İslam Mezhepleri Tarihi
Deneme Final Sınavı 2
1.

Mut’a nikahına izin veren Şiî mezhebi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Caferiyye
Soru Açıklaması

Normal nikah akdi (akd-i dâimî) yanında Caferiyye mezhebi, geçici nikah akdine (akd-i inkita) izin vermektedir. Mut’a nikahı ya da sıyka nikahı denen bu nikah türü, Ehl-i Sünnet’e ve diğer Şiî mezheplere göre caiz değildir. Hz. Peygamber’in belli bir süre bu nikahı uygulattığı ancak daha sonra yasakladığı bilinmektedir. Yasaklayıcı rivayetler Caferilerce muteber sayılmamıştır. Doğru cevap E’dir.

2.

Ruhani kesimde yer alan Peşimamların en önemli görevi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Nikâh kıymak
Soru Açıklaması

Ruhani kesimde yer alan Peşimamların en önemli görevi nikah kıymaktır.

3.

Siyasi olmaktan çok dinî-mistik bir karakter taşıyan Babaîlik hareketi, Baba İlyas’ın halifeleri vasıtasıyla Anadolu’nun değişik yerlerine nakledilerek sürdürülmüştür. Buna göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "A" Şeyh Edebâli - Bilecik
Soru Açıklaması

Baba İlyas’ın Aynüddevle (Ayna Dola) Dede, Şeyh Osman ve Bağdın Hacı gibi halifeleri Tokat ve Kırşehir’de, diğer bir halifesi Şeyh Bâlî muhtemelen Yozgat ve Kırıkkale’de, Şeyh Edebâli Bilecik çevresinde, Emîrcem Sultan Sulucakarahöyük’ün kuzey taraflarında, Hacı Bektâş-ı Velî Kırşehir, Nevşehir bölgelerinde düşüncelerini Türkmen halkına aktarmışlardır. Doğru cevap A'dır.

4.

Nusayrilik inancıyla ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "C" Şeyhlik, seçimle gerçekleştirilir
Soru Açıklaması

Fırkada dinî hiyerarşi büyük şeyhlik, şeyhlik, nakiplik ve neciplikten oluşur. Büyük şeyh geniş bir otoriteye sahip olup Hz. Ali'nin yer yüzündeki gölgesi olarak kabul edilir. Atalarının melek olduğuna inanılır. Şeyhlik, babadan oğula intikal eden bir özellik taşır. Sayıları çoktur. Görevleri toplumun dinî ihtiyaçlarını karşılamaktır. Nakiplik şeyh adaylığı demektir. Henüz şeyh olmayan nakipler dinî merasimlerin icrasında şeyhlere yardım ederek bir tür eğitim alırlar.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.