İslam Mezhepleri Tarihi
2018 - Final Soruları
1.
Mu'tezile mezhebinin kurucusu şağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Vâsıl b. Atâ
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi İslam Mezhepleri Tarihi disiplininin ele aldığı başlıca
konulardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Mezheplerin sapkın yönlerini açıklamak
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi nasların tabiatı ile ilgili mezheplerin oluşumunu etkileyen faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Yeni Müslüman olanların katkıları
Soru Açıklaması
4.
Şiîlerce imamların en büyüğü olan ve özellikle Şiî fıkhını ve itikadını tedvin eden imam aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Ca’fer es-Sâdık
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Şii fırkalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Harûriyye
Soru Açıklaması
6.
Selefiyye itikadını Hicrî 12. yüzyılda Arap yarımadasının merkezindeki Necd bölgesinde yeniden güçlü şekilde seslendiren kişi ve temsil ettiği akım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Muhammed b. Abdülvehhâb - Vehhâbiyye
Soru Açıklaması
7.
Dürzilere göre “Yedi Esas”tan biri olan “doğru sözlülük” hangi ibadetin yerine ikame edilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Namaz
Soru Açıklaması
8.
Hâkim Biemrillah’ın uluhiyetine inanmak aşağıdaki fırkalardan hangisinin temel inancını oluşturur?
Doğru Cevap: "D" Dürzîlik
Soru Açıklaması
9.
Nusayrilik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Hz. Ali hem zâhirde hem bâtında imam kabul edilir.
Soru Açıklaması
10.
Alevilikte yola giren canların yılda bir kez pirin önderliğinde toplum huzurunda sorgulamadan geçip aklanması amacıyla yapılan erkâna ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Görgü erkânı
Soru Açıklaması
11.
Alevilikte ulûhiyet, nübüvvet ve velâyeti sembolize eden üçler aşağıdakilerden
hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Hak - Muhammed - Ali
Soru Açıklaması
12.
Alevilikte Hz. Hüseyin ve Kerbela şehitlerini anmak için yapılan erkâna ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Muharrem erkânı
Soru Açıklaması
13.
Ahmediyye hareketinin İslam’ın ibadet ve muamelat konularında görüşlerini
benimsediği mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Hanefî
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi mehdîlik inancı temelinde oluşan mezheplerdeki mehdîlik telakkîsi için söylenemez?
Doğru Cevap: "C" İslâm mezheplerinin tamamı mehdilik inanıcı temelinde oluşan mezheplerdir.
Soru Açıklaması
15.
Bahâîlik dininin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Mirza Hüseyin Ali
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Ahmedîliğin sosyo-kültürel arka planıyla ilgili tarihsel gerçeklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" İran’dan Hindistan’a doğru büyük göçlerin olması
Soru Açıklaması
17.
İhvân-ı Müslimîn teşkilatının kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Hasan el-Bennâ
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Seyyid Kutub’un üzerinde yoğunlaştığı kavramlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Reform
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi İslamcılık akımını hazırlayan tarihi sebeplerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" İran devrimi ve Afganistan cihadı
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi İhyacılığın temel meseleleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Hadislerin tenkidi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.