İslam Mezhepleri Tarihi
2016 - Vize Soruları
1.
Necmeddîn-i Kübrâ’nın “Allah’a ulaşan yollar, yaratıkların nefesleri sayısıncadır.” sözü, aşağıdaki kavramlardan hangisinin ifadesidir?
Doğru Cevap: "E" Yetmiş iki millet
Soru Açıklaması
2.
İslam Mezhepleri araştırmalarında Durkheim’in usulüne bağlı kalacağını
belirterek içtimaiyatçı (sosyal-pozitivist) bir metodu benimseyen ve bu nedenle gözlem ve görüşme tekniklerinin kullanıldığı alan araştırmalarına yönelen bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Yusuf Ziya Yörükan
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi İslam Mezhepleri Tarihi edebiyatının Gelişim Dönemi eserlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" İ’tikâdâtü Fıraki’l-Müslimîn – Râzî
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki mezheplerden hangisi Tahkim olayından hemen sonra ortaya çıkmıştır?
Doğru Cevap: "E" Haricîlik
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in vefatından sonra Ensar’ın halife seçimi için üzerinde uzlaştığı sahabidir?
Doğru Cevap: "C" Sa’d b. Ubade
Soru Açıklaması
6.
Şiîlere göre Hz.Muhammed aşağıdaki isimlerden hangisini Gadîr-i Hum denilen yerde kendisine vasî tayin etmiştir?
Doğru Cevap: "C" Hz. Ali
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ali’den ayrılan ilk Harici zümrenin toplandığı yerdir?
Doğru Cevap: "D" Harûrâ
Soru Açıklaması
8.
Mürcie düşüncesinin doğuşunun arkasındaki gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Muaviye’nin Hz. Ali’yi lanetleme ve Hz. Osman’ı övme kampanyasını başlatması
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi “yönetim, iman-küfür ve kader” meseleleri etrafında
oluşan ilk mezheplerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Alevilik
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi İmam Matüridi’ye ait kelam eserlerinden biridir?
Doğru Cevap: "A" Kitâbü't-Tevhîd
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi Ehl-i Sünnet’in sistemleşmesinde etkin olan isimlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Vâsıl b. Ata
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Ehl-i Sünnet’e muhalifleri tarafından verilen isimlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Muattıla
Soru Açıklaması
13.
Müslümanların itikadî konulardaki ihtilâflarını anlatan “Makâlâtü'l-İslâmiyyîn ve İhtilâfü’l-Musallîn” adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Ebu’l-Hasan el-Eş'arî
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi İsmailiyye'ye verilen isimlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Sufriyye
Soru Açıklaması
15.
İmam adına şehir, kasaba ve köylerde emr bi’l-ma‘rûf ve nehy ‘ani’l-münker prensibini uygulamak üzere “muhtesib” tayin eden Şii mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Zeydiyye
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Şii fırkalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Harûriyye
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Şiîliğin doğuşunu hazırlayan önemli olaylardan biridir?
Doğru Cevap: "D" Tevvâbûn hareketi
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi İmâmî müslümanların ticari kazançlarından, harp
ganimetlerinden, define ve arazi gelirlerinden vermeleri gereken dinî
vergidir?
Doğru Cevap: "A" Humus
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Oniki İmam’dan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Harun er-Reşîd
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdaki hangi hanedan zamanında İmâmiyye Şiası devletin resmi mezhebi
olarak kabul edilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Safevîler
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.