İslam Mezhepleri Tarihi
2018 - Vize Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi İslam Mezhepleri Tarihi edebiyatının oluşum dönemi yazarlarındandır?
Doğru Cevap: "A" Hayyât el-Mu’tezilî
Soru Açıklaması
2.
I. Kötüleme kastıyla mezhep isimleri üretmek
II. Mezheplerin kaynakları olan sahâbeyi tümüyle adil kabul etmek
III. Müctehidin mezhebinde yanılabileceği fikrini reddetmek
IV. Mezheplerin doğuşunu tek bir sebebe indirgemek

Yukarıdakilerden hangileri İslam Mezhepleri Tarihi’nin metodolojik problemlerini ortaya koymaktadır?
Doğru Cevap: "B" I ve IV
Soru Açıklaması
3.
Dinin özündeki ve Müslüman toplumun bütünlüğündeki bozulmayı ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Tefrika
Soru Açıklaması
4.
Mezheplerin ortaya çıkışında etkili olan “psiko-sosyal” faktörler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" nsanla ve insanın algılama biçimiyle ilgili açıklamaları ifade eder.
Soru Açıklaması
5.
Hz. Ebû Bekir’in halife olduktan sonra yapması gereken ilk iş aşağıdakilerden
hangisi olmuştur?
Doğru Cevap: "B" Yalancı peygamberlerle ve zekat vermeyen kabilelerle mücadele etmek
Soru Açıklaması
6.
I. Kur’an’ın çoğaltılıp farklı nüshalarının yakılması
II. Haricilerin ortaya çıkışı
III. Hz. Aişe’nin Basra şehrini ele geçirmesi
IV. Sa’ide Oğulları Gölgeliği’ndeki toplantı

Yukarıdaki tarihi olaylardan hangileri doğrudan Hz. Ali Dönemi ile ilgilidir?
Doğru Cevap: "C" II ve III
Soru Açıklaması
7.
Sünnî kaynaklara göre, Mu‘tezile isminin Vâsıl b. Atâ'nın mürtekib-i kebîre konusunda farklı bir anlayışa sahip hocası -------'nin ders halkasından ayrılması ve onun, Vâsıl'ın kendilerinden uzaklaştığını ifade için “Gad i’tezele ‘anne’l-Vâsıl” demesiyle ortaya çıktığı bildirilmektedir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "A" Hasan el-Basrî
Soru Açıklaması
8.
Ameli imanın parçası olarak görmeyen mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Mürcie
Soru Açıklaması
9.
Büyük günah işleyen kimse hakkında "Tâatın kâfire bir faydası olmadığı gibi, günahın da imana bir zararı yoktur." ilkesini kabul eden fırka aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Mürcie
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Ehl-i Sünnet fikriyatının oluşumunda pay sahibi olan
âlimlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" İbn Teymiyye
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi, Hanefî ekolünün inanç esaslarını sistemleştirerek
Maverâünnehir bölgesinde kendi kurmuş olduğu kelam ekolünü yaymıştır?
Doğru Cevap: "D" Ebû Mansur el-Maturîdî (v. 333/944)
Soru Açıklaması
12.
Hakkında nass bulunmayan herhangi bir meselede asla görüş belirtmeyen, sadece haberle (âsârla) yetinenlere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Ashâb-ı hadis
Soru Açıklaması
13.
I. Tanrı imamın bedeninde tecessüm etmiştir.
II. İmamlarda masumiyet sıfatı bulunmaktadır.
III. Efdal kişinin mevcudiyeti halinde mefdûl kişinin imameti caizdir.
IV. İmamın gaybeti caiz değildir.

Zeydiyye mezhebinin imamet anlayışıyla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" III ve IV
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in (s.a.s) vefatından sonra Hz. Ali’nin hilafetine destek veren ve kendilerine Ali Şiası adı verilen sahabilerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Abdullah b. Ömer
Soru Açıklaması
15.
İmam adına şehir, kasaba ve köylerde "emr bi’l-ma‘rûf ve nehy ‘ani’l-münker" prensibini uygulamak üzere “muhtesib” tayin eden Şii mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Zeydiyye
Soru Açıklaması
16.
Nizârî İsmailiyye ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Kıblenin manası müminlerin huccete yönelmeleridir.
Soru Açıklaması
17.
Caferî fıkhına göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Mestler üzerine mesh caizdir.
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Ca’ferî mezhebi ile Sünnî fıkıh mezhepleri arasında, ibadetlerin ifası konusunda görülen farklılıklardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Kıblenin Kâbe olarak tayini
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdaki kitaplardan hangisi İmâmiyye Şiası’nın "Kütübü’l-Erbaa"sını oluşturan eserlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Kitâbü’l-mecmû’
Soru Açıklaması
20.
İmâmî müslümanların ticari kazançlarından, harp ganimetlerinden, define ve arazi gelirlerinden vermeleri gereken dinî vergi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Humus
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.