İslam Mezhepleri Tarihi
Deneme Final Sınavı 12
1.

Nusayrîlik inancının kutsal kitabı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Kitabü’l-Mecmû
Soru Açıklaması

Daha sonra bazı sınırlı tasarruflara maruz kalmış olmakla birlikte, fırkanın temel inançları, Hamdan el-Hâsibî tarafından düzenlendiği kesin olan Kitabü’l-Mecmû’ya dayanır.

2.

Hz. Osman dönemiyle ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "D" Hilafetten kendi isteği ile vazgeçmiştir.
Soru Açıklaması

Hilafetten kendi isteği ile vazgeçmesi yönündeki taleplere kulağını tıkadı ve sonunda isyancı Müslümanların elinde şehit oldu.

3.
Aşağıdakilerden hangisi Dürzîlik’in temel karakterini teşkil eder?
Doğru Cevap: "B" Dürzîlik bâtınî bir fırkadır.
Soru Açıklaması
Dürzîlik bâtınî bir fırkadır.
4.
İmâmiyye Şîası'na göre beklenen kurtarıcı(mehdi) kimdir?
Doğru Cevap: "B" Muhammed b. Hasan el-Askerî
Soru Açıklaması

İmâmiyye Şîası'na göre beklenen kurtarıcı, on ikinci imam olan Muhammed b. Hasan el-Askerî’dir. Doğru cevap B'dir.

5.

Mehdilik kavramı, aşağıdaki hangi mezhep ile birlikte farklı bir içerik kazanmıştır?

Doğru Cevap: "A" İmâmiyye (İsnâaşeriyye) Şîası
Soru Açıklaması

Mehdilik kavramı, İmâmiyye (İsnâaşeriyye) Şîası ile birlikte farklı bir içerik kazanmıştır. İmâmiyye mezhebi on ikinci imamın beklenen kurtarıcı olduğunu ileri sürmüş ve mehdiliği onun önemli bir vasfı haline getirmiştir. Bu yüzden beklenen mehdi inancı, zamanla Şiîliğin temel inanç esaslarından biri haline gelmiştir. Buna göre beklenen kurtarıcı, yani mehdi, on ikinci imam olan Muhammed b. Hasan el-Askerî’dir.

6.

Birinci sefirin oğlu kimdir?

Doğru Cevap: "A" Muhammed b. Osman b. Saîd el-‘Amrî
Soru Açıklaması

Doğru seçenek A şıkkında verilmiştir.

7.
Aşağıdakilerden hangisi Ahmedîliğin kurusucu Gulam Ahmed’in Hz. İsa’nın ölümü ile yakından ilgilenmesinin nedenidir?
Doğru Cevap: "B" Kendisinin mehdi olduğuna temel oluşturmak
Soru Açıklaması

Gulam Ahmed’in Hz. İsa’nın ölümü konusuyla yakında ilgilenmesi boşuna değildir. Onun temel amacı, Mesih ve mehdi konusunu daha geniş bir çerçevede ele almak ve kendisinin mehdilik iddiasının temelini oluşturmaktır. Hıristiyanların bekledikleri kurtarıcının Hz. İsa olmadığı, bilakis Hz. Muhammed’in ümmetinden ona çok benzeyen birisi olduğu, onun konuya ilişkin görüşlerinin temelini oluşturmaktadır. Ayrıca ona göre Müslümanlar tarafından beklenen mehdi, Hıristiyanların bekledikleri mesihten farklı bir kişi değildir; her iki dinin mensuplarının bekledikleri kişi aynı kişidir ve bu beklenen kurtarıcı kendisidir.

8.

Dürzîler’e göre , Hamza tarafından görevlendirilen peygamber derecesinde kimselere ne ad verilir?

Doğru Cevap: "E" Hudud
Soru Açıklaması

Dürzîler’e göre “hudûd”, Hamza tarafından görevlendirilen peygamber derecesinde kimselerdir. Bunlar evlenmekten, çocuk sahibi olmaktan, her türlü günah ve hatadan münezzeh ve masum kimselerdir. Doğru cevap E'dir.

9.

Bektaşî tekkelerinin yeniden açılmaya ve canlandırılmaya başlandığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Sultan Abdülaziz
Soru Açıklaması

Sultan Abdülaziz (1861-1876) döneminde Bektaşîler yaklaşık on yıl içinde bazı temel eserleri neşretme imkânı bulmuşlardır. Ayrıca bu dönemde Bektaşî tekkeleri yeniden açılmaya ve canlandırılmaya başlanmıştır.

10.

Mehdilik kavramı, İmâmiyye (İsnâaşeriyye) Şîası ile birlikte farklı bir içerik kazanmıştır. İmâmiyye mezhebine göre beklenen kurtarıcı, yani mehdi, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "A" Muhammed b. Hasan el-Askeri
Soru Açıklaması

Mehdilik kavramı, İmâmiyye (İsnâaşeriyye) Şîası ile birlikte farklı bir içerik kazanmıştır. İmâmiyye mezhebi on ikinci imamın beklenen kurtarıcı olduğunu ileri sürmüş ve mehdiliği onun önemli bir vasfı haline getirmiştir. Bu yüzden beklenen mehdi inancı, zamanla Şiîliğin temel inanç esaslarından biri haline gelmiştir. Buna göre beklenen kurtarıcı, yani mehdi, on ikinci imam olan Muhammed b. Hasan el-Askerî’dir. (el-Kummî, 1978, s. 124)

11.

Zulme karşı direnişin simgesi haline gelen ve lakabı eş-Şehîd olan imam aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" İmam Hüseyin
Soru Açıklaması

Hz. Hüseyin, 5 Şaban 4/30 Aralık 628 tarihinde Medine’de dünyaya geldi. Lakabı eş-Şehîd’tir. Hasan’ın ölümüne kadar ağabeyine tabi olarak, onun Muaviye ile yaptığı şartlara bağlı kalan Hüseyin, Muaviye’nin ölümünden sonra oğlu Yezid’e biat etmedi. Bununla birlikte, Kufe Şiîleri başta olmak üzere çok sayıda kabile lideri, Hüseyin’e yazdıkları mektuplarda, Emevîler’i devirmek için teşebbüse geçtiği taktirde kendisini kesin olarak destekleyeceklerini vaat ettiler. Arkadaşları tarafından yapılan uyarılara rağmen bu çağrıya cevap veren Hüseyin, 61/680 Muharrem ayının aşûra (onuncu) gününde yanındaki az sayıdaki aile efradıyla birlikte Kerbela’da hunharca şehid edilmiştir. Kesik başı Halife Yezid’e ulaştırılmak üzere Şam’a gönderilirken, geri kalan nâşı yakındaki köylüler tarafından şehit edildiği yere defnedilmiştir. Hüseyin’in başının nereye defnedildiği konusu ise ihtilaflıdır. Şîa ve çoğu Müslüman nazarında Hz. Hüseyin, zulme karşı direnişin bir simgesi haline gelmiştir. Bu sebepten hem tarihte ve hem de günümüzde onun adı etrafında oluşturulan etkinlikler, diğer imamlar için yapılanlardan daha ihtişamlıdır. Doğru cevap B’dir.

12.

Aşağıdakilerden hangisi terim olarak Allah’ın kullarını ölümlerinden sonra tekrar diriltip dünyada yaptıklarının hesabını sorması anlamına gelir?

Doğru Cevap: "A" Meâd
Soru Açıklaması

Meâd: Terim olarak da, Allah’ın kullarını ölümlerinden sonra tekrar diriltip dünyada yaptıklarının hesabını sorması anlamına gelir.

13.
Sözlükte “hidayete erdirilmiş ve kendisine doğru yol gösterilmiş kimse” anlamına gelen kelime hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Mehdi
Soru Açıklaması

Sözlükte “hidayete erdirilmiş ve kendisine doğru yol gösterilmiş kimse” anlamına gelen kelime mehdi'dir. Doğru cevap E'dir.

14.

Nusayrîlik fırkasının ana kaynağı kabul edilen Kitâbü’l-Mecmû kim tarafından yazılmıştır?

Doğru Cevap: "C" Hasibî
Soru Açıklaması

Hasibî, akrabalık ilişkileri bulunan Büveyhî hanedanlığına sığınıp desteklerini almıştır. Bu çerçevede kaleme aldığı el-Hidâyetü’l-Kübrâ ve el-Mâide isimli eserlerini Büveyhî hükümdarıSeyfüddevle’ye ithaf etmiştir. Ayrıca kaleme aldığı Kitâbü’l-Mecmû’ isimli eser de fırkanın ana kaynağı olmuştur. Doğru cevap C'dir.

15.

Nusayrîlik’te fırkanın temel öğretilerinin kabul edildiği ad aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Sır
Soru Açıklaması

Nusayrîlik’te fırkanın temel öğretileri “sır” olarak kabul edilmiş ve bunların Nusayrî olmayanlara açıklanması şiddetle yasaklanmıştır.

16.

Yezidi toplumunun bir kolu olan Ruhanilerin vaaz, nasihat ve telkinlerin yanında aileler arasındaki anlaşmazlıkları çözmekle yükümlü olan kesimine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Fakirler
Soru Açıklaması

Yezidî toplumu dini hiyerarşi bakımından Müritler ve Ruhaniler olmak üzere ikiye ayrılır. Müritler genellikle çiftçilikle uğraşan toplumun alt ve en kalabalık kesimini teşkil eder. Ruhaniler ise şu kesimlerden oluşur: a) Mirler veya Emirler: Dini ve dünyevi gücü elinde tutan en yüksek sınıftır. b) Şeyhler: Toplumu dini bakımdan aydınlatmakla yükümlüdürler. c) Pirler: Şeyhlere yardım eden kesimdir. d) Fakirler: Vaaz, nasihat ve telkinlerin yanında aileler arasındaki anlaşmazlıkları çözmekle yükümlüdürler. e) Peşimamlar: En önemli görevleri nikah kıymaktır. f) Kavallar: Emir ve şeyhlere hizmet eder, bayramlarda ilahi söylerler. g) Köçekler: Kavallara yardımcı olan ve okunan ilahilere uygun olarak oynayıp toplumu aynzamanda eğlendiren kimselerdir. Doğru cevap C'dir.

17.

Şia'ya göre Hz. Ali ve oğlu Hasan'a ileride gelecek on iki imamın her birisinin ismini açıklayan kimdir?

Doğru Cevap: "D" Hızır (as)
Soru Açıklaması

Ali b. İbrahim, on iki rakamıyla ilgili bazı rivayetlere yer verdiği kitabının bir yerinde, Hızır’ın Hz. Ali ve oğlu Hasan’la karşılaştığında, onlara, on iki imamın her birinin ismini açıkladığı meşhur rivayeti gündeme getirmiştir.

18.
19. Yüzyılda Hindistan’da yaşamış, laik İslam düşüncesinin bir öncüsü sayılan ve İslam’da ilk ihyacılardan biri olarak değerlendirilen kişi kimdir?
Doğru Cevap: "E" Seyyid Ahmed Han
Soru Açıklaması

Neseplerinin Hz. Muhammed’e ulaştığı yönündeki iddialardan dolayı Seyyid ünvanı taşıyan Ahmed Han 19. Yüzyılda Hindistan’da yaşamıştır. Ahmed Han, din ile dünya işlerinin birbirinden ayrılması gerektiğini ve dinin her işe karıştırılmaması gerektiğini savunmuştur. Bu fikirlerinden dolayı laik İslam düşüncesinin bir öncüsü olarak kabul edilmektedir.

19.

Dürzîler insan ruhunun bitkilere ve hayvanlara geçtiğini reddeder, bu yüzden aşağıdaki kavramlardan hangisini kullanırlar?

Doğru Cevap: "B" Takammus
Soru Açıklaması

Dürzîlere’e göre insanların ruhları bir defada ve sınırlı olarakyaratılmıştır. Bu sebeple sayıları artmaz ve eksilmez. İnsan ölünce ruhuderhal başka bir cesede girerek yeniden doğar. Ölüm, ruhun bir çeşit gömlekdeğiştirmesidir. Dürzîler insan ruhunun bitkilere ve hayvanlara geçtiğinireddeder, bu yüzden de tenasüh yerine takammus kelimesini kullanırlar.Takammusta erkeklik ve kadınlık aynen devam eder. Onlara göre takammusalemin sonun kadar devam edecektir. Bu süreçte iyilerin ruhu daimayükselirken kötülerin ruhu aşağı derecelere düşecektir.Dürzî toplumu dini konuları bilen “ukkâl” ve bilmeyen “cühhâl” olmak üzere iki kısma ayrılır. Doğru cevap B seçeneğidir.

20.

Nusayrîlik'te, hicret esnasında Hz. Ali'nin Hz. Peygamber'in yatağında uyuduğugece olarak kutlanan bayram hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Firâş bayramı
Soru Açıklaması

Genel İslâmî anlayış ve Şiîlik'ten başka, temelini bazı eski dinî inançlardan alan bayramlar arasında, söz gelimi, Ramazan ve Kurban bayramından başka Ğadîr bayramı (18 Zilhicce, Hz. Peygamber'in Hz. Ali'yi imam tayin ettiğine inanılan gün), Firâş bayramı (29 Zilhicce, hicret esnasında Hz. Ali'nin Hz. Peygamber'in yatağında uyuduğu gece), Nevruz bayramı, Mihricân bayramı ve İsa'nın doğumu bayramı bunlardan bazılarıdır. Doğru cevap A'dır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.