İslam Mezhepleri Tarihi
Deneme Final Sınavı 14
1.

On iki imam arasında, literatürde kendisinden en çok bahsedilen kişi kimdir?

Doğru Cevap: "C" Cafer Sâdık
Soru Açıklaması

Doğru seçenek C şıkkında verilmiştir.

2.

Bahâîlikte oruç kaç gün olarak tutulmaktadır ?

Doğru Cevap: "C" 19
Soru Açıklaması

Namaz, zekât, oruç gibi İslâm dininin öngördüğü ibadetler, Bahâîlikte de bulunmakta, ancak farklı bir formatta eda edilmektedir. Buna göre namaz, kişinin ferdi olarak sabah, öğle ve akşam olmak üzere günde üç defa Allah’ı anmasıdır. Abdest İslâm’dakinden farklı değildir. İbadet için kıbleleri, Bahâullah’ın kabrinin olduğu Akka şehridir. Oruç, 19. ay olan a’lâ ayında on dokuz gün olarak tutulmaktadır. Oruçları İslâm'da olduğu gibi değil, sadece bir perhizden ibarettir.

3.

Aşağıdakilerden hangisi Nusayrilikteki melek inancına göre beş yetimden ilkidir?

Doğru Cevap: "E" Mikdâd b. Esved
Soru Açıklaması

Nusayrilikteki melek inancına göre Zuhal yıldızı melek olarak Mikail'dir ve bununyeryüzündeki karşılığı beş yetimden ilki olan Mikdâd b. Esved'dir. Hz Alinin çocukları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin gerçekte birer temiz melekten başka bir şey değildir. Doğru cevap E seçeneğidir.

4.

Aşağıdaki terimlerden hangisi imamiye şiasında kullanılmaz?

Doğru Cevap: "E" Efdal-Mefdul
Soru Açıklaması

efdal-mefdul görüşü zeydilerin imamet anlayışını anlatır.

5.

Aşağıdakilerden hangisi İmâmiyye’de usûl-i dînin genel başlıklarından biri değildir? 

Doğru Cevap: "A" fürû
Soru Açıklaması

İmâmiyye’de usûl-i dîn genel olarak, sırasıyla tevhîd, nübüvvet, imâmet, adl ve mead olmak üzere beş ana başlık altında ele alınır.

6.
İslamiyetin hızla yayılmasına öncülük eden Türkler aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Oğuzlar
Soru Açıklaması

Oğuz Yabgu devletinde bir komutan olan Selçuk Bey 985 yılında kalabalıklarla birlikte İslâm dinini seçmiş, davet ettiği din adamları vasıtasıyla bu dinin Oğuzlar arasında hızla yayılmasına öncülük etmiştir.

7.
Usûlü’l-Kâfî adlı Şiî hadis eseri aşağıdaki müelliflerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "D" Küleynî 
Soru Açıklaması
Küleynî
8.
Hangisi cem toplantılarında yerine getirilen on iki hizmetten birini yapan kişi değildir?
Doğru Cevap: "E" Semazen
Soru Açıklaması

Semah hizmeti bu toplantılarda canların hak aşkıyla dönüşlerinin canlandırılmasıdır.  Bunu yapan kişiye de Semazen denir. Cevap E şıkkıdır.

9.

1857’deki Sipahi Ayaklanmasında İngiliz sömürgeciliğinden büyük yara alan Müslümanların eğitimine ağırlık verilmesinin düşünen bir grup alimin öncülüğünde kurulan cemaatin ismi nedir?

Doğru Cevap: "A" Diyobendiye
Soru Açıklaması

Sipahi ayaklanmasından sonra Müslümanların eğitilmesini düşünen ve Hanefi fıkhına göre öğretimi esas alan bir cemaattir. Delhi’nin kuzeyindeki Diyobend kasabasında başlatıldığı için ismini buradan almıştır.

10.

Aşağıdakilerden hangisi modernist oluşumlarla ilgili doğru bir bilgidir? 

Doğru Cevap: "B" Ayetlerin sünnet ve icma dikkate alınmadan yorumlanması eleştirilmiştir. 
Soru Açıklaması

Seyyid Kutub siyasal İslamcılığın sembol ismidir. Birelviye cemaati, tarikat geleneğine yaslanan oluşumdur. Kuruluşundan itibaren Filistin sorunuyla yakından ilgilenen siyasal ıslahatçılıktır. Yine siyasal ıslahatçılık, Mısır dışındakiSuriye, Ürdün-Filistin, Sudan gibi Arap ülkelerinde teşkilatlanmıştır. 

11.

Bektaşiliğin gelişim dönemi ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "D" Bektaşilik, şehir merkezlerinden çok kırsalda faaliyetlerini sürdürmüştür.
Soru Açıklaması

A,B,C ve E şıklarında verilen ifadeler doğru iken D şıkkında verilen ifade yanlıştır. Çünkü Bektaşilik, kırsaldan çok şehir merkezlerinde faaliyetlerini sürdürmüştür. Doğru seçenek "D" şıkkıdır.

12.
Aşağıdakilerden hangisi Alevilik tarihinin ilk dönemi açısından önemli bir kişiliktir?
Doğru Cevap: "C" Ahmed Yesevî 
Soru Açıklaması
Ahmed Yesevî
13.

Gulam Ahmed kaç yılında müceddid olduğunu ve İslâm dinini yenilemek üzere gönderildiğini ilan etti?

Doğru Cevap: "A" 1885
Soru Açıklaması

1885

14.
Aşağıdakilerden hangisi Aleviliğin yazılı kaynaklarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Semahlar
Soru Açıklaması
Semahlar
15.

Köyün ileri gelenleri toplanır ve Abdal Mûsâ kurbanına karar verirler. Görevli olanlar evleri dolaşarak lokma toplarlar. Kurbanlar kesilir, lokmalar hazırlanır. Cem gerçekleştirilir. Abdal Mûsâ kurbanı dolayısıyla o yıl insanların elem, keder, hastalık ve belâlardan korunacağına ve kazançların bereketli olacağına inanılır.                                                                              Bu erkânın adı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" “Abdal Mûsâ Erkânı”
Soru Açıklaması

Köyün ileri gelenleri toplanır ve Abdal Mûsâ kurbanına karar verirler. Görevli olanlar evleri dolaşarak lokma toplarlar. Kurbanlar kesilir, lokmalar hazırlanır. Cem gerçekleştirilir. Abdal Mûsâ kurbanı dolayısıyla o yıl insanların elem, keder, hastalık ve belâlardan korunacağına ve kazançların bereketli olacağına inanılır. Bu duruma “Abdal Mûsâ Erkânı” adı verilir.

16.

İmamiyeye göre imamete inanmanın hükmü nedir?

Doğru Cevap: "A" İmami olmayanlar imamete inanmamakla küfre düşmez
Soru Açıklaması

İmamiyeye göre imamete inanmak mezhebi bir şarttır. yani imamiyeye özeldir. 

17.

Tecdid terimi ne anlama gelmektedir?

Doğru Cevap: "A" Yenileme
Soru Açıklaması

Tecdid terimi yenileme anlamına gelmektedir.

18.

Yezidîliğin iki kutsal kitabından biri aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Kitabü’l-Cilve
Soru Açıklaması

Yezidîliğin iki kutsal kitabı Kitabü’l-Cilve ve Mushaf-ı Reş’tir. Araştırmacılar Kitabü’l-Cilve’nin iddia edilenin aksine Şeyh Adî tarafından değil çok muhtemelen Şeyh Fahreddin tarafından yazıldığını, Mushaf-ı Reş’in ise kimliği tam olarak bilinemeyen Hasan-ı Basri tarafından 1340’larda kaleme alındığını belirtmişlerdir. Bu iki kitap arasında muhteva bakımından çelişkilerin olması, Yezidîliğin esnek bir dokuya sahip olduğunu, toplumun inanç ve anlayışlarını metinlerden ziyade din adamlarının belirlediğini, ayrıca fırkanın sistemleştirilmiş bir inanç manzumesine sahip olmadığını gösterir.

19.

İran nüfusunun üçte ikisinden fazlasını oluşturan ve bu ülkenin resmi mezhebi durumunda olan Şiî mezhebinin kolu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" İmamiyye
Soru Açıklaması

Soruda bahsedilen Şiilik kolu İmamiyyedir.

20.
Aşağıdakilerden hangisi Usûlîlik temsilcilerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Küleynî
Soru Açıklaması

İctihadı reddeden ahbârî ekolün Şiî düşüncesine getirdiği donukluğu ve taklit ruhunu izale etmeye çalışan usûlî ekol, Muhakkık Hillî (ö. 676/127), Allâme Hillî (ö. 726/1326), Behbehânî (ö. 1205/1790) ve Şeyh Murtazâ Ensârî (ö. 1281/1864) gibi meşhur alimleri vasıtasıyla günümüze kadar Şiî düşüncesine hükmetmiştir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.