İslam Mezhepleri Tarihi
Deneme Final Sınavı 3
1.

Ezher İdare Meclisi’ne üye tayin edilen, üniversite müfredatının ıslahı için projeler geliştiren ve bunun için Oxford ve Cambridge üniversitelerini ziyaret edip incelemelerde bulunan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Muhammed Abduh
Soru Açıklaması

Mısırlı bir Türkmen ailesine mensup olan Muhammed Abduh, Tanta’da başladığı tahsil hayatını Kahire’de sürdürdü. Ezher İdare Meclisi’ne üye tayin edildi ve üniversite müfredatının ıslahı için projeler geliştirdi. Bunun için Oxford ve Cambridge üniversitelerini ziyaret edip incelemelerde bulundu. 1905’de İskenderiye’de vefat etti. 

2.
İslamiyeti ilk benimseyen Türkler aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İdil Bulgar Hanlığı
Soru Açıklaması

Geniş bir coğrafi mekanda, farklı hükümranlıklar halinde varlığını sürdüren Türkler 10. yüzyıldan itibaren kitleler halinde Müslüman olmaya başlamışlardır. İlk olarak 922 yılında İdil Bulgar Hanlığı (770 1237), ardından Karahanlılar (840-1212), daha sonra Gazneliler (963-1186) İslamiyet’i benimsemişlerdir.

3.

Pehlevîler dönemi hangi yıllar arasında geçmiştir?

Doğru Cevap: "B" (1925-1979)
Soru Açıklaması

Doğru seçenek B şıkkında verilmiştir.

4.
I. Aşırı inzivacı ve zühtçü olmalarıII. Dış dünyaya tümüyla kapalı olmalarıIII. Hurafelere inanmalarıYukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Müslüman Sufilerin Hindistan’a gittikten sonra benimsedikleri davranışlar arasındadır?
Doğru Cevap: "E" I-II-III
Soru Açıklaması

İslâm, Hindistan bölgesine sufiler aracılığıyla taşındı. Bu durum özünde mistik bir din anlayışını ihtiva eden Hinduizm’le İslâm arasında ve her iki dinin  temsilcileri arasında bir yakınlaşmayı beraberinde getirdi. Ancak ilerleyen süreçte Müslümanlarla Hindular arasındaki yakınlaşma Müslüman sufilerin Hind mistiklerinden etkilenmelerine ve aşırı inzivacı ve zühtçü, dış dünyaya tümüyle kapalı ve hurafelerle dolu bir din anlayışını benimsemelerine sebebiyet verdi.

5.
“Hak-Muhammed-Ali” üçlemesindeki “Hak” kavramı neyi sembolize etmektedir?
Doğru Cevap: "E" Uluhiyet inancını 
Soru Açıklaması
Uluhiyet inancını
6.
Fırka-i naciye (kurtuluşa eren topluluk), ehl-i istikamet (doğru yolun mensupları) veya taife-i mansura (ilahi yardımı hak etmiş grup) isimlerini kendilerine uygun bulmaktadırlar. Yukarıdaki bilgilere göre Selefi geleneğe yaslanan oluşumlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" Kendilerini Ehl-i Sünnet’in yegane temsilcileri olarak görmektedirler.
Soru Açıklaması

Fırka-i naciye (kurtuluşa eren topluluk), ehl-i istikamet (doğru yolun mensupları) veya taife-i mansura (ilahi yardımı hak etmiş grup) isimlerini kendilerine uygun bulmaktadırlar. Bu bilgi selefi oluşumların kendilerini Ehl-i Sünnet’in yegane temsilcileri olarak gördüklerini göstermektedir. 

7.
İmâmiyye günümüzde hangi devletin resmî mezhebidir?
Doğru Cevap: "E" İran
Soru Açıklaması
İran
8.
1817'de Delhi'de doğmuştur. Hindistan’da uzun yıllar hakimlik vazifesinde bulunmuştur. İnanç sistemlerini değerlendirirken “tabiata uyma” ilkesini kabul etmiş ve İslam’ın bu ölçüye en çok uyan din olduğu sonucuna varmıştır. Aslında tüm bu fikirleriyle ilk İslamcılar arasında aykırı bir konuma sahip olmuştur. İslam’ı modern hayata uydurmaya çalışmak” ithamı, onu diğer İslamcılardan ayıran bir ölçüt olabilir. Yukarıdaki bilgiler aşağıda verilen İhyacılardan hangisine aittir?
Doğru Cevap: "B" Seyyid Ahmed Han
Soru Açıklaması

1817'de Delhi'de doğmuştur. Hindistan’da uzun yıllar hakimlik vazifesinde bulunmuştur. İnanç sistemlerini değerlendirirken “tabiata uyma” ilkesini kabul etmiş ve İslam’ın bu ölçüye en çok uyan din olduğu sonucuna varmıştır. Aslında tüm bu fikirleriyle ilk İslamcılar arasında aykırı bir konuma sahip olmuştur. İslam’ı modern hayata uydurmaya çalışmak” ithamı, onu diğer İslamcılardan ayıran bir ölçüt olabilir. Bu bilgilere göre doğru cevap B'dir. 

9.
Alevilikte en önemli erkan hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Muhasiplik erkanı
Soru Açıklaması

Diğerleri de önemlidir ama en diye sorulduğundan cevap A şıkkıdır.

10.

Alevilik en geç hangi yüzyıldan itibaren son şeklini almıştır?

Doğru Cevap: "D" 16.yy
Soru Açıklaması

Alevilik 16. yüzyıldan itibaren son şeklini almıştır. Cevap D şıkkıdır.

11.

Aşağıdakilerden hangisi Dürzîlik fırkasındaki İsmailî-Batınî-Ğâlî fikirlerin arka planında yer alan mezheplerden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" İslamiyet
Soru Açıklaması

Fırkanın kökeni ile ilgili çok farklı tezler ileri sürülmüşse de bu yapıya mensup insanların genel olarak kendilerini Arap asıllı saydıkları, İsmailî-Batınî-Ğâlî fikirlerin arkaplanında ise Maniheizm, Zerdüştîlik, Yeni Eflatunculuk, Helenizm, Gnostisizm ve Doğu Hıristiyan mezheplerinin izlerinin bulunduğu dikkate alındığında, fırkanın menşeine dair bir fikre ulaşılabilir.

12.

Şeyhîlik hareketi'nin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Şeyh Ahmed el-Ahsaî
Soru Açıklaması

Şeyh Ahmed el-Ahsaî

13.

XIX. yüzyılın sonlarına doğru kurulan bir dini hareket olan Ahmedîlik başka hangi isimlerle de anılmaktadır?

Doğru Cevap: "D" Mirzaîlik ve Kâdiyânîlik
Soru Açıklaması

Mirza Gulam Ahmed Kadiyânî (1835-1908) tarafından Hindistan PencapKâdiyân'da XIX. yüzyılın sonlarına doğru kurulan bir dini hareket olan Ahmedîlik, Mirzaîlik ve Kâdiyânîlik adlarıyla da anılmaktadır.

14.
Yakın dönemle ilgili olarak söylenen hangi ifade yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Bektaşilik tamamen ortadan kalkmıştır.
Soru Açıklaması

Bektaşilik önce kaldırılmış ama sonra yeniden alan açılmıştır. Cevap C şıkkıdır.

15.

Aşağıdakilerden hangisi Dürzîliğin inanç ve amelle ilgili esaslarından biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Muhammet (sav) peygamber olduğuna inanmak
Soru Açıklaması

Dürzîliğin inanç ve amelle ilgili esasları genel olarak dört bölüm halinde ele alınmıştır. Bu bölümler; Hâkim-Biemrillah’ın ilah olduğuna inanmak, Eşyanın ilk illeti olan”emr”i yani Hamza b. Ali’yi bilmek, “Hudud”u tanımak ve Yedi esası bilip yerine getirmek. 

16.

Aşağıdakilerden hangisi Alevîlik ve Bektaşîlik’te geçen dört kapıdan üçüncüsü olan “marifet” kapısının makamlarından biridir?

Doğru Cevap: "D" Kanaat göstermek
Soru Açıklaması

Üçüncü kapı “marifet” olup makamları edepli olmak, heybet, sabır ve namazla Allah’tan yardım dilemek, kanaat göstermek, hayalı olmak, cömertlik, ilim sahibi olmak, teslimiyet ve rıza, marifet ve kendi özünü bilmektir. Doğru cevap D'dir.

17.

Aşağıdakilerden hangisi modernizme getirilen olumsuz eleştiriler arasındadır? 

Doğru Cevap: "D" Mevcut olan gelenek, vahiyle başlamalıdır. 
Soru Açıklaması

Sekülerleşen toplumlar dini değerlerden uzaklaşmışlardır. Müslüman modernistlerin de bu olumsuz gidişatta rolleri bulunmaktadır. Gelenekselciler modernizmin yaptığı bu tahribatı giderme gayesi güderler. Yine gelenekselciler, belirli bir dine veya mezhebe çağırmak yerine, adına ezeli hikmet dedikleri ortak ilahi geleneğe ve değerlere çağrı yaparlar. Bu nedenle doğru cevap D'dir. 

18.

Tehzîbü’l-Ahlâk adıyla aylık bir gazete çıkararak Müslümanları Batı kültürüne ve İngiliz hükümetine ısındırmak için çaba gösteren kişi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Seyyid Ahmed Han
Soru Açıklaması

Neseplerinin Hz. Peygamber’e ulaştığı yolundaki iddiadan dolayı seyyid ünvanı taşıyan Ahmed Han, 1817’de Delhi’de doğdu.1857’de başlatılan Sipahi Ayaklanması sırasında İngilizlere bağlı kaldığı için takdir nişanına (Sir) layık görüldü. 1869’da İngiltere’ye giderek, bulunduğu on yedi ay süresinde İngiliz üniversite teşkilatını inceledi. Ülkesine dönüşünde Tehzîbü’l-Ahlâk adıyla aylık bir gazete çıkararak Müslümanları Batı kültürüne ve İngiliz hükümetine ısındırmak için çaba gösterdi.

19.

İhya hareketilerini doğuran nedenlerden biri olan Mısır'ın İngilizlerin eline geçmesi kaç yılında gerçekleşmiştir?

Doğru Cevap: "C" 1882
Soru Açıklaması

1882’de Mısır İngilizlerin eline geçti.

20.

Aşağıdakilerden hangisi Şia mezhebine mensup kişilere muhalifleri tarafından verilen bir isimdir?

Doğru Cevap: "E" Râfiziyye
Soru Açıklaması

Bu mezhebe, Hz. Peygamber’in vefatından sonra halîfe-imam olarak on iki imamı kabul ettiklerinden dolayı İsnâaşeriyye (on ikiciler/on iki imamcılar); imamlara inanmayı imanın şartlarından saydıkları için İmâmiyye; hem itikat hem de ibâdet ve muâmelatta İmam Cafer Sâdık’ın görüşlerine dayandıklarından dolayı Caferiyye; on ikinci imamın gelişini beklemeleri sebebiyle Ashâbu’l-intizâr (bekleyiciler) ve on ikinci imam için çokça kullanılan kâim (hayatta olan, var olan) ünvanına nisbetle Kâimiyye de denmiştir. Muhalifleri ise mezhebi, Râfıza ya da Râfiziyye diye anmışlardır. Doğru cevap E’dir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.