İslam Mezhepleri Tarihi
Deneme Ara Sınavı 5
1.
Aşağıdakilerden hangisi Ehl-i Sünnet’in sistemleşmesinde etkin olan isimlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Vâsıl b. Ata
Soru Açıklaması
Vâsıl b. Ata Ehl-i Sünnet’in sistemleşmesinde etkin olan isimlerden biri değildir.
2.

...................... Hz. Peygamber’in, sahâbenin ve onların yolunu takip eden ilk nesillerin inanç sahasındaki görüşve tercihlerini benimseyip izleyen geniş kesimlere verilen isimdir?

Noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Doğru Cevap: "A" Ehl-i Sünnet
Soru Açıklaması

Ehl-i Sünnet; Hz. Peygamber’in, sahâbenin ve onların yolunu takip eden ilk nesillerin inanç sahasındaki görüşve tercihlerini benimseyip izleyen geniş kesimlere verilen isimdir.

3.
Hariciler kendileri için aşağıdaki isimlerden hangisini kullanmışlardır?
Doğru Cevap: "A" Ehl-i Şurât
Soru Açıklaması
Hariciler kendileri için Ehl-i Şurât adını kullanmıştır.
4.

İbadi fırkasının merkezi olarak kabul edilen ve günümüzde bu mezhebe inanan kabilelerin yer aldığı bölge aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Uman
Soru Açıklaması

Uman İbâdîliği, Mirdâs b. Udeyye'nin bölgedeki faaliyetleri ile başlamıştır. 2/8. yüzyılın ilk yarısında hameletü'1-ilm ekiplerinden Uman'a gelenlerin gayretleriyle de kökleşmiştir. Yemen ve Hadramut İbâdîliği'nin büyük ölçüde çöküşünden iki yıl sonra Uman'daki isyanla Uman İbâdîliği kurulmuş oldu. İbâdîlik bugün halen Uman'da Gâfırî ve Hinâ kabilelerinin mezhebi olarak devam etmektedir.

5.

Ğulât (aşırılar) grubu tarafından ileri sürülen “İmamların ve peygamberlerin bir kısmının ölmeyip gözden uzaklaştıkları ve tekrar dönecekleri” bağlamında kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Rec’at
Soru Açıklaması

Ğulât (aşırılar) grubu tarafından ileri sürülen düşünceler; ilâhî ruhun Hz. Peygamber’e, sonra da Ali ve evlatlarına hulûl ve intikal etmesi, Allah’ın kula, kulun da Allah’a benzemesi (teşbîh), Allah’ın bir şeyi bilmezken daha sonra bilmesi (hudûsü’l-ilm) veya bir şeyin iyi yahut kötü olarak ortaya çıkacağını bildirmişken aksinin zuhur etmesi (bedâ), peygamberliğin sona ermeyeceği, zaman içinde imâmetin peygamberliğe dönüşeceği, imamların Peygamber’in vasîsi olup nübüvvet otoritesine sahip bulundukları, gaybı bildikleri, bir kısmının ölmeyip gözden uzaklaştıkları ve tekrar dönecekleri (rec‘at), ruhların bir bedenden diğerine intikali (tenâsüh/ruhgöçü), bu yolla ahiret hayatının iptali, dinî nassları bir gerekçeye dayanmaksızın batınî anlamda tevil ve onlardan kastedilmeyen başka anlamlar çıkarma, bu yöntemle haramı helal, helali de haram sayma ve ibadetlerin farziyetini kaldırma (ibâha) olarak sıralanmaktadır.

6.

Gözettiği gayeler bakımından “kesin deliller kullanmak ve vaki olacak şüpheleri gidermek suretiyle dinî inanç esaslarını ispata kudret kazandıran bir ilim dalı” olarak tanımlanan ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Kelam
Soru Açıklaması

Kelam ilmi gözettiği gayeler bakımından “kesin deliller kullanmak ve vaki olacak şüpheleri gidermek suretiyle dini inanç esaslarını ispata kudret kazandıran bir ilim dalı” olarak tanımlanmaktadır.

7.
tasdik takdis imsak keff

Yukarıdakilerden hangisi Selefiyye’nin klasik kelam kaynaklarında rastlanan inanç esaslarını ortaya koymada takip ettikleri metodik prensipler arasında yer alır?

Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması

Selefiyye’nin klasik kelam kaynaklarında rastlanan inanç esaslarını ortaya koymada takip ettikleri metodik prensipleri; tasdik (Kur’ân ve Sünnet’te yer alan Allah’ın isim ve sıfatlarınıolduğu gibi kabul etmek), takdis (Allah’ı, layık olmadığı isim ve sıfatlardan tenzih etmek), acziitiraf (müteşabihâtın bilinmesinde aczin ifade edilmesi), sükut (cahilin müteşabihât hakkında soru sormaması, âlimin de bu çeşit sorulara cevap vermemesi), imsak (mütaşabih ayetleri tevilden çekinmek) keff (itikaden şüpheli meseleleri kalben düşünmekten dahi çekinmek) ve marifet ehline teslim (müteşâbihât hakkında Nebî ve ashâbının açıklamalarına tabi olmak) şeklinde ortaya koymak mümkündür.

8.

"Hüküm (hakemlik etmek)Allah'ındır"sloganı altında toplanan ve Hz. Ali'ye cephe alan topluluğa aşağıdaki isimlerden hangisi verilmiştir?

Doğru Cevap: "D" Harici
Soru Açıklaması

"Hüküm (hakemlik etmek)Allah'ındır"sloganı altında toplanan ve Hz. Ali'ye cephe alan topluluğa Hariciye ismi verilmiştir.

9.

Hâricîlğin doğuşunu tarihçiler hangi savaştaki hakem olayına bağlamışlardır?

Doğru Cevap: "A" Sıfin Savaşı
Soru Açıklaması

Hâricîlğin doğuşu, hemen hemen bütün tarihçiler tarafından Sıffîn Savaşı'nda hakem olayının ortaya çıkışına bağlanmıştır. 

10.
 "yetmiş üç fırka" hadisinde geçen Sevâd- ı a’zam (büyük kalabalık) ifadesi  hangi mezhep için kullanılmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Sünnilik
Soru Açıklaması

Yetmiş üç fırka” hadisinin bazı versiyonlarında geçen Sevâd- ı a’zam (büyük kalabalık) ifadesi de “çoğunluk Müslümanlar” anlamında Sünnîlik için kullanılmaktadır.

11.

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ömer döneminde gerçekleştirilen fetihler arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "C" Horasan
Soru Açıklaması

Horasan Hz. Osman döneminde fethedilmiştir.

12.

İslam dininin Hz. Muhammed'e gelen vahiyle şekillenmesi ve tamamlanması kaç yıl sürmüştür?

Doğru Cevap: "C" 23 yıl
Soru Açıklaması

İslam dininin Hz. Muhammed'e gelen vahiyle şekillenmesi ve tamamlanması 23 yıl sürmüştür. Doğru cevap C'dir.

13.

Hakem olayının yaşandığı ve sonucunda Haricilerin ayrılık yaşadığı savaş aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması

Hakem olayının yaşandığı ve sonucunda Haricilerin ayrılık yaşadığı savaş Sıffin savaşıdır.

14.

Zeyd b. Ali kendisini bırakanları “beni bırakıp kaçtınız, beni terk ettiniz” şeklinde suçladığından dolayı, kendisinden ayrılanlara aşağıdakilerden hangisi denmiştir?

Doğru Cevap: "B" Râfizî
Soru Açıklaması

Râfizî

15.

Aşağıdakilerden hangisi muhalifleri tarafından kötüleme amacıyla Kaderiyye zümresine verilen bir isimdir?

Doğru Cevap: "B" Ehlü'l Kader
Soru Açıklaması

Ehlü'l-Kader muhalifleri tarafından kötüleme amacıyla Kaderiyye zümresine verilen bir isimdir.

16.
Aşağıdakilerden hangisi Şia’nın Hz. Ali’nin hilafetine dair ileri sürdüğü delillerden biridir? 
Doğru Cevap: "A" Ğâdir-i Hum olayı 
Soru Açıklaması
17.

Hz.Ebu Bekir'in halife olduktan sonra üstesinden gelmesi gereken ilk işi aşağıdakilerden hangisi olmuştur?

Doğru Cevap: "A" Hz.Muhammed'in ölümünden sonra zekat vermeyi kabul etmeyerek dinden dönen kabilelerle mücadele etmek
Soru Açıklaması

Hz.Ebu Bekir'in halife olduktan sonra üstesinden gelmesi gereken ilk işi Hz.Muhammed'in ölümünden sonra zekat vermeyi kabul etmeyerek dinden dönen kabilelerle mücadele etmek olmuştur.

18.
Şer'i hükümlerde icma ve kıyası delil olarak kabul etmeyen Mu‘tezile, usul-ü hamse (beş esas) diye özetlenen görüşlerini geliştirirken, nasların izahında ve anlaşılmasında aşağıdakilerden hangisini yanılmaz bir hakim olarak kabul etmiştir?
Doğru Cevap: "A" Aklı
Soru Açıklaması

Şer'i hükümlerde icma ve kıyası delil olarak kabul etmeyen Mu‘tezile, usul-ü hamse (beş esas) diye özetlenen görüşlerini geliştirirken, nasların izahında ve anlaşılmasında aklı yanılmaz bir hâkim olarak kabul etmiştir. 

19.
Şia, Hz. Muhammed’in vefatından sonra ………….. ve Ehl-i Beyt’ini halifeliğe en layık insanlar olarak gören, ……………’ı meşru halife kabul eden, ondan sonraki halifelerin de onun soyundan gelmesi gerektiğine inanan toplulukların müşterek adı olarak ıstılahî bir anlam taşımaktadır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerler aşağıdakilerden hangisi doğru olarak doldurulur?
Doğru Cevap: "D" Hz. Ali
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber’in vefatından sonra Hz. Ali ve Ehl-i Beyt’ini halifeliğe en layık insanlar olarak gören, Hz. Ali’yi meşru halife kabul eden, ondan sonraki halifelerin de onun soyundan gelmesi gerektiğine inanan toplulukların müşterek adı olmuştur. Böylece ıstılahî bir anlam kazandığı andan itibaren Şîa, eş-Şîa şeklinde kullanılmak suretiyle, Hz. Ali ve ona tabi olanları ifade etmek için özel bir isim haline gelmiştir ve “filan Şîa’dandır” dendiği zaman, o kişinin Şîa mezhebinden olduğu anlaşılmaya başlamıştır. 

20.

Nihavend Savaşı hangi tarihte gerçekleşmiştir?

Doğru Cevap: "D" 644
Soru Açıklaması

Nihavend Savaşı 644 tarihinde gerçekleşmiştir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.