İslam Mezhepleri Tarihi
2020 - Vize Soruları
1.
I. Kötüleme kastıyla mezhep isimleri üretmek
II. Mezheplerin kaynakları olan sahâbeyi tümüyle adil kabul etmek
III. Müctehidin mezhebinde yanılabileceği fikrini reddetmek
IV. Mezheplerin doğuşunu tek bir sebebe indirgemek

Yukarıdakilerden hangileri İslam Mezhepleri Tarihi’nin metodolojik problemlerini ortaya koymaktadır?
Doğru Cevap: "B" I ve IV
Soru Açıklaması
2.
“Mezhepler Tarihi eserlerinin ilk örneklerinin Hâricî, Mu’tezilî, Şiî müellifler tarafından kaleme alınması” aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
Doğru Cevap: "A" Sünni alimlerin ilk iki yüzyılda kalem metodunu kullanmaması
Soru Açıklaması
3.
Kelâm disiplinini amaçları bakımından İslam Mezhepleri Tarihi disiplininden farklılaştıran temel husus aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Mezheplerin dinden sapıp sapmadıkları hakkında görüş açıklaması
Soru Açıklaması
4.
------- dinin özündeki ve Müslüman toplumun bütünlüğündeki bozulmayı ifade eden kavramdır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "E" Tefrika
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi nasların tabiatı ile ilgili mezheplerin oluşumunu etkileyen faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Yeni Müslüman olanların katkıları
Soru Açıklaması
6.
Hz. Muhammed’in (s.a.s) ölümünden sonra halifelik seçimi için bir araya gelen Ensar’ın üzerinde uzlaştıkları sahabi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Sa’d b. Ubâde
Soru Açıklaması
7.
“Hüküm ancak Allah’ındır.” sözünün ortaya çıktığı tarihi olay aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Tahkim Hadisesi
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Cemel ve Sıffin Savaşları sonrasında ortaya çıkan
problemlerden biridir?
Doğru Cevap: "D" İman-amel ilişkisi
Soru Açıklaması
9.
İnsanlardan, haktan veya Hz. Ali'den uzaklaşan ve yönetime karşı ayaklanarak cemaatten ayrılanlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Havâric
Soru Açıklaması
10.
Mu'tezile mezhebinin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Vâsıl b. Atâ
Soru Açıklaması
11.
"Günahın imana zarar vermediği" tezini savunan mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Mürcie
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi “İman, değer bakımından amelden üstündür. Amel, imanın yanında ikinci sırada yer alır” dediği için "mürciî" olmakla itham edilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Ebû Hanife
Soru Açıklaması
13.
İmam Eş’arî’nin İslam mezhepleri tarihine dair yazdığı eser aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Makâlâtü'l-İslâmiyyîn ve İhtilâfü’l-Musallîn
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Ehl-i Sünnet’in oluşum sürecinde etkili olan kişilerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Abdullah b. Zübeyr
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Eş’ari bilginlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Ebû'l-Yüsr Pezdevî
Soru Açıklaması
16.
Şîa’yı diğer İslamî fırkalardan ayıran en önemli itikat esası aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İmâmet
Soru Açıklaması
17.
Şia teriminin karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Taraftar, destekçi
Soru Açıklaması
 
18.
Aşağıdakilerden hangisi Şiilikle ilgili kavramlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" İrcâ
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdaki ülkelerden hangisi günümüzde Zeydî müslümanlara ev sahipliği yapmaktadır?
Doğru Cevap: "B" Yemen
Soru Açıklaması
20.
Ashâb-ı Rey ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Hadisleri ve sahâbe rivayetlerini kabul etmez.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.