İslam Mezhepleri Tarihi
2017 - Final Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi İslâm Mezhepleri Tarihi’nin alanı ile ilgili bir konu değildir?
Doğru Cevap: "D" Hangi mezhebin hak inancı benimsediği
Soru Açıklaması
2.
Hz. Ebû Bekir’in halife olduktan sonra yapması gereken ilk iş aşağıdakilerden
hangisi olmuştur?
Doğru Cevap: "C" Yalancı peygamberlerle ve zekat vermeyen kabilelerle mücadele etmek
Soru Açıklaması
3.
İbâdiyye fırkasının kurucusu kimdir?
Doğru Cevap: "A" Abdullah b. İbâd
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi On iki İmam’dan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Harun er-Reşîd
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Şii fırkalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Harûriyye
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Ehl-i Sünnet’in oluşum sürecinde etkili olan kişilerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Abdullah b. Zübeyr
Soru Açıklaması
7.
Nusayrîlikte, Hz. Peygamber’in (s.a.s) babası Abdullah’ın sessizliğini temsil eden ve sırları başkalarından gizlemek anlamına gelen ibadet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Oruç
Soru Açıklaması
8.
Bektaşilik’te “pir-i sânî” kabul edilen ve Bektaşîliği yeni bir ıslahat ve teşkilatlanmaya tabi tutan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Balım Sultan
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Yezidîler’in bayramlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Firaş Bayramı
Soru Açıklaması
10.
Gençleri ceme alıştırma, âdâb-erkân konusunda bilgilendirip tecrübe sahibi kılma, yol mefkuresi aşılama gibi amaçlarla yapılan muhabbet meclisi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Koldan kopan erkanı
Soru Açıklaması
11.
“Hak-Muhammed-Ali” üçlemesindeki “Hak” kavramı aşağıdakilerden hangisini sembolize eder?
Doğru Cevap: "C" Uluhiyet inancını
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Dürzilik'in kabul ettiği anlayışlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Muhammed b. Hasan el-Askeri’nin mehdiliğine inanma
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi bâtınî fırkalardandır?
Doğru Cevap: "E" Nusayrilik
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Cemaleddin Efgânî ile Muhammed Abduh’un ortak
özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "A" Islahatçılık
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Seyyid Kutub’un üzerinde durduğu konular ve kavramlar arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Tasavvuf yolu
Soru Açıklaması
16.
Mirza Gulam Ahmed tarafından kurulan dini hareket aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Kâdıyaniyye
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi İslam modernizmine yöneltilen tenkitlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Hadisleri bir tenkit süzgecinden geçirmeden kabul etmeleri
Soru Açıklaması
18.
Şiî mehdi tasavvurlarındaki yaygın ortak tema aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İmamların ölmediği, belirli bir yerde gizlenmiş olduğu düşüncesi
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi İslam modernizminin ilk temsilcilerinden biridir?
Doğru Cevap: "A" Seyyid Ahmed Han
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi Bahâilerin kutsal kitaplarından biridir?
Doğru Cevap: "B" El-Akdes
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.