İslam Mezhepleri Tarihi
Deneme Final Sınavı 6
1.

Pakistan’da Pakistan Parlamentosu’nun aldığı  bir kararla Ahmedîliğin “İslâm dışı azınlık” olarak kabul edilmesi hangi yıl olmuştur?

Doğru Cevap: "D" 1974
Soru Açıklaması

Pakistan’da Pakistan Parlamentosu’nun 1974 yılında aldığı bir kararla Ahmedîliğin “İslâm dışı azınlık” olarak kabul edilmesiyle birlikte, hareketin uluslararası tanınmışlığı daha da artmıştır.

2.

Aşağıdakilerden hangisi İmâmiyye’nin en güçlü olduğu ülke durumundadır?

Doğru Cevap: "B" İran
Soru Açıklaması

İslam düşüncesinin teşekkülünde önemli bir yer işgal eden Şiîliğin en önemlikolunu oluşturan İmâmiyye, İran nüfusunun üçte ikisinden fazlasınıoluşturmaktadır ve bu ülkenin resmi mezhebi durumundadır.

3.

Ehl-i Sünnet’e göre Hulefâ-i Râşidîn’in dördüncüsü, Şiîlere göre ise ilk imam olan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Ali b. Ebî Tâlib
Soru Açıklaması

Hz. Ali, Ehl-i Sünnet’e göre Hulefâ-i Râşidîn’in dördüncüsü, Şiîlere göre iseilk imamdır. Hz. Peygamber’in amcazadesi ve kızı Fatıma’nın eşi olan Ali,hicretten yaklaşık 22 yıl önce, miladî 600 yılında, Ebû Tâlib’in oğlu olarakMekke’de doğdu.

4.

İslam’ın ilk yüzyılında önce siyasi, fikri ya da dini cemaatler olarak beliren ve sonraki yüzyıllarda mezhepleşen Hariciyye, Mu’tezile, Mürcie gibi oluşumlar hangi amaçlar ortaya çıkmışlardır?

Doğru Cevap: "B" Islah
Soru Açıklaması

Hariciyye, Mu’tezile ve Mürcie gibi oluşumlar İslam inancında bir ıslah ve ihya oluşturmak amacıyla ortaya çıkmışlardır.

5.

Fatımî halifelerinden Hâkim-Biemrillah döneminde (996-1021), onun ilah olduğunu, bütün dinlerin geçerliliklerinin bittiğini ileri süren aşırı (ğâlî) fırka aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Dürzîlik
Soru Açıklaması

Dürzîlik Fatımî halifelerinden Hâkim-Biemrillah döneminde (996-1021), onun ilah olduğunu, bütün dinlerin geçerliliklerinin bittiğini ileri süren aşırı (ğâlî) bir fırkadır.

6.
Aşağıdaki gruplardan hangisi Hasan el-Askerî’nin vefatından sonra ortaya çıkmamıştır?
Doğru Cevap: "D" Askerî’nin imâmetinin bâtıl olduğunu düşünenler
Soru Açıklaması
Askerî’nin imâmetinin bâtıl olduğunu düşünenler
7.

İmamîyye on ikinci imamın gelişini beklemeleri sebebiyle hangi isimle de anılmaktadır?

Doğru Cevap: "C" Ashâbu’l-intizâr
Soru Açıklaması

Bu mezhebe, Hz. Peygamber’in vefatından sonra halîfe-imam olarak on iki imamı kabul ettiklerinden dolayı İsnâaşeriyye (on ikiciler/on iki imamcılar); imamlara inanmayı imanın şartlarından saydıkları için İmâmiyye; hem itikat hem de ibâdet ve muâmelatta İmam Cafer Sâdık’ın görüşlerine dayandıklarından dolayı Caferiyye; on ikinci imamın gelişini beklemeleri sebebiyle Ashâbu’l-intizâr (bekleyiciler) ve on ikinci imam için  çokça kullanılan kâim (hayatta olan, var olan) ünvanına nisbetle Kâimiyye de denmiştir. Muhalifleri ise mezhebi, Râfıza ya da Râfiziyye diye anmışlardır. Doğru cevap C şıkkıdır.

8.

İttihad-ı İslam kavramının diğer adı nedir?

Doğru Cevap: "E" Panislamizm
Soru Açıklaması

İttihad-ı İslam kavramının diğer adı panİslamizmdir.

9.

Aşağıdakilerden hangisi İmâmiyye Mezhebine muhalif olanların, bu mezhebi tanımlamak için kullandıkları terimdir?

Doğru Cevap: "E" Râfıza
Soru Açıklaması

Bu mezhebe, Hz. Peygamber’in vefatından sonra halîfe-imam olarak oniki imamı kabul ettiklerinden dolayı İsnâaşeriyye (on ikiciler/on ikiimamcılar); imamlara inanmayı imanın şartlarından saydıkları içinİmâmiyye; hem itikat hem de ibâdet ve muâmelatta İmam Cafer Sâdık’ıngörüşlerine dayandıklarından dolayı Caferiyye; on ikinci imamın gelişinibeklemeleri sebebiyle Ashâbu’l-intizâr (bekleyiciler) ve on ikinci imam içinçokça kullanılan kâim (hayatta olan, var olan) ünvanına nisbetle Kâimiyye dedenmiştir. Muhalifleri ise mezhebi, Râfıza ya da Râfiziyye diye anmışlardır.

10.

İmâmiyye Şîası aşağıdakilerden hangisiyle lk kez resmî devlet desteğine kavuşmuştur?

Doğru Cevap: "A" Safeviler
Soru Açıklaması

907/1501 yılında İran’da Safevîler devletinin kurulmasıyla birlikte, devletin resmî mezhebi ilan edilen İmâmiyye Şîası, tarihte ilk kez resmî devlet desteğine kavuşmuştur.

11.
Alevilik’te yol mensubu bir canın, ikrarına bağlı kalmayarak büyük bir suç işlemesi üzerine pirin talimatıyla toplum dışına itilmesine ne  ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Düşkünlük 
Soru Açıklaması
Düşkünlük
12.

Şeyh Ahmed el-Ahsaî’nin 1825’de ölmesi üzerine yerine halife olarak kim geçmiştir?

Doğru Cevap: "C" Kazım Reştî
Soru Açıklaması

Şeyh Ahmed el-Ahsaî’nin 1825’de ölmesi üzerine, yerine halife tayin ettiği Kazım Reştî tarikatın başına geçti. Doğru cevap C'dir.

13.

Efdal ne demektir?

Doğru Cevap: "A" En üstün en erdemli
Soru Açıklaması

Efdal, en üstün ve en erdemli, mefdûl ise daha az üstün ve daha az erdemli kişi demektir.

14.
“Kura kanunu” gereği askere çağrılan Yezidîler'in inançlarını gerekçe göstererek mazeret beyan etmiş ve “bedel” ödeyerek bundan uzak kalmaları hangi dönemde gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "A" Sultan Abdülaziz
Soru Açıklaması

Sultan Abdülaziz döneminde “kura kanunu” gereği askere çağrılan Yezidîler, inançlarını gerekçe göstererek mazeret beyan etmiş ve “bedel” ödeyerek bundan uzak kalmışlardır.

15.

Gulam Ahmed’in ölümü sonrasında hareketin başına kim getirildi?

Doğru Cevap: "B" Hakim Nureddin
Soru Açıklaması

Gulam Ahmed’in ölümü sonrasında hareketin başına Hakim Nureddin getirildi. Bu sırada hareket içinde görüş ayrılıkları kendisini göstermeye başladı. Gulam Ahmed’in nebi olduğunu kabul etmeyen Müslümanların tekfir edilip edilemeyeceği konusu, görüş ayrılıklarının özünü oluşturmaktaydı. Ancak Hakim kendi liderliği sırasında hareket içerisinde herhangi bir bölünmeye imkan tanımadı. Ahmedîlik, Hakim Nureddin’in 1914 yılındaki ölümüyle birlikte Lahor ve Kadiyan şeklinde iki kola ayrıldı. Kadiyan kolu, Gulam Ahmed’in oğlu Mirza Beşirüddin Mahmud Ahmed’i mesihin ikinci halifesi olarak lider seçti. Mirza Beşirüddin, babasının kamil bir nebi olduğunu, ancak onun nebiliğinin Hz. Muhammed’in nebilerin sonuncusu olma vasfına halel getirmediğini savundu.

16.
İmâmiyye’ye göre mut’a nikahında aşağıdakilerden hangisi geçerli değildir?
Doğru Cevap: "D" Erkek istediği zaman terk edebilir.
Soru Açıklaması
İmâmiyye’ye göre mut’a nikahında "Erkek istediği zaman terk edebilir" geçerli değildir
17.

Bir dini hareket olan Ahmedîlik XIX. yüzyılın sonlarına doğru hangi ülkede kurulmuştur?

Doğru Cevap: "C" Hindistan
Soru Açıklaması

Mirza Gulam Ahmed Kadiyânî (1835-1908) tarafından Hindistan PencapKâdiyân'da XIX. yüzyılın sonlarına doğru kurulan bir dini hareket olan Ahmedîlik, Mirzaîlik ve Kâdiyânîlik adlarıyla da anılmaktadır.

18.

İmamiyye'nin imamet inancına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "A" İlk halifeler Hz. Ali’nin hilâfet hakkını gaspeden gâsıplardır.
Soru Açıklaması

İmâmiyye, imamların Allah tarafından nass ve tayinle belirlendiğini savunurken, Zeydiyye’ye göre Hz. Peygamber, sağlığında isim vererek ve şahıs belirterek yerine bir imam tayin etmemiş ve vasiyette bulunmamıştır. Ayrıca Zeydiyye, gâib imam fikrini reddetmektedir. İmamın, kendi imâmetini açıkça ilan edinceye kadar biat isteyemeyeceği hususunda ısrarlıdır. İmâmiyye, ilk halifeleri Hz. Ali’nin hilâfet hakkını gaspeden gâsıplar olarak görürken, Zeydiyye, efdal-mefdûl nazariyesini ortaya atarak,efdal olan Ali varken mefdûl olan Ebubekir ve Ömer’in hilâfetlerinin meşrûluğunu savunmaktadır. Dolayısıyla doğru cevap A şıkkıdır.

19.

Ali b. İbrahim el-Kummî’nin rivayeti doğrultusunda on iki imamın sonuncusu olan ve zulüm ve zorbalıkla dolan yeryüzünü adalet ve doğruluğa kavuşturacak olan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" el-Kâim el-Muntazar
Soru Açıklaması

Rivayete göre Hızır’ın, Ali’ye dönerek ona, Hz. Muhammed’in vasîsi veümmetin halifesi olduğunu, daha sonra onun yerine geçecek haleflerininsırasıyla Hasan, Hüseyin, Ali b. Hüseyin, Muhammed b. Ali, Cafer b.Muhammed, Musâ b. Cafer, Ali b. Musâ, Muhammed b. Ali, Ali b.Muhammed, Hasan b. Ali ve son olarak da, zulüm ve zorbalıkla dolanyeryüzünü adalet ve doğruluğa kavuşturacak olan el-Kâim el-Muntazarolduğunu söylediği ifade edilmektedir.

20.

Ebû Hanife, Mâlik b. Enes ve meşhur kimyacı Câbir b. Hayyân gibi şahsiyetlerin bilgi almak maksadıyla dinlemeye gittikleri önemli imam hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Cafer es-Sâdık
Soru Açıklaması

Kendisini dinlemek ve bilgi almak için gelenler arasında Ebû Hanife, Mâlik b. Enes, Vâsıl b. Atâ ve meşhur kimyacı Câbir b. Hayyân gibi simalar zikredilebilir. Cafer Sâdık, Şiîlerce, imamların en büyüğü ve özellikle Şiî fıkhını ve itikadını tedvin eden bir imam olarak görülür. Doğru cevap B'dir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.