İslam Mezhepleri Tarihi
2016 - Büt Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi İslam Mezhepleri Tarihi edebiyatının temel terimlerinden biridir?
Doğru Cevap: "D" el-makâlât
Soru Açıklaması
2.
Hz. Muhammed’in ölümünden sonra halifelik seçimi için bir araya gelen Ensar’ın üzerinde uzlaştıkları sahabi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Sa’d b. Ubâde
Soru Açıklaması
3.
“Hüküm ancak Allah’ındır” sözünün ortaya çıktığı tarihi olay aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Tahkim hadisesi
Soru Açıklaması
4.
İslam Mezhepleri araştırmalarında Durkheim’in usulüne bağlı kalacağını
belirterek içtimaiyatçı (sosyal-pozitivist) bir metodu benimseyen ve bu nedenle gözlem ve görüşme tekniklerinin kullanıldığı alan araştırmalarına yönelen bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Yusuf Ziya Yörükan
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Haricilerin daha çok kendilerini tanımlamak için kullandığı isimlerden biridir?
Doğru Cevap: "A" Ehl-i Şurât
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi “yönetim, iman-küfür ve kader” meseleleri etrafında
oluşan ilk mezheplerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Alevilik
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi İmam Matüridi’ye ait kelam eserlerinden biridir?
Doğru Cevap: "B" Kitâbü't-Tevhîd
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Oniki İmam’dan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Harun er-Reşîd
Soru Açıklaması
9.
Şia teriminin karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Taraftar, destekçi
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi İmamî-Şîî fıkıh ilmine şekil veren kişi olarak kabul edilir?
Doğru Cevap: "E" Ca’fer es-Sâdık
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdaki ülkelerden hangisi günümüzde Zeydî müslümanlara ev sahipliği
yapmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Yemen
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Ehl-i Sünnet fikriyatının oluşumunda pay sahibi olan
âlimlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" İbn Teymiyye
Soru Açıklaması
13.
Yezidilik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" İlah Ali b. Ebi Talib’tir.
Soru Açıklaması
14.
Nusayrî toplumunun günümüzde yaşadığı ülkeler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Suriye, Türkiye, Lübnan
Soru Açıklaması
15.
“Abdal Musa Erkânı” ne zaman yapılır?
Doğru Cevap: "C" Özellikle kış aylarında
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Bahâîlerin kutsal kitaplarından biridir?
Doğru Cevap: "D" El-Akdes
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi İslam modernizminin ilk temsilcilerinden sayılır?
Doğru Cevap: "E" Seyyid Ahmed Han
Soru Açıklaması
 
18.
Doğru Cevap: "C" Bahaîlik
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Gulam Ahmed Kadıyanî’nin İslâm’ı savunmak amacıyla yazdığı eserin adıdır?
Doğru Cevap: "A" Berâhin-i Ahmediyye
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi İhvân-ı Müslimîn teşkilatının kurucusudur?
Doğru Cevap: "D" Hasan el-Bennâ
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.