İslam Mezhepleri Tarihi
2019 - Final Soruları
1.
------- dinin özündeki ve Müslüman toplumun bütünlüğündeki bozulmayı ifade eden kavramdır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "E" Tefrika
Soru Açıklaması
2.
------- hakem tayinini, yani tahkimi kabul etmesinden dolayı Hz. Ali'yi suçlayıp ondan ayrılanların meydana getirdiği bir fırkadır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri  aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "C" Haricîlik
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi mezheplerin doğuşunda etkili psiko-sosyal faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Tahkim olayı
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Şiîliğin doğuşunu hazırlayan önemli olaylardan biridir?
Doğru Cevap: "A" Tevvâbûn hareketi
Soru Açıklaması
5.
Hakkında nass bulunmayan herhangi bir meselede asla görüş belirtmeyen, sadece haberle (âsârla) yetinenlere ------- adı verilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "E" Ashâb-ı hadis
Soru Açıklaması
6.
Kulun irade ve fiillerinde hür ve muhtar olduğu anlayışı İmamiyye’nin aşağıdaki prensiplerinden hangisi ile doğrudan alakalıdır?
Doğru Cevap: "A" Adalet
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi İmamiyye Şiası'na verilen isimlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Karmatiyye
Soru Açıklaması
8.
İmâmiyye Şiası’ndaki bedâ inancının ifade ettiği anlam aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Allah’ın ilk iradesini değiştirmesi
Soru Açıklaması
9.
“Tanrı daha önce altı kez beşer olarak tezahür etmiş, yedincisi Hz. Muhammed döneminde Ali’de gerçekleşmiştir.” biçimindeki inanç aşağıdaki fırkalardan hangisine aittir?
Doğru Cevap: "D" Nusayrîlik
Soru Açıklaması
10.
Dürzîler’in kutsal metinlerine ------- adı verilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "E" Resailü’l-Hikme
Soru Açıklaması
11.
Yezidiliğin en önemli sembolü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Melek Tâvus
Soru Açıklaması
12.
Alevi inançları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" On İki İmam Şiiliğinden alınan inançlar olduğu gibi kabul edilmiştir.
Soru Açıklaması
13.
Alevilikte “insan-ı kâmil” olmak için aşağıdakilerden hangisini bilip uygulamak gerekir?
Doğru Cevap: "B" Dört kapı - kırk makamı
Soru Açıklaması
14.
Alevilikte yol mensubu bir canın, ikrarına bağlı kalmayarak büyük bir suç işlemesi üzerine pîrin talimatıyla toplum dışına itilmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Düşkünlük
Soru Açıklaması
15.
Mehdi teriminin sözlük anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Hidayete erdirilmiş kimse
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisinde Bahâîliğin doğuşunu hazırlayan dini yapılar birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Şeyhiyye tarikatı ve Bâbîlik
Soru Açıklaması
17.
Ahmediyye mezhebinin Lahor ve Kâdıyân kolları arasındaki temel görüş farklılığı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Mirza Gulam Ahmed’in peygamberliği meselesi
Soru Açıklaması
18.
Osmanlı ülkesinde bir fikir akımı olarak İslamcılığın çıkışı hangi olayla başlatılmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Sırât-ı Müstakîm dergisinin yayın hayatına başlaması
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi Vehhâbî ekolün görüşlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Hz. Peygamber'in (s.a.s) ruhundan bu dünyada şefaat beklenebilir.
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi İhvân-ı Müslimîn teşkilatının kurucusudur?
Doğru Cevap: "B" Hasan el-Bennâ
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.