İslam Mezhepleri Tarihi
Deneme Ara Sınavı 4
1.

Kaderiyye - Kader inancını reddeden düşünce ve inanç akımı

Mu‘tezile- Hiçbir tarafı desteklemeyen, bir kenarda duran gruplara

Hâriciler - Hadislerin ve lafızların dış görünüşlerine/zâhirlerine bakarak hüküm verenler

Murcie - Günahın imana zarar vermediği tezini savunarak, büyük günah işleyene ümit verenler

Yukarıda verilen mezhep ve özeliklerine dair açıklamalardan hangisi ya da hangileri doğru verilmiştir?

Doğru Cevap: "E" II, III ve IV
Soru Açıklaması

Kaderiyye kader inancını reddeden düşünce ve inanç akımı, sorumluluk doğuran fiillerin sadece insan iradesiyle gerçekleştiğini ileri süren itikadî mezheptir. Mu‘tezile-Hiçbir tarafı desteklemeyen, bir kenarda duran gruplara denilmektedir. Hâriciler hadislerin ve lafızların dış görünüşlerine/zâhirlerine bakarak hüküm veren mezheptir. Murcie ise günahın imana zarar vermediği tezini savunarak, büyük günah işleyene ümit veren mezheptir.

2.
İlk dönem sahabiler arasında meydana gelen olumsuz olaylar karşısında çekimser duran kişilere ne ad verilirdi?
Doğru Cevap: "B" Mu‘tezilî
Soru Açıklaması
İlk dönem sahabiler arasında meydana gelen olumsuz olaylar karşısında çekimser duran kişilere Mu‘tezilî denir.
3.

Aşağıdakilerden hangisi "uzaklaşan, ayrılıp bir köşeye çekilen" anlamında bir mezhebe ad olarak kullanılmıştır?

Doğru Cevap: "B" Mu'tezile
Soru Açıklaması

Mu'tezile, "uzaklaşan, ayrılıp bir köşeye çekilen" anlamında bir mezhebe ad olarak kullanılmıştır.

4.

Ahmed b. Hanbel'in akîdesini yansıtan el-İbâne ‘an Usûli'd-Diyâne adlı eserin yazarı aşaüıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Ebû’l-Hasan el-Eş‘arî
Soru Açıklaması

Bağdat'ta Hanbelîler'in ileri gelenlerinden İmam Berbehârî’yi ziyaret ederek ona Mu'tezile’ye, ayrıca Hıristiyan, Yahudi ve Mecûsîler’e karşı yaptığı mücadelelerinden söz ettiyse de Berbehârî’den beklediği ilgiyi göremedi. Sonra da daha çok Ahmed b. Hanbel'in akîdesini yansıtan el-İbâne ‘an Usûli'd-Diyâne adlı eserini yazıp Berbehârî'ye sundu; ancak yine beklediği ilgiyi bulamadı.

5.
“Kur’an yaratılmıştır” anlayışı, Mu‘tezile’nin hangi prensibiyle bağdaştırılabilir?
Doğru Cevap: "A" Tevhid
Soru Açıklaması
“Kur’an yaratılmıştır” anlayışı, Mu‘tezile’nin tevhid prensibiyle bağdaştırılabilir.
6.
Aşağıdakilerden hangileri İslâm Mezhepleri Tarihinin amaçları arasında yer alır?I. İslâm düşüncesinin en önemli kaynaklarından olan çeşitli mezhep, akım ve cemaatleri geçmişe uzanan bir perspektif içerisinde tüm yönleriyle araştırmak.II. İslamiyet öncesi Müslümanların sahip oldukları değişik düşünce biçimlerini daha iyi anlamamızı sağlamak. III. Yeryüzündeki Müslüman toplumların dini, siyasi, sosyolojik ve psikolojik bakımlardan potansiyel zaaf ve kuvvetlerinin ölçülmesinde çok önemli verileri bulup çıkartabilmek.IV. Mezhep ve dini grupların tarihte bıraktıkları olumlu ya da olumsuz izleri görünür kılarak bugün ve geleceğimiz açısından önemli dersleri toplumun ve bilhassa yetkili kişilerin önlerine koymak.
Doğru Cevap: "B" I.III.IV
Soru Açıklaması

İkinci seçenekte yer alan ''İslamiyet öncesi Müslümanların sahip oldukları değişik düşünce biçimlerini daha iyi anlamamızı sağlamak.'' ifadesi '' Günümüz müslümanlarının sahip oldukları değişik düşünce biçimlerini daha iyi anlamamızı sağlamak.'' olacağından ifade yanlıştır. Doğru cevap B'dir.

7.
I- Haricîlik, II- Mutezile, III- Şiîlik, IV- Eş‘arîlik Yukarıda verilenlerden Ehl-i Sünnet’in zıddı olarak Ehl-i Bid’at hangi mezhebi ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "E" I, II, ve III
Soru Açıklaması
I- Haricîlik, II- Mutezile VE III- Şiîlik ifade etmektedir.
8.
Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri insanın din anlayışının şekillenmesinde kilit rolü üstlenmektedir? I.Yetiştiği ortam, II. Yaşadığı zaman dilimi, III.Karşılaştığı psiko-sosyal problemler, IV.Muhatap olduğu insanlar.
Doğru Cevap: "E" I, II, III, IV
Soru Açıklaması

İnsanın yetiştiği ortam, yaşadığı zaman dilimi, karşılaştığı psiko-sosyal problemler, muhatap olduğu insanlar din anlayışının şekillenmesinde kilit rolü üstlenmektedir.

9.

Aşağıdakilerden hangisi Şîa’nın günüzümüze kadar yaşamış büyük kollarından biridir?

Doğru Cevap: "C" Zeydiyye
Soru Açıklaması

Zeydiyye

10.

Aşağıdakilerden hangisi şiî müelliflerden bir kısmı tarafından Ali Şîası olarak anılan sahabîlerin arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "D" İbn Sebe
Soru Açıklaması

Şiîliğin ne zaman ortaya çıktığı konusunda, Sünnî ve Şiî âlimler arasında görüş ayrılığı bulunduğu gibi, Şiî ulemanın kendi içinde de bir birliktelik mevcut değildir. Bu karışıklığın en önemli sebebi, Şiîliğin siyasi ve dini tarihinin iyi kavranamamış ve hangi cephesinin ne zaman ortaya çıktığının sağlıklı bir şekilde değerlendirilememiş olmasıdır. Belki bundan daha önemlisi, hangi Şiîliğin ne zaman ortaya çıkıp hangi unsurları kapsadığının mezhepsel kaygılardan uzak bir şekilde tespit edilememiş olmasıdır. Şiî müelliflerden bir kısmı, imâmeti neredeyse nübüvvetin bile önüne geçirecek şekilde, Ali taraftarlığını Hz. Peygamber’den öncesine götürerek, peygamberlere inen kitap ve sahifelerde Ali’nin velâyetinin yazılı olduğunu belirtirken (Küleynî, 1388, I, s. 437); Şîa’nın büyük çoğunluğu, Ali taraftarlığının (teşeyyü’) Hz Peygamber devrinde, onun vasıtasıyla ve teşvikiyle ortaya çıkıp gelişme kaydettiğini, o devirde Ali’nin özelliklerinden dolayı ona muhabbet besleyen ve Peygamber’in vefatından sonra onun imametini destekleyen, başta Selmân-ı Fârisî, Ebû Zer el-Gıfârî, Mikdâd b. el-Esved ve Ammâr b. Yâsir gibi sahabîlerin, daha o zaman, Ali Şîası diye anıldıklarını belirtmektedirler (Eş’arî, s. 15, Nevbahtî, s. 15-6). Şiî olmayan araştırmacılar ise, Şîa’nın, Hz. Peygamber’den hemen sonraki hilâfet tartışmalarıyla; Hz. Osman dönemindeki olaylar sırasında; Hz. Ali’nin hilâfeti döneminde; Hz. Ali’nin şehit edilmesinden sonra; 61/680 yılında Kerbela’da Hz. Hüseyin’in şehadetinden sonra meydana gelen Tevvâbun hareketiyle; 66/685 yılındaki Muhtar es-Sakafî’yle birlikte ve nass ve tayin nazariyesinin ortaya çıkmasından sonra olmak üzere geniş bir zaman diliminde değerlendirmektedirler (Abdülhamid, 1994, s. 16-9).

11.

Aşağıdakilerden hangisi İslam coğrafyasında ortaya çıkan ilk büyük mezheplerden birisi değildir?

Doğru Cevap: "E" İbadiyye
Soru Açıklaması

İbadiyye, İslam coğrafyasında ortaya çıkan ilk büyük mezheplerden birisi değildir.

12.

Hz. Ali’nin haricileri bozguna uğrattığı savaş aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Nehrevan savaşı
Soru Açıklaması

Nehrevân'da, Hz. Ali’nin ordusu tarafından Hâricîlerin tamamına yakını öldürüldü (38/658).

13.
Aşağıdaki mezheplerden hangisi Tahkim olayından hemen sonra ortaya çıkmıştır? 
Doğru Cevap: "E" Haricîlik
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Mezhepler Tarihi Edebiyâtındaki yanlı ve maksatlı içerik karşısında yanılgıya düşmemek için alınan önlemlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Mezhepler Tarihi eserleri yerine tefsir ve hadis kitaplarına başvurmak.
Soru Açıklaması
15.

İsmâiliyye’nin gizli imamlarının ilki aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Muhammed b. İsmail
Soru Açıklaması

Muhammed b. İsmail mestûr, yaniİsmâiliyye’nin gizli imamlarının ilki sayılmaktadır.Kesin olmamakla birlikte, muhtemelen 179/795-796 yılında ölmüştür. Ondansonraki İsmâiliyye imamları, Ubeydullah el-Mehdî’nîn Fâtimîler devletinikurduğu 296/908 tarihine kadar setr yani gizlenme dönemini devamettirdiler. Bu dönemdeki imamların Abdullah el-Vefi‘, Ahmed b. Abdullahet-Takî, Hüseyin b. Ahmed er-Radî olduğu ve imâmet silsilesinin kesintisizdevam ettiği belirtilmekle birlikte, bu isimlerin hayali mi yoksa gerçek mioldukları kesin olarak bilinmemektedir. Bir başka ifadeyle, İsmâiliyye’ninyaklaşık bir buçuk asır kadar devam eden setr dönemi meçhullerle doludur. Doğru cevap B seçeneğidir.

16.

Zeydiyyye’nin imamet anlayışına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "C" Hz. Peygamber, sağlığında isim vererek ve şahıs belirterek yerine bir imam tayin etmiştir
Soru Açıklaması

Zeydiyye’ye göre Hz. Peygamber, sağlığında isim vererek ve şahıs belirterek yerine bir imam tayin etmemiş ve vasiyette bulunmamıştır. Doğru cevap 'C'dir.

17.

Bazı Sünnî kaynaklar  o dönemdeki mevcut siyasî topluluk için hangi kavramı kullanmışlardır?

Doğru Cevap: "B" Râfıziyye
Soru Açıklaması

Şiî müellifler, meşruiyet gerekçesiyle Şîa’nın lafzî ve ıstılahîanlamını birbiri yerine kullanırken, bazı Sünnî kaynaklar da o dönemdekimevcut siyasî topluluk için Râfıziyye veya Sebeiyye isimlerinikullanmışlardır. Muhaliflerinin zem, dışlama ve ayıplama maksadıylakullanmış oldukları bu kavramların dinî içeriklerinin ve bununla ilgili diğergörüşlerin ne zaman, kimler tarafından ve hangi şartlarda savunulduğu veaidiyeti konusunda ise önemli tartışmalar vardır. Cevap B seçeneğidir.

18.
Hak mezhep anlayışı ile ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisi anlam içeriği bakımından diğerlerinden farklıdır?
Doğru Cevap: "C" Ehl-i istikâmet
Soru Açıklaması
19.

Aşağıdakilerden hangisi çağdaş yazarlardan Muhammed Cevâd Muğniye’ye göre Şîa'nın, diğer fırkalardan  görüşleri arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "C" Nebi'nin halifelik işini ümmetin seçimine bırakması caizdir.
Soru Açıklaması

Çağdaş yazarlardan Muhammed CevâdMuğniye’ye göre “Şîa, diğer fırkalardan şu görüşleriyle ayrılır: İmam,Nebi’den gelen bir nasla tayin olmuştur. Nebi’nin, halifesinin tayininiunutması ve halifelik işini ümmetin seçimine bırakması caiz degildir. İmam,büyük ve küçük bütün günahlardan korunmuştur. Nebi imâmete başkasınıdeğil, Ali b. Ebî Tâlib’i tayin etmiştir ve o ashâbın kesinlikle en üstünüdür”. C seçeneğinde Nebi’nin, halifesinin tayininiunutması ve halifelik işini ümmetin seçimine bırakması caizdir dendiğinden cevap C seçeneğidir.

20.
Mezheplerim oluşumunda kişinin yaşadığı toplum çok etkilidir. Çöl toplumunun hangi huyu, harici mezhebinin doğuşuna zemin hazırlamıştır?
Doğru Cevap: "D" Çöl insanına mahsus sert ve katı kişilik
Soru Açıklaması

İslam mezheplerinin oluşumunda etkili olan unsurların başında insanın tabiatın gelen huy ve algılama biçimi yanında yaşadığı toplum ve yetiştiği kültürde çok etkili olmuştur. Medine’de farklı dinlerle birlikte yaşayan toplumun İslam anlayışı ile çölde yalnız yaşayan sert ve otoriter kişilik yapısına sahip bedevilerin anlayışı bir olmamış ve çöl Bedevilerinin bu tutumu Haricilik mezhebinin doğuşuna zemin hazırlamıştır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.