İslam Mezhepleri Tarihi
2017 - Büt Soruları
1.
Şiîlerce imamların en büyüğü olan ve özellikle Şiî fıkhını ve itikadını tedvin eden imam kimdir?
Doğru Cevap: "A" Ca’fer es-Sâdık
Soru Açıklaması
2.
Sözlükte ''önceden olmadığı halde icat edilen inanç veya amel'' anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Bid’at
Soru Açıklaması
3.
Ameli imanın parçası olarak görmeyen mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Mürcie
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Ehl-i Sünnet’in sistemleşmesinde etkin olan isimlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Vâsıl b. Ata
Soru Açıklaması
5.
Kulun irade ve fiillerinde hür ve muhtar olduğu anlayışı İmamiyye’nin hangi prensibi ile doğrudan alakalıdır?
Doğru Cevap: "C" Adalet
Soru Açıklaması
6.
Mezheplerin ortaya çıkışında etkili olan “psiko-sosyal” faktörler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" İnsanla ve insanın algılama biçimiyle ilgili açıklamaları ifade eder.
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Şiiliğin oluşmasında belirleyici bir rol oynamıştır?
Doğru Cevap: "B" Kerbela savaşı
Soru Açıklaması
8.
Doğru Cevap: "E" Resâilü’l-Hikme
Soru Açıklaması
9.
“Tanrı daha önce altı kez beşer olarak tezahür etmiş, yedincisi Hz. Muhammed döneminde Ali’de gerçekleşmiştir” biçimindeki inanç aşağıdaki fırkalardan hangisine aittir?
Doğru Cevap: "D" Nusayrîlik
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki fırkaların hangisinde ziyaret yerlerine gidildiğinde ''buhur duası'' okunur?
Doğru Cevap: "C" Nusayrilik
Soru Açıklaması
11.
Buyruk ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Kızılbaş toplumun erkan kitabıdır.
Soru Açıklaması
12.
Alevilikte evli iki çiftin birbiriyle yol kardeşliği bağı kurmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Musahiplik
Soru Açıklaması
13.
Aleviliğe göre ''insan-ı kamil'' olmak için yapılması gereken aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "C" “Dört kapı-kırk makam”ı bilip uygulamak
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi İslam modernizminin ilk temsilcilerinden sayılır?
Doğru Cevap: "E" Seyyid Ahmed Han
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Vehhâbilik hareketinin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Fıkıh mezheplerine saygı duyması
Soru Açıklaması
16.
Ahmediyye hareketinin İslam’ın ibadet ve muamelat konularında görüşlerini
benimsediği mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Hanefî
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi mehdîlik inancı temelinde oluşan mezheplerdeki mehdîlik telakkîsi için söylenemez?
Doğru Cevap: "A" slâm mezheplerinin tamamı mehdilik inanıcı temelinde oluşan mezheplerdir.
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi İhyacılığın temel meseleleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Hadislerin tenkidi
Soru Açıklaması
19.
“Allah’ın ululuğu, güzelliği, rahmeti ve lütfu” anlamında Bahâullah olarak anılan, Bâbilik-Bahâiliğin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Mirza Ali Muhammed
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi İhvân-ı Müslimîn teşkilatının kurucusudur?
Doğru Cevap: "B" Hasan el-Bennâ
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.