İslam Mezhepleri Tarihi
Deneme Final Sınavı 16
1.

Aşağıdakilerden hangisi Yezidiler'e göre Şeyh Adi'nin kardeşleri arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "E" Şeyh Hasan
Soru Açıklaması

Yezidîler’e göre Şeyh Adî evlenmemiş olup Şeyh Ebû Bekir, ŞeyhAbdülkadir, Şeyh İsmail ve Şeyh Abdülaziz olmak üzere dört kardeşi vardır.Başka bir görüşe göre Adî’nin Sahr isminde bir erkek kardeşi vardı ve soyuonun üzerinden devam etmiştir. Sahr’ın Ebû’l-Berekât isminde bir çocuğuolmuş, bunlardan Musa ve Adî isminde iki çocuk dünyaya gelmiş, Musa’nınsoyundan gelenler Sünnî yolu takip ederken, Adî’nin ise Hasan ve Şerafeddinadında iki çocuğu olmuş, bugünkü Yezidîler’in din adamları Hasan’ınsoyundan gelmiştir. Şeyh Hasan bu dört kardeşin arasında yer almadığından cevap E seçeneğidir.

2.

Hayatında yüzden fazla evlilik yaptığı söylenen ve bu yüzden mitlak (çok boşayan) olarak anılan,  Rivayete göre Muaviye tarafından Yezid b. Muaviye ile evlendirilmek vaadi ile kandırılan hanımı Ca‘de tarafından 49/669’da zehirlenerek öldürülen imam aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir?

Doğru Cevap: "A" Hasan b. Ali
Soru Açıklaması

Hz. Ali ve Fatıma’nın ilk çocukları olan Hz. Hasan, hicretin 3. yılında (625) Medine’de doğmuştur. Hayatında yüzden fazla evlilik yaptığı söylenmektedir ve bu yüzden ona mitlak (çok boşayan) denmektedir. Babası Hz. Ali’nin vefatı üzerine, bir rivayete göre aynı gün, bir rivayete göre de iki gün sonra, 37 yaşında iken Kufe’de gerçekleşen biatla hilâfet makamına geçmiştir. Onunhalife seçildiğini duyan Muaviye, üzerine bir ordu gönderdi. Kufelilerden oluşan ordusunun savaşmadaki isteksizliğini gören Hasan, bir kısım müzakerelerden sonra, bazı şartlarda Muaviye ile anlaşarak halifeliği ona devretti ve Medine’ye döndü. Rivayete göre Muaviye tarafından Yezid b. Muaviye ile evlendirilmek vaadi ile kandırılan hanımı Ca‘de tarafından 49/669’da zehirlenerek öldürüldü, Medine’de Bakî kabristanına defnedildi. Doğru cevap A şıkkıdır.

3.

Yezidîliğin en önemli sembolü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Horoz
Soru Açıklaması

Gerek kaynaklarda gerekse yapılan saha çalışmalarında Yezidîler’in kelime-i şehadeti, Lâ ilâhe illallah, Emin Cebrâil Habîbullah (Allah’tan başka ilah yoktur, Emin Cebrail Allah’ın sevdiğidir) şeklinde tespit edilmiştir. Burada Emin Cebrail’den maksat Melek Tavus’tur. Şeytan diye de anılan Melek Tavus, Yezidîliğin en önemli sembolüdür ve horoz şeklinde tersim edilir. Doğru cevap A'dır.

4.

Günümüzde daha çok Alevilik olarak adlandırdığımız yapı, 10. yüzyıldan bu yana gelişim ve değişim içerisinde olmuş, çeşitli mekan ve zaman dilimlerinde birçok farklı isimle adlandırılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Haricilik
Soru Açıklaması

Alevîlik diye anılan yapı temelde, 10. yüzyıldan itibaren İslam’a girmeye başlayan göçebe Türkmen oymaklarının, bu yeni dinle, önceki bazı inanç ve geleneklerini bir şekilde bağdaştırdıkları anlayışın adıdır. Bu anlayış Orta Asya’dan Anadolu’ya, oradan Balkanlar’a kadar uzanarak, bu arada Kürtçe konuşan aşiretlerle de belli oranda gelişerek geniş bir coğrafi saha ile on asırlık bir zaman dilimini içine almıştır. Söz konusu yapı çeşitli mekan ve zaman dilimlerinde birçok farklı isimle adlandırılmıştır. Söz gelimi, içinde geliştiği ilk mistik yapı olması dolayısıyla ilk dönemlerde Yesevîlik, 13. yüzyılda Baba İlyas’ın önderliği dolayısıyla Babaîlik, Hacı Bektaş Veli’yle irtibatı dolayısıyla 15. yüzyılın ardından belli bölgelerde Bektaşîlik, Safevî tarikatı sonrasında 15. yüzyılın son çeyreğinden itibarenbazı ocaklar açısından Kızılbaşlık, bazı bölgelerdeki mensuplarının meşguliyetlerine bağlı olarak Tahtacılar bu adlandırmalardan bazılarıdır. Günümüzde ise bazan sadece Alevîlik ve Bektaşîlik bazan araya tire konularak Alevîlik-Bektaşîlik bazan da tek kelime ile Alevîlik biçiminde anılmaktadır. Dolayısılya A,B,C ve E şıklarında verilen ifadeler Aleviliğin farklı adlandırmaları içerisindeyken, D şıkkında verilen ifade bambaşka bir yapıyı ifade etmektedir. Doğru seçenek "D" şıkkıdır.

5.

Hz. Hüseyin hangi yıl şehit olmuştur?

Doğru Cevap: "E" 680
Soru Açıklaması

680 yılında şehit olmuştur.

6.

Hz. Ali ve Fatıma’nın ilk çocukları kimdir?

Doğru Cevap: "C" Hz. Hasan
Soru Açıklaması

Doğru seçenek C şıkkında verilmiştir.

7.

Azerî, Fars veya Afgan kökenli olduğu hakkında iddialar bulunan Cemâleddin Efgânî, on sekiz yaşına kadar nerede bulunmuştur?

Doğru Cevap: "D" Kabil
Soru Açıklaması

Azerî, Fars veya Afgan kökenli olduğu hakkında iddialar bulunan Cemâleddin Efgânî, on sekiz yaşına kadar Kabil’de bulunmuştur.

8.
Hz. Ali aşağıdaki gazvelerden hangisine katılmamıştır?
Doğru Cevap: "D" Tebük
Soru Açıklaması
Tebük
9.

Doğu Anadolu’da Zehrâ Medresesi adıyla açmayı düşündüğü bir yüksek öğretim kurumunu projelendiren kişi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Said Nursî
Soru Açıklaması

Seyyid Ahmed Han, Aligarh Mektebi’ni kurmuş; Muhammed Abduh elEzher müfredatının ıslahı için çalışmış, Said Nursî ise Doğu Anadolu’da Zehrâ Medresesi adıyla açmayı düşündüğü bir yüksek öğretim kurumunu projelendirmişti.

10.

Sünni kaynaklarda  mehdinin kıyamet kopmadan önce dünyaya gelip mehdiliği ilan edeceği şehir aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "D" Mekke
Soru Açıklaması

Sünni kaynaklarda mehdilik konusu ile ilgili genellikle şu hususların ön plana çıktığı görülmektedir: Mehdi, kıyamet kopmadan önce dünyaya gelecek ve Mekke’de mehdiliğini ilan edecektir

11.

İmâmiyye günümüzde hangi devletin resmî mezhebidir?

Doğru Cevap: "D" İran
Soru Açıklaması

Doğru seçenek d şıkkında verilmiştir.

12.

Yezidilerin Hasan-ı  Basri tarafından 1340’larda kaleme alındığı belirtilen kutsal kitabı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Mushaf-ı Reş
Soru Açıklaması

Mushaf-ı Reş

13.

Aşağıdakilerden hangisi Ahmedîliğin kurusucu Gulam Ahmed’in biat için gerekli gördüğü şartlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Namazların günde iki kez kılınması
Soru Açıklaması

Gulam Ahmed’ın biat için öngördüğü şartlar, hareketin daha sonraki gelişimine ilişkin bazı ipuçları sunmaktaydı. O bu şartları on madde halinde düzenlerken, muhtemelen Tevrat’ın on emriyle bir çağrışım kurmaya çalışmaktaydı. Bu şartlar, şirkten ve her türlü büyük günahtan sakınılmasını, namazların aksatılmadan kılınmasını, bütün insanlara iyi davranılmasını, her hususta Allah'a bağlı kalınmasını, Kur'ân'ın gösterdiği yolda yürünmesini, İslâm'a bağlılığa her şeyden çok değer verilmesini, dinin dünya hayatından ve nimetlerinden üstün tutulmasını ve son olarak her konuda Gulam Ahmed’e kayıtsız şartsız itaat edilmesini içeriyordu.

14.

Bâbîlik-Bahâîlik hareketi hangi Ülke'de gelişmiştir?

Doğru Cevap: "A" İran
Soru Açıklaması

İran

15.

Bektaşîlik’te Hacı Bektaş Veli’den sonra ikinci pîr (pîr-ı sânî) Kabul edilen Balım Sultan’ın asıl ismi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Hızır Bali
Soru Açıklaması

Bektaşîlik’te Hacı Bektaş Veli’den sonra ikinci pîr (pîr-ı sânî) Kabul edilen Balım Sultan’ın asıl ismi Hızır Bali’dir.

16.

Ca’ferî Fıkhına göre aşağıda verilen ibâdet ve muamelelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "D" Seferîliğe bakılmaksızın beş vakit namaz iki vakit içinde cem edilerek kılınır.
Soru Açıklaması

Seferîliğe bakılmaksızın beş vakit namaz üç vakit içinde cem edilerek kılınır. Sabah namazı kendi vaktinde, öğle ile ikindi ve akşam ile yatsı da birleştirilmeksuretiyle eda edilir. Doğru cevap D'dir.

17.

Lakabı "eş-Şehîd" olan imam aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Hüseyin b. Ali
Soru Açıklaması

Resulullah’ın gözbebeği iki torunundan ikincisi olan Hz. Hüseyin, 5 Şaban4/30 Aralık 628 tarihinde Medine’de dünyaya geldi. Lakabı eş-Şehîd’tir.

18.

I.   Müslümanları tevhid prensibi temelinde saf ve sağlam bir inanç sahibi kılmakII.  Eğitim ve öğretimi ıslah edip taklitçiliğe savaş açmakIII. Toplumu donuklaştıran mevcut ahlak anlayışını değiştirerek aktif bir Müslüman tipi ortaya çıkarmakIV.  Yeni ve kapsamlı bir cihat fikri geliştirmek

Yukarıdakilerden hangileri İslamcıların belirlediği ortak hedeflerdendir?

Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması

Hemen hemen her İslamcı isim Müslümanları tevhid prensibi temelinde saf ve sağlam bir inanç sahibi kılmak, eğitim ve öğretimi ıslah edip taklitçiliğe savaş açmak, toplumu donuklaştıran mevcut ahlak anlayışını değiştirerek aktif bir Müslüman tipi ortaya çıkarmak, yeni ve kapsamlı bir cihat fikri geliştirmek gibi ortak hedefleri benimsemiştir.

19.

Aşağıdakilerden hangisi Yezidîlerin tuttuğu genel oruç için doğru bir ifadedir?

Doğru Cevap: "B" Aralık ayının başından itibaren tutulan üç günlük oruçtur.
Soru Açıklaması

Oruç özel ve genel olmak üzere iki çeşittir. Özel orucu din adamları tutarlar. Bunlar yirmi günü Aralık, 20 günü Temmuz, 3 günü de Lâleş’te Şeyh Adî türbesinde, geldikten sonra da 80 güne tamamlanan oruçtur. Genel oruç, her Yezidî’nin Aralık ayının başından itibaren tuttuğu üç günlük oruçtur. Doğru cevap B'dir.

20.

İmâmiyye’ye göre tevhidin kendi içinde dayandığı esas sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" 4
Soru Açıklaması

İmâmiyye’ye göre tevhid kendi içinde dört esasa dayanır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.