İslam Mezhepleri Tarihi
2019 - Büt Soruları
1.
Selefiyye'nin inanç esaslarını ortaya koymada takip ettiği prensiplerden biri olan “marifet ehline teslim” ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Müteşâbihât hakkında Nebî ve ashâbının açıklamalarına tabi olmak
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Şia’nın Hz. Ali’nin hilafetine dair ileri sürdüğü delillerden biridir?
Doğru Cevap: "E" Ğâdir-i Hum olayı
Soru Açıklaması
3.
İslam Mezhepleri Tarihi ile Din Sosyolojisi disiplinlerinin ortak çalışma alanı
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Mezhep hiyerarşisinin oluşumu
Soru Açıklaması
4.
Büyük günah işleyen kimse hakkında "Tâatın kâfire bir faydası olmadığı gibi, günahın da imana bir zararı yoktur." ilkesini kabul eden fırka aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Mürcie
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Şii fırkalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Harûriyye
Soru Açıklaması
6.
İmâmiyye Şîası'nı resmî mezhep olarak kabul eden ilk devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Safevîler
Soru Açıklaması
7.
Şiilerce imamların en büyüğü olan ve özellikle Şiî fıkhını ve itikadını tedvin eden imam aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Ca’fer es-Sâdık
Soru Açıklaması
8.
Caferî fıkhına göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Mestler üzerine mesh caizdir.
Soru Açıklaması
9.
Gençleri ceme alıştırma, âdâb-erkân konusunda bilgilendirip tecrübe sahibi kılma, yol mefkuresi aşılama gibi amaçlarla yapılan muhabbet meclisi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Koldan kopan erkanı
Soru Açıklaması
10.
Dürzilerin kutsal metni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Resâilü’l-Hikme
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi Yezidîler’in bayramlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Firaş Bayramı
Soru Açıklaması
12.
Alevilikte evli iki çiftin birbiriyle yol kardeşliği bağı kurmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Musahiplik
Soru Açıklaması
13.
Dürzilere göre “Yedi Esas”tan biri olan “doğru sözlülük” hangi ibadetin yerine ikame edilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Namaz
Soru Açıklaması
14.
Aleviliğe göre ''insan-ı kamil'' olmak için yapılması gereken aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "E" “Dört kapı-kırk makam”ı bilip uygulamak
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi İslam modernizminin ilk temsilcilerinden sayılır?
Doğru Cevap: "A" Seyyid Ahmed Han
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Vehhâbilik hareketinin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Fıkıh mezheplerine saygı duyması
Soru Açıklaması
17.
Ahmediyye hareketinin İslam’ın ibadet ve muamelat konularında görüşlerini
benimsediği mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Hanefî
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi İhyacılığın temel meseleleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Hadislerin tenkidi
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi mehdîlik inancı temelinde oluşan mezheplerdeki mehdîlik telakkîsi için söylenemez?
Doğru Cevap: "D" İslâm mezheplerinin tamamı mehdilik inanıcı temelinde oluşan mezheplerdir
Soru Açıklaması
20.
“Allah’ın ululuğu, güzelliği, rahmeti ve lütfu” anlamında Bahâullah olarak anılan, Bâbilik-Bahâiliğin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Mirza Hüseyin Ali
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.