hariciler kendileri için aşağıdaki isimlerden hangisini kullanmışlardır?
Doğru Cevap: "A" Ehl-i Şurât
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Eş’ari bilginlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Ebû'l-Yüsr Pezdevî
Soru Açıklaması
5.
Çağdaş yazarlardan Muhammed Cevâd Muğniye’ye göre aşağıdakilerden hangisi Şîa’yı diğer fırkalardan ayıran görüşlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Peygamber ashabın tepkisinden çekindiği için Ali’nin imametini açıkça ilan etmemiştir.
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki görüşlerden hangisi Hz. Ali’nin Hz. Ebu Bekir’e geç biatının sebeplerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Hz. Ali’nin Hz. Ebu Bekir’i hilafetten düşürmek için fırsat kollaması
Soru Açıklaması
7.
İmâmiyye fıkhı denilince akla ilk gelen imam aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Cafer es-Sâdık
Soru Açıklaması
8.
Ahbârî İmâmîlere göre aşağıdakilerden hangisi şer'i hüküm kaynaklarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Akıl ve kıyas
Soru Açıklaması
9.
Yezidîler’in “namaz” konusundaki görüşlerini aşağıdakilerden hangisi
yansıtır?
Doğru Cevap: "D" Namaz, günde iki defa güneşe doğru dönerek bazı duaları okumaktan ibarettir.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Dürzîlik’in temel karakterini teşkil eder?
Doğru Cevap: "C" Dürzîlik bâtınî bir fırkadır.
Soru Açıklaması
11.
Nusayrî toplumunun günümüzde yaşadığı ülkeler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Suriye, Türkiye, Lübnan
Soru Açıklaması
12.
“Hak-Muhammed-Ali” üçlemesindeki “Hak” kavramı neyi sembolize eder?
Doğru Cevap: "A" Uluhiyet inancını
Soru Açıklaması
13.
Hacı Bektaş Veli ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Makâlât isimli eserin sahibidir.
Soru Açıklaması
14.
“Abdal Musa Erkânı” ne zaman yapılır?
Doğru Cevap: "B" Özellikle kış aylarında
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Hrıstiyanlık literatürü içerisinde yer alan “milenyum”un tanımı olarak kabul edilir?
Doğru Cevap: "D" Mesih’in bin yıllık bir zaman diliminde dünyayı yönetmek amacıyla geri döneceği bir dönemdir.
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Gulam Ahmed Kadıyanî’nin İslâm’ı savunmak amacıyla yazdığı eserin adıdır?
Doğru Cevap: "C" Berâhin-i Ahmediyye
Soru Açıklaması
17.
En-Nefsü’z-Zekiyye olarak bilinen Muhammed b. Abdullah’ı, Mehdi olarak
niteleyen mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Zeydiyye
Soru Açıklaması
 
18.
Aşağıdakilerden hangisi Avrupa aydınlanma akılcılığı ile tabiat felsefesinin yoğun tesirinde kalan ihyacı isimdir?
Doğru Cevap: "A" Seyyid Ahmed Han
Soru Açıklaması
19.
Said Nursî ve onun metodunu izleyen oluşumlar aşağıdaki akımlardan hangisi içerisinde değerlendirilebilir?
Doğru Cevap: "B" Kültürel ıslahatçılık
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdaki terimlerden hangisi “İslam birliği” veya “Müslümanların siyasal birliği” projesi için kullanılır?
Doğru Cevap: "B" Pan-İslâmizm
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.