İslam Mezhepleri Tarihi
Deneme Final Sınavı 17
1.

Urâbî Paşa’nın İngiliz sömürgeciliğine karşı başlattığı direniş hareketini desteklediğinden dolayı sürgün cezasına çarptırılarak Beyrut’a gönderilen İslâmcı kimdir?

Doğru Cevap: "C" Muhammed Abduh
Soru Açıklaması

Urâbî Paşa’nın İngiliz sömürgeciliğine karşı başlattığı direniş hareketini desteklediğinden dolayı sürgün cezasına çarptırılarak Beyrut’a gönderilen İslâmcı, Muhammed Abduh'dur.

2.

Aşağıdakilerden hangisi Şiilikte Mesih inancına ilişkin bir inanıştır? 

Doğru Cevap: "E" Temel iman esaslarından biri olması
Soru Açıklaması

Mehdi inancının Şiîlik’teki yansıması ise daha özel ve kendine özgü bir karaktere sahiptir. Zira Şiîlik’te mehdi inancı, temel iman esaslarından biri olan imamet anlayışının önemli bir parçası olarak görülmektedir. Bu yüzden başlangıçtan itibaren mehdi konusu, genellikle Şiî çevrelerce sahiplenilmiştir.

3.

Ahmedîlik, hangi olayla birlikte Lahor ve Kadiyan şeklinde iki kola ayrılmıştır?

Doğru Cevap: "E" Hakim Nureddin’in ölümüyle 
Soru Açıklaması

Hakim Nureddin’in ölümüyle 

4.
I.   Yeryüzünde fitne ve fesat hakim olacakII.  Zulüm yayılıp adalet ortadan kalkacakIII. Toplumun düzeni bozulacakIV.  Allah’ın inkar edileceği bir kaos süreci yaşanacakYukarıdaki seçeneklerden hangileri İslâm'da mehdinin gelişinin habercisi olan gelişmelerdir?
Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması

Yeryüzünde fitne ve fesadın hakim olacağı, zulmün yayılıp adaletin ortadan kalkacağı, toplumun düzenin bozulacağı, Allah’ın inkar edileceği bir kaos süreci yaşanacak ve bütün bunlar mehdinin gelişini bildiren alametler olacaktır. Doğru cevap E'dir.

5.

Bâbîlik-Bahâîliğin inanç ve ibadet esaslarının temelini oluşturan ve “beklenen imama açılan bir kapı” anlamına gelen sıfat aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Bâb
Soru Açıklaması

Bâbîlik-Bahâîliğin inanç ve ibadet esaslarının temelinde, kendisini “beklenen imama açılan bir kapı” yani bâb olarak niteleyen Mirza Ali Muhammed’in görüşleri yatmaktadır. Doğru cevap B'dir.

6.
Ahmedîlik hareketinin kurucusu kimdir?
Doğru Cevap: "A" Mirza Gulam Ahmed Kadiyânî
Soru Açıklaması

Ahmedîlik, Mirza Gulam Ahmed Kadiyânî (1835-1908) tarafından Hindistan Pencap Kâdiyân'da XIX. yüzyılın sonlarına doğru kurulmuştur. Doğru cevap A'dır.

7.

Aşağıdakilerden hangisi Gulam Ahmed’ın biat için öngördüğü şartlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Namazın günde üç defa Allah’ın anılarak yapılması
Soru Açıklaması

Namazın günde üç defa Allah’ın anılarak yapılması

8.

Alevîlik ve Bektaşîlik inançlar, ibadet anlayışları ve âdâb-erkân bakımından   ........ tarihsel dönemin izlerini taşımaktadır. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Doğru Cevap: "B" 3
Soru Açıklaması

Alevîlik ve Bektaşîlik inançlar, ibadet anlayışları ve âdâb-erkân bakımındanüç tarihsel dönemin izlerini taşımaktadır.

9.

Müritlerine On İki İmamı temsil etmek üzere on iki dilimli kırmızı börk (başlık) giydirerek onların Kızılbaş diye anılmasını sağlayan Safevi şeyhi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Şeyh Haydar
Soru Açıklaması

Müritlerine On İki İmamı temsil etmek üzere on iki dilimli kırmızı börk (başlık) giydirerek onların Kızılbaş diye anılmasını sağlayan Safevi şeyhi Şeyh Haydar'dır. Doğru seçenek "B" şıkkıdır. 

10.

Şiî-İsmailî çevreden çıkan ve tamamen batınî bir karakter taşıyan Dürzîlik kim tarafından kurulmuştur?

Doğru Cevap: "D" Hamza b. Ali
Soru Açıklaması

Dürzîlik Fatımî halifelerinden Hâkim-Biemrillah döneminde (996-1021), onun ilah olduğunu, bütün dinlerin geçerliliklerinin bittiğini ileri süren aşırı (ğâlî) bir fırkadır. Şiî-İsmailî çevreden çıkan ve tamamen batınî bir karakter taşıyan fırka, Hâkim’in veziri Hamza b. Ali tarafından kurulmuştur. Doğru cevap D'dir.

11.

Osmanlı döneminde özgürlük ve anayasa fikirlerini desteklerken, cumhuriyet döneminde siyasetten uzaklaşıp kendini ilmi-kültürel çalışmalara adamış, Nur Risaleleri isimli kitabın yazarı kimdir?

Doğru Cevap: "B" Said Nursi
Soru Açıklaması

Osmanlı döneminde hürriyet ve anayasa fikirleri olduğu için padişahla arası açılan, cumhuriyet dönemine gelindiğinde ise siyasetten uzaklaşıp kendisini ilmi ve kültürel çalışmalara veren bir kişidir Said Nursi. Nur Risaleleri isimli kitapların yazarıdır.

12.

Bâbîlik-Bahâîliğin sosyo-kültürel arka planını oluşturan Şeyhîlik hareketinin kurucusu kimdir?

Doğru Cevap: "A" Şeyh Ahmed el-Ahsaî
Soru Açıklaması

İmâmiyye Şîası içerisinde 18. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan ve tarikat niteliği taşıyan Şeyhîlik hareketi, temelde beklenen gaib imam anlayışı üzerinde şekillenmiştir. Gaybet-i kübrâ (büyük gizlilik) döneminde on ikinci beklenen imamın manevi nurunu yansıtacak ve ona açılacak kapı anlamında “kamil bir Şiî”nin mutlaka var olması gerektiği fikri, tarikatın temelini oluşturmaktadır. Tarikatın kurucusu, çocukluğundan itibaren zühd eğilimleriyle ön plana çıkan Şeyh Ahmed el-Ahsaî’dir. Doğru cevap A'dır.

13.

..........., Bektaşîlik’teki “ikrar cemi”ne tekabül eder.

Doğru Cevap: "A" Musahiplik Erkânı
Soru Açıklaması

“Musahiplik Erkânı”na gelince, bu, Bektaşîlik’teki “ikrar cemi”ne tekabül eder. 

14.

Babilik-Bahailik hareketi ne zaman ve hangi ülkede ortaya çıkmıştır?

Doğru Cevap: "C" 19. Yüzyıl ve İran
Soru Açıklaması

Babilik-Bahailik mezhebi 19. Yüzyılda İngiltere, Fransa ve Rusya gibi büyük devletlerin baskısı altında olan ve bir kurtarıcının beklendiği İran’da ortaya çıkmıştır.

15.
Aşağıdakilerden hangisi Yezidilik fırkasına göre haram olan yiyeceklerden biridir?
Doğru Cevap: "B" Bakla
Soru Açıklaması

Yezidilikte yiyeceklerden marul, bakla, lahana, balık, geyik ve horoz eti yemek yasaktır. Özellikle horoz kutsaldır. Çünkü o Melek Tavus’u simgelemektedir. Aynı şekilde koyu mavi elbise giymek, helaya girmek ve hamamda yıkanmak de haramdır. Çünkü hela ve hamamlar şeytanın oturdukları yerler olarak görülür. Ayrıca şeytan ve mel’un gibi kelimeleri kullanmak da yasaklar arasındadır.

16.
Bâbîlik-Bahâîlik hareketinin geliştiği ortam neresidir?
Doğru Cevap: "A" 19. yüzyıl İran
Soru Açıklaması

Bâbîlik-Bahâîlik hareketinin geliştiği ortam, 19. yüzyıl İran’ıdır. Doğru cevap A'dır. 

17.

Sünni kaynaklarda mesih kavramı ile anlatılmak istenen kişi kimdir?

Doğru Cevap: "E" Hz. İsa
Soru Açıklaması

Sünni kaynaklarda mesih ve mehdi kavramları, birbirinden farklı olarak kullanılmakta ve iki ayrı şahsa işaret etmektedir. Mehdi, Hz. Peygamber neslinden adı Muhammed bin Abdullah olacak bir kimse iken, mesih Hz. İsa’dır.

18.
“Ayn-mim-sin” (AMS) hangi batınî fırkanın sembolüdür?
Doğru Cevap: "A" Nusayrîlik
Soru Açıklaması
Nusayrîlik
19.

İslâm âleminin geri kalmasını ve sömürgecilerin istilasını engelleyecek olan ittihad-ı İslâm, yani panİslâmizmi bir devlet politikası haline getiren padişah aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" II. Abdülhamid
Soru Açıklaması

İslâmcılara göre ittihad-ı İslâm, yani panİslâmizm adını da verdikleri müslümanların siyasal birliği, İslâm âleminin geri kalmasını ve sömürgecilerin istilasını engelleyecek tek çareydi. II. Abdülhamid bunu bir devlet politikası haline getirdi.

20.

Aşağıdakilerden hangisi, Hz. Hüseyin’in ölümünden sonra ortaya çıkan siyasî içerikli S¸iî temayüllerin lider gördükleri halef soylardan değildir?

Doğru Cevap: "D" Sa’d bin Ebî Vakkas’ın oğlu Ömer bin Sa’d soyu
Soru Açıklaması

 Hz. Hüseyin’in ölümünden sonra ortaya çıkan siyasî içerikli S¸iî temâyüller farklı istikamette gelişmiştir. Bir kısmı Hz. Ali’nin Hz. Fatıma soyuna, bir kısmı Muhammed b. el-Hanefiyye gibi Ali’nin Fatıma’dan olmayan çocuklarına, diğer kesimi de başta Abbasîler olmak üzere tamamıyla Ali soyundan olmayıp da dedesi Abdulmuttalib’in soyundan gelenlere lider gözüyle bakıyordu. Ancak bu kesimler arasında belirleyici olanı, Muhtar es-Sekafî hareketinden başlayarak, önce İbnü’l-Hanefiyye soyunu, ardından, İbnü’l-Hanefiyye’nin oğlu Ebû Haşim’in vasiyetine dayanarak başta Abbasîler olmak üzere Ali soyunun dışındaki bazı Haşimîler’in imamlığını tanıyan ve birçok bağımsız grubu içeren aşırı kanattı. Tarihi kaynaklara göre, Kerbela faciasında Ömer bin Sa’d, feci bir savaş neticesi şehit edilen Hüseyin’in başını kestirerek bütün Ehli Beyt ile birlikte Şam’a halife Yezid’e göndermiştir. Bu yüzden, Sa’d bin Ebî Vakkas’ın oğlu Ömer bin Sad soyu, Hz. Hüseyin’in ölümünden sonra ortaya çıkan siyasî içerikli S¸iî temayüllerin lider gördükleri halef soylardan biri olamaz.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.