İslam Mezhepleri Tarihi
2017 - Vize Soruları
1.
İslam Mezhepleri Tarihi disiplininin kullandığı “betimleyici” metot
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Bir mezhebî inancı olduğu şekliyle tasvir etmek
Soru Açıklaması
2.
İslam Mezhepleri Tarihi ile Din Sosyolojisi disiplinlerinin ortak çalışma alanı
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Mezhep hiyerarşisinin oluşumu
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Cemel ve Sıffin Savaşları sonrasında ortaya çıkan
problemlerden biridir?

Bu soru iptal edilmiştir.
Doğru Cevap: "A" Mürtekib-i kebire
Soru Açıklaması
4.
Mezhepler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Mezhepler, din alanındaki farklılaşmaların birer ürünü olup içinde geliştikleri ortamın izlerini bünyelerinde taşırlar.
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Osman’ın hilafetinin zayıflamasının sonuçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Hz. Osman'ın yapı itibariyle son derece sakin zühd ehli ve ince ruhlu biri olması
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Şia’nın Hz. Ali’nin hilafetine dair ileri sürdüğü delillerden biridir?
Doğru Cevap: "D" Ğâdir-i Hum olayı
Soru Açıklaması
7.
Ashâb-ı Rey ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Hadisleri ve sahâbe rivayetlerini kabul etmez.
Soru Açıklaması
8.
"Günahın imana zarar vermediği" tezini savunan mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Mürcie
Soru Açıklaması
9.
Selefiyye'nin inanç esaslarını ortaya koymada takip ettiği prensiplerden biri olan “marifet ehline teslim” ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Müteşâbihât hakkında Nebî ve ashâbının açıklamalarına tabi olmak
Soru Açıklaması
10.
Ehl-i Sünnet'in özellikle Mu’tezile tarafından Sıfâtiyye olarak isimlendirilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Allah’ın ezelî sıfatlarını kabul etmeleri
Soru Açıklaması
11.
Mu'tezile mezhebi bazı kadîm sıfatları Allah'a nispet etmekten kaçınmaları dolayısıyla aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Muattıla
Soru Açıklaması
12.
Mu'tezile mezhebinin kurucusu kimdir?
Doğru Cevap: "A" Vâsıl b. Atâ
Soru Açıklaması
13.
İmâmiyye Şîası'nı resmî mezhep olarak kabul eden ilk devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Safevîler
Soru Açıklaması
14.
İsmâiliyye" mezhebi mensupları tarafından kurulan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Fâtımîler
Soru Açıklaması
15.
Şia kökenli bütün mezheplerin paylaştığı ortak itikat aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Hz. Muhammed’in dini ve dünyevi işlerin idaresindeki halefi Hz. Ali’dir.
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi İmâmiyye Şiası’nın on iki imamından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Muhammed b. el-Hanefiyye
Soru Açıklaması
17.
İmamiyye Şiiliği’nde Gaybet-i Kübrâ dönemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Gaybet kıyamete kadar sürecektir.
Soru Açıklaması
18.
Gâib imam fikrini benimsemeyen Şii fırka aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Zeydiyye
Soru Açıklaması
19.
Şîa’yı diğer İslamî fırkalardan ayıran en önemli itikat esası aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İmâmet
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi İmâmiyye Şîası'nın imâmet ile ilgili görüşlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" İmamın ilminin vehbî değil kesbî olması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.