İslam Mezhepleri Tarihi
2015 - Vize Soruları
1.
Sözlükte “önceden olmadığı halde icat edilen inanç veya amel” anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Bid’at
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi İslam Mezhepleri Tarihi edebiyatının oluşum dönemi özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "B" Daha çok tenkit ve reddiye üslubunda olması
Soru Açıklaması
3.
Necmeddîn-i Kübrâ’nın “Allah’a ulaşan yollar, yaratıkların nefesleri sayısıncadır” sözü, aşağıdaki kavramlardan hangisinin ifadesidir?
Doğru Cevap: "C" Yetmiş iki millet
Soru Açıklaması
4.
Tahkim olayı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Hüküm ancak Allah’ındır sloganı
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Osman’ın hilafetinin zayıflamasının sonuçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Hâşimi-Emevî çekişmesi
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Tahkim olayında Muâviye b. Ebû Süfyân’ın hakemliğini yapmıştır?
Doğru Cevap: "E" Amr b. El-Âs
Soru Açıklaması
7.
Tarihte ortaya çıkan tüm mezheplerin görüşlerini Kur’ân’a atıfta bulunarak
doğrulamaya çalışmaları, mezheplerin ortaya çıkışında etkili olan sebeplerden hangisi için örnek gösterilebilir?
Doğru Cevap: "D" Nasların tabia
Soru Açıklaması
8.
İmam Ebu Hanife aşağıdaki mezheplerden hangisine nispet edilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Mürcîlik
Soru Açıklaması
9.
Bazı hadis kaynaklarında yer alan rivayetlerde kaderciler aşağıdaki din mensuplarından hangisine benzetilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Mecûsîler
Soru Açıklaması
10.
Bazı kadîm sıfatları Allah'a nispet etmekten kaçınanlar, aşağıdaki isimlerden hangisi ile adlandırılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Muattıla
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi Ashâb-ı Hadis kapsamında sayılamaz?
Doğru Cevap: "E" Ebû Hanife ve ashâbı
Soru Açıklaması
12.
Hz. Hasan’ın iktidar talebini sonlandırıp hilafeti bir antlaşmayla Muaviye’ye
devrettiği yıla ne ad verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Cemaat Yılı
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Ehl-i Sünnet’in oluşum sürecinde etkili olan şahsiyetlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Abdullah b. Zübeyr
Soru Açıklaması
14.
Müslümanların itikadî konulardaki ihtilâflarını anlatan “Makâlâtü'l-İslâmiyyîn ve İhtilâfü’l-Musallîn” adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Ebu’l-Hasan el-Eş'arî
Soru Açıklaması
15.
Hz. Hüseyin’in Kerbela’da şehid edilmesinden sonra ortaya çıkan Tevvâbûn
hareketinin ilk lideri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Süleyman b. Surâd el-Huzaî
Soru Açıklaması
16.
Sünnî kaynaklar ilk dönemdeki Şiî topluluklar için başlangıçta aşağıdaki
terimlerden hangisini kullanmışlardır?
Doğru Cevap: "E" Râfıziyye
Soru Açıklaması
17.
Şîa’yı diğer İslamî fırkalardan ayıran en önemli itikat esası aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İmâmet
Soru Açıklaması
18.
İmâmiyye’ye göre mut’a nikahı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Erkek istediği zaman terk edebilir.
Soru Açıklaması
19.
Usûlü’l-Kâfî adlı Şiî hadis eseri aşağıdaki müelliflerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "D" Küleynî
Soru Açıklaması
20.
İmâmiyye Şîası hangi hanedanlık zamanında ilk defa devletin resmî mezhebi olarak kabul edilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Safevîler
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.