İslam Mezhepleri Tarihi
2018 - Büt Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi Cemel ve Sıffin Savaşları sonrasında ortaya çıkan
problemlerden biridir?
Doğru Cevap: "A" Büyük günah meselesi
Soru Açıklaması
2.
Sözlükte ''önceden olmadığı halde icat edilen inanç veya amel'' anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Bid’at
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi “yönetim, iman-küfür ve kader” meseleleri etrafında
oluşan ilk mezheplerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Alevilik
Soru Açıklaması
4.
Şia teriminin karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Taraftar, destekçi
Soru Açıklaması
5.
İmâmiyye Şîası'nı resmî mezhep olarak kabul eden ilk devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Safevîler
Soru Açıklaması
6.
Şiîlerce imamların en büyüğü olan ve özellikle Şiî fıkhını ve itikadını tedvin eden imam aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Ca’fer es-Sâdık
Soru Açıklaması
7.
Hakkında nass bulunmayan herhangi bir meselede asla görüş belirtmeyen, sadece haberle (âsârla) yetinenlere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Ashâb-ı hadis
Soru Açıklaması
8.
Hâkim Biemrillah’ın uluhiyetine inanmak aşağıdaki fırkalardan hangisinin temel inancını oluşturur?
Doğru Cevap: "D" Dürzîlik
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi bâtınî fırkalardan biridir?
Doğru Cevap: "A" Nusayriyye
Soru Açıklaması
10.
Nusayrîlikte, Hz. Peygamber’in (s.a.s) babası Abdullah’ın sessizliğini temsil eden ve sırları başkalarından gizlemek anlamına gelen ibadet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Oruç
Soru Açıklaması
11.
Aleviliğe göre ''insan-ı kamil'' olmak için yapılması gereken aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "B" “Dört kapı-kırk makam”ı bilip uygulamak
Soru Açıklaması
12.
Alevilikte Hz. Hüseyin ve Kerbela şehitlerini anmak için yapılan erkâna ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Muharrem erkânı
Soru Açıklaması
13.
Alevilikte ''Hak-Muhammed-Ali'' üçleri ile kastedilen aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Uluhiyet, nübüvvet, velayet
Soru Açıklaması
14.
“Allah’ın ululuğu, güzelliği, rahmeti ve lütfu” anlamında Bahâullah olarak anılan, Bâbilik-Bahâiliğin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Mirza Ali Muhammed
Soru Açıklaması
15.
Ahmediyye hareketinin İslam’ın ibadet ve muamelat konularında görüşlerini
benimsediği mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Hanefî
Soru Açıklaması
16.
Mirza Gulam Ahmed tarafından kurulan dini hareket aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kâdiyâniyye
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi İslam modernizminin ilk temsilcilerinden biridir?
Doğru Cevap: "C" Seyyid Ahmed Han
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Cemaleddin Efgânî ile Muhammed Abduh’un ortak
özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "E" Islahatçılık
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi İhyacılığın temel meseleleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Hadislerin tenkidi
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi İslam modernizmine yöneltilen tenkitlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Hadisleri bir tenkit süzgecinden geçirmeden kabul etmeleri
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.