İslam Mezhepleri Tarihi
Deneme Final Sınavı 18
1.

Felsefeyle ilgili olan ve İslam düşüncesinin şekillenmesine doğrudan tesir eden eserlerin sistemli olarak tercümesi hangi Abbasi Halifesi zamanında yapılmıştır?

Doğru Cevap: "B" Halife Memun
Soru Açıklaması

Felsefeyle ilgili olan ve İslam düşüncesinin şekillenmesine doğrudan tesir eden eserlerin sistemli olarak tercümesi Abbasiler zamanında, özellikle de Halife Memun döneminde gerçekleştirildi. Bu kapsamda felsefe ve mantığa ilişkin tercümeler yapılarak Yunan felsefesi İslam düşüncesine taşınmış oldu. Bu işi yürütmesi için Dârü’l-Hikme adıyla bir kurum tesis edildi.

2.

Aşağıdakilerden hangisi Şiîliğin doğuşunu hazırlayan olay(lar)dır?

Doğru Cevap: "D" Tevvâbûn ve Muhtar hareketleri
Soru Açıklaması

Tevvâbûn ve Muhtar hareketleri

3.
Allah tarafından insanlara gönderilen bir peygamber olduğunu ileri süren Mirza Ali Muhammed'in bu yeni peygamberliğin kutsal kitabı olarak nitelediği kitabı hangisidir?
Doğru Cevap: "D" El-Beyan
Soru Açıklaması

Mirza Ali Muhammed, hareketin İran’ın büyük şehirlerinde taban bulmasından aldığı cesaretle iddialarını daha ileri bir boyuta taşıdı ve kendisinin Allah tarafından insanlara gönderilen bir peygamber olduğunu ileri sürdü. El-Beyan adı altında kaleme aldığı eserini, bu yeni peygamberliğin kutsal kitabı olarak niteledi ve Kur’ân’dan üstün oluşunu temellendirmeye çalıştı. Doğru cevap D'dir.

4.

Aşağıdakilerden hangisi Nusayrilik'teki dinî hiyerarşinin bir öğesi değildir?

Doğru Cevap: "B" İmamlık
Soru Açıklaması

İmamlık

5.

I.   İslam dininin gelişmeye engel olmadığı,II.  Batı medeniyetine üstünlük sağlayan unsurların esasen Müslümanlardan alındığı,III. Müslümanın sürekli çalışma halinde olması ve güçlenmesi gerektiği,

Yukarıdaki tezlerin hangilerini savunmada hemen hemen her İslamcı isim söz birliği etmiştir?

Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması

Hemen hemen her İslâmcı isim, İslâm dininin gelişmeye engel olmadığı, Batı medeniyetine üstünlük sağlayan unsurların esasen Müslümanlardan alındığı, Müslümanın sürekli çalışma halinde olması ve güçlenmesi gerektiği, birlik ve beraberliğin elzem olduğu gibi tezleri savunmada söz birliği etmiştir.

6.

İhyacı hareketler modern araştırmalarda "ana kaynaklara dönüşçü" özelliği sebebiyle hangi isimle adlandırılmıştır?

Doğru Cevap: "D" Yeni Selefilik
Soru Açıklaması

İhyacı hareketler bazı modern araştırmalarda “ana kaynaklara dönüşçü” özelliği nedeniyle “yeniselefîlik” veya “ıslahatçı selefîlik” olarak tanımlanmıştır.

7.

Bahâîlik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "D" İbadet esasları sünni mezheplerdekine paralellik taşır.
Soru Açıklaması

İbadet esasları sünni mezheplerdekine paralellik taşımamaktadır.

8.

Aşağıdakilerden hangisi imamiyenin imamla ilgili görüşlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Tanrı imamlara hülul etmiştir
Soru Açıklaması

imamiyenin hulül anlayışı yoktur

9.

Bâbîlik ve Bahâîlikte kutsal kabul edilen 19 sayısı için aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "E" Bir Bâbî Hac ibadetini 19 kez tekrarlamalıdır.
Soru Açıklaması

Bâb Mirza Ali’ye göre her bir harfin ve sayının ayrı bir özelliği ve değeri vardır. Bu noktada 19 sayısı Bâbîlik ve Bahâîlikte kutsal kabul edilir. Buna göre bir yıl 19 ay, bir ay da 19 gündür. Mezhep mensupları her 19 gün sonunda 19 yoldaşına ikramda bulunmak zorundadır. Bir Bâbînin sahip olabileceği kitap sayısı 19’la sınırlıdır. doğru cevap E'dir.

10.
Allah’ın zâtının, sıfatlarının aynı olduğu görüşü, aşağıdaki itikadî görüşlerden hangisiyle doğrudan irtibatlıdır?
Doğru Cevap: "B" Tevhîd
Soru Açıklaması
Tevhîd
11.

İmâmiyye’ye göre, ulemânın imamın dolaylı temsilcisi olabilmesi için gerekli olan iki ön şarttan biri aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Adalet
Soru Açıklaması

İmâmiyye’ye göre, ulemânın imamın dolaylı temsilcisi olabilmesi için sadece iki ön şart gerekir. Birincisi ilim, ikincisi ise adâlettir. Böylece bu iki vasfa sahip alim kimse, imâmet anlayışında olduğu gibi Hz. Hüseyin’in soyundan gelip gelmediğine bakılmaksızın, imamın temsilcisi olmaya hak kazanır. Doğru cevap C'dir.

12.

Şeyh İsa Nûreddîn Ahmed Şâzelî Meryemî'nin diğer ismi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "C" Frithjof Schuon
Soru Açıklaması

Rene Guenon ya da diğer ismiyle Abdülvâhid Yahya (ö. 1951), Frithjof Schuon ya da diğer ismiyle Şeyh İsa Nûreddîn Ahmed Şâzelî Meryemî (ö. 1998), Martin Lings ya da diğer ismiyle Ebûbekir Sirâcüddîn (ö. 2005) ve William Chittick bu ekolün önde gelen isimleridir

13.

Şiî rivayetlerde mezhebin dini ve hukuki öğretilerinin başlatıcısı ve oğlu Cafer Sâdık’la birlikte İmâmiyye Şîası’nın kurucusu olarak görülen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Muhammed el-Bâkır
Soru Açıklaması

Şiî rivayetlerde Muhammed Bâkır, mezhebin dini ve hukuki öğretilerinin başlatıcısı ve oğlu Cafer Sâdık’la birlikte İmâmiyye Şîası’nın kurucusu olarakgörülmektedir. Doğru cevap C'dir.

14.
Aşağıdakilerden hangisi Selef metodundaki prensiplerden olan “imsak”ın anlamıdır?
Doğru Cevap: "D" Mütaşâbih ayetleri te’vilden çekinmek
Soru Açıklaması
Mütaşâbih ayetleri te’vilden çekinmek, selef metodundaki prensiplerden olan “imsak”ın anlamıdır.
15.

I. İmama açılan kapı olduğunu iddia etmesi

II. mehdilik iddiasında bulunması

III. Peygamberlik iddiasında bulunması

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Mirza Ali Muhammed’in görüşlerinin şekillendiği evrelerdendir?

Doğru Cevap: "E" I-II-III
Soru Açıklaması

Bâbîlik-Bahâîliğin inanç ve ibadet esaslarının temelinde, kendisini “beklenen imama açılan bir kapı” yani bâb olarak niteleyen Mirza Ali Muhammed’in görüşleri yatmaktadır. Bahâullah Mirza Hüseyin döneminde bile onun görüşleri, herhangi bir eksiltmeye maruz kalmadan varlığını korudu. Mirza Ali’nin görüşleri üç evrede şekillendi: O öncelikle beklenen imama açılan kapı olduğunu iddia etti. İkinci aşamada beklenen mehdilik iddiasında bulundu; son olarak da mehdinin yeni bir peygamber olması gerektiğini ileri sürerek peygamberlik iddiasında bulundu.

16.

Tarih boyunca siyasi bir otorite elde edemeyen Nusayrîlik, varlığını aşağıdakilerden hangisinin hakimiyeti altında geçirmemiştir?

Doğru Cevap: "C" Emeviler
Soru Açıklaması

Emeviler

17.

Aşağıdakilerden hangisi 9. yüzyılda kurulmuş batıni bir fırkadır?

Doğru Cevap: "C" Nusayrilik
Soru Açıklaması

Nusayrîlik 9. yüzyılda Muhammed b. Nusayr en-Nemirî (ö. 270/883) tarafındankurulmuş batınî bir fırkadır. Kaynaklarda genellikle Nusayrîlik bazan daNemîriyye diye anılır.Doğru cevap C seçeneğidir.

18.

Aşağıdakilerden hangisi ilk ihyacılar arasındadır? 

Doğru Cevap: "E" Cemalettin Efgani 
Soru Açıklaması

İlk İhyacılar arasında; Seyyis Ahmed Han, Cemallettin Afgani, Muhammed Abduh, Mustafa Sabri Efendi bulunmaktadır. Bu nedenle doğru cevap E'dir. 

19.

Aşağıdakilerden hangisi imamiyeye göre tevhidin dört esaslarından biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Tevhid-i haber
Soru Açıklaması

İmamiyenin Tevhid-i haber isimde bir tevhid esası yoktur. 

20.
Nusayrîlik tarihi açısından önemli bir şahsiyet olan ve bazen fırkanın ikincikurucusu olarak kabul edilen şahısaşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Hamdan el-Hâsibî
Soru Açıklaması
Hamdan el-Hâsibî
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.