İslam Mezhepleri Tarihi
2019 Yaz Okulu
1.
Aşağıdakilerden hangisi İslam Mezhepleri Tarihi edebiyatının temel terimlerinden biridir?
Doğru Cevap: "B" el-Makâlât
Soru Açıklaması
2.
“Makâlâtü’l-fırak” teriminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Batıl mezhepler
Soru Açıklaması
3.
“Hüküm ancak Allah’ındır.” sözünün ortaya çıktığı tarihi olay aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Tahkim Hadisesi
Soru Açıklaması
4.
Fetih yoluyla İslam dünyasının sınırlarını genişletme hareketleri hangi halife
döneminde başlamıştır?
Doğru Cevap: "C" Hz. Ebu Bekir
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi İslam coğrafyasında ortaya çıkan ilk büyük mezheplerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" İbaziyye
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi “İman, değer bakımından amelden üstündür. Amel, imanın yanında ikinci sırada yer alır” dediği için "mürciî" olmakla itham edilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Ebû Hanife
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Eş‘arîler’e ilâhî sıfatlar, kulların fiilleri ve iman-günah konularındaki görüşlerine bakılarak muhalifleri tarafından verilen isimlerden biridir?
Doğru Cevap: "C" Müşebbihe
Soru Açıklaması
8.
------- Hz. Peygamber’in, sahâbenin ve onların yolunu takip eden ilk nesillerin inanç sahasındaki görüşve tercihlerini benimseyip izleyen geniş kesimlere verilen isimdir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar? 
Doğru Cevap: "A" Ehl-i Sünnet
Soru Açıklaması
9.
Şia teriminin karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Taraftar, destekçi
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Şîa’nın günüzümüze kadar yaşamış büyük kollarından biridir?
Doğru Cevap: "C" Zeydiyye
Soru Açıklaması
11.
Kulun irade ve fiillerinde hür ve muhtar olduğu anlayışı İmamiyye’nin hangi prensibi ile doğrudan alakalıdır?
Doğru Cevap: "A" Adalet
Soru Açıklaması
12.
Şiîlerce imamların en büyüğü olan ve özellikle Şiî fıkhını ve itikadını tedvin eden imam aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Ca’fer es-Sâdık
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi bâtınî fırkalardan biridir?
Doğru Cevap: "A" Nusayriyye
Soru Açıklaması
14.
Nusayrîlik inancının kutsal kitabı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kitabü’l-Mecmû
Soru Açıklaması
15.
Alevilikte evli iki çiftin birbiriyle yol kardeşliği bağı kurmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Musahiplik
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Aleviliğin yazılı kaynaklarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Semahlar
Soru Açıklaması
17.
Şiî mehdi tasavvurlarındaki yaygın ortak tema aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İmamların ölmediği, belirli bir yerde gizlenmiş olduğu düşüncesi
Soru Açıklaması
18.
Ahmedilik ibadet konusunda hangi mezhebin yaklaşımını benimsemektedir?
Doğru Cevap: "B" Hanefilik
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi İslâmcılığın temel meselelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Hilafetin kaldırılması
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi Seyyid Kutub’un üzerinde yoğunlaştığı kavramlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Reform
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.