İslam Mezhepleri Tarihi
2020 - Final Soruları
1.
Mu'tezile mezhebinin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Vâsıl b. Atâ
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Cemel ve Sıffin Savaşları sonrasında ortaya çıkan
problemlerden biridir?
Doğru Cevap: "B" Büyük günah meselesi
Soru Açıklaması
3.
Hakkında nass bulunmayan herhangi bir meselede asla görüş belirtmeyen, sadece haberle (âsârla) yetinenlere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Ashâb-ı hadis
Soru Açıklaması
4.
İslam Mezhepleri Tarihi ile Din Sosyolojisi disiplinlerinin ortak çalışma alanı
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Mezhep hiyerarşisinin oluşumu
Soru Açıklaması
5.
"Ashâbu’l-İntizâr" teriminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" On ikinci İmam’ın dönüşünü bekleyenler
Soru Açıklaması
6.
İmamiyye Şiiliği’nde Gaybet-i Kübrâ dönemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Gaybet kıyamete kadar sürecektir.
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Şiîliğin doğuşunu hazırlayan önemli olaylardan biridir?
Doğru Cevap: "E" Tevvâbûn hareketi
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki kitaplardan hangisi İmâmiyye Şiası’nın "Kütübü’l-Erbaa"sını oluşturan eserlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Kitâbü’l-mecmû’
Soru Açıklaması
9.
Dürzilerin kutsal metni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Resâilü’l-Hikme
Soru Açıklaması
10.
Alevilikte Hz. Hüseyin ve Kerbela şehitlerini anmak için yapılan erkâna ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Muharrem erkânı
Soru Açıklaması
11.
Alevilikte ulûhiyet, nübüvvet ve velâyeti sembolize eden üçler aşağıdakilerden
hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Hak - Muhammed - Ali
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki fırkaların hangisinde ziyaret yerlerine gidildiğinde ''buhur duası'' okunur?
Doğru Cevap: "C" Nusayrilik
Soru Açıklaması
13.
Yezidilik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" İlah Ali b. Ebi Talib’tir.
Soru Açıklaması
14.
Alevilikte “insan-ı kâmil” olmak için aşağıdakilerden hangisini bilip uygulamak gerekir?
Doğru Cevap: "E" Dört kapı - kırk makamı
Soru Açıklaması
15.
Şiî mehdi tasavvurlarındaki yaygın ortak tema aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İmamların ölmediği, belirli bir yerde gizlenmiş olduğu düşüncesi
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Seyyid Kutub’un üzerinde durduğu konular ve kavramlar arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Tasavvuf yolu
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisinde Bahâîliğin doğuşunu hazırlayan dini yapılar birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Şeyhiyye tarikatı ve Bâbîlik
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi İhyacılığın temel meseleleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Hadislerin tenkidi
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi İslam modernizminin ilk temsilcilerinden biridir?
Doğru Cevap: "E" Seyyid Ahmed Han
Soru Açıklaması
20.
Bâbîlik-Bahâilik’in temel görüş ve pratiklerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Namaz günde üç defa Allah’ı anmaktır.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.