İslam Mezhepleri Tarihi
Deneme Final Sınavı 7
1.

Dürzilikte "külli akl, tarîk-i müstakim, kaimü’l-hak, imamü’z-zaman, illetü’l-ilel, en-nebiyyü’l-kerim” gibi unvanlar kime verilmektedir?

Doğru Cevap: "E" Hamza b. Ali
Soru Açıklaması

Hamza b. Ali

2.

On iki imamın her birinin isimleriyle anıldığı ilk rivayet kimin eserinde karşımıza çıkmaktadır?

Doğru Cevap: "C" Ali b. İbrahim
Soru Açıklaması

On iki imamın her birinin isimleriyle anıldığı ilk rivayetin, Alib. İbrahim el-Kummî’nin (ö. 307/919) Tefsîr’inde olduğu anlaşılmaktadır.

3.

Aşağıdakilerden hangisi Dürzi davetinin taraftar topladığı dar hatlar arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "C" Hindistan
Soru Açıklaması

Dürzî daveti, gönderilen dailer vasıtasıyla Kuzey Afrika’dan Hindistan’a,Yemen’den Bizans’a kadar geniş bir coğrafyada yayılma faaliyetinegirişmişse de daha çok Bilâdüş’ş-Şam diye anılan Ürdün, Filistin, Lübnan veSuriye bölgelerinde dar hatlar halinde taraftar toplayabilmiştir. Bu bölgedeçeşitli zaman aralıklarında büyük aileler olarak Tenûhîler, Şihâbîler, Ma’nOğulları ve Canbolatlar fırkaya intisap etmiştir.Hindistan bu alanların içinde yer almadığından cevap C seçeneğidir.

4.

İngiliz sömürüsüne karşı kaç yılında Müslümanlar tarafından Sipahi Ayaklanması başlatılmıştır?

Doğru Cevap: "E" 1857
Soru Açıklaması

İngiliz sömürüsüne karşı 1857 yılında Müslümanlar tarafından başlatılan ve Sipahi Ayaklanması olarak bilinen büyük isyanın başarısızlıkla sonuçlanması bölgedeki kaos ve kriz ortamını daha da derinleştirdi.

5.

Fâtımî İsmâilîlerine göre mehdi olarak adlandırılan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Ubeydullah
Soru Açıklaması

Zeydîler, Nefsü’z-Zekiyye olarak bilinen Muhammed b. Abdullah’ı mehdi olarak nitelemişlerdir. Şiîliğin İsmâiliyye kolunda isebeklenen kurtarıcının İsmail b. Cafer ya da Muhammed b. İsmail olduğu ileri sürülmüştür. Fâtımî İsmâilîleri ise Fâtımî devletinin kurucusu Ubeydullah’ı mehdi olarak adlandırmıştır. Doğru cevap A'dır.

6.

Bahâîlikte ibadet için kıble kabul edilen yer neresidir?

Doğru Cevap: "C" Akka
Soru Açıklaması

Namaz, zekât, oruç gibi İslâm dininin öngördüğü ibadetler, Bahâîlikte de bulunmakta, ancak farklı bir formatta eda edilmektedir. Buna göre namaz, kişinin ferdi olarak sabah, öğle ve akşam olmak üzere günde üç defa Allah’ı anmasıdır. Abdest İslâm’dakinden farklı değildir. İbadet için kıbleleri, Bahâullah’ın kabrinin olduğu Akka şehridir. Doğru cevap C'dir.

7.

Aşağıdakilerden hangisi Ğulat'ın öne sürdüğü aşırı görüşlerden biridir?

Doğru Cevap: "B" Ruhların bir bedenden diğerine intikali tenâsüh/ruhgöçüdür.
Soru Açıklaması

Sünnî ve Şiî kaynakların bu tariflerine göre Şîa:a) Hz. Ali’ye taraftar olanların,b) Hz. Ali’nin bizzat Hz. Peygamber’den sonra insanların en üstünü (efdal) olduğuna inananların,c) Hz. Ali’nin bizzat Hz. Peygamber tarafından imamlık ve halifeliğe tayin olunduğunu; dolayısıyla halifeliğin onun ve Ehl-i Beyt’inin hakkı olduğunu ileri sürenlerin,d) Hz. Ali’den sonraki imamların da mutlaka onun soyundan (Ehl-i Beyt), açık veya gizli bir nass ile tayin ve vasiyet olunacağını kabul edenlerin, e) İmamların büyük ve küçük günahlardan korunmuş (masûm) ve özel (vehbî) bir bilgiyle donatılmış olduklarını söyleyenlerin teşkil ettiği bir topluluktur (Fığlalı, 1984, s. 18).

Daha önceden Sebeiyye’de mevcut olmasına rağmen, özellikle İbnü’lHanefiyye ve oğlu Ebû Hâşim’den sonra ortaya çıkan ve ğulât (aşırılar) olarak isimlendirilen fırkaların ileri sürdüğü aşırı düşünceler (ğulüv), Şiîliğin teşekkül sürecinde önemli bir yere sahiptir. Daha sonra İmâmiyye’nin bir kısmını süzgeçten geçirerek kabul ettiği bu görüşler; ilâhî ruhun Hz. Peygamber’e, sonra da Ali ve evlatlarına hulûl ve intikal etmesi, Allah’ın kula, kulun da Allah’a benzemesi (teşbîh), Allah’ın bir şeyi bilmezken dahasonra bilmesi (hudûsü’l-ilm) veya bir şeyin iyi yahut kötü olarak ortaya çıkacağını bildirmişken aksinin zuhur etmesi (bedâ), peygamberliğin sona ermeyeceği, zaman içinde imâmetin peygamberliğe dönüşeceği, imamların Peygamber’in vasîsi olup nübüvvet otoritesine sahip bulundukları, gaybı bildikleri, bir kısmının ölmeyip gözden uzaklaştıkları ve tekrar dönecekleri(rec‘at), ruhların bir bedenden diğerine intikali (tenâsüh/ruhgöçü), bu yolla ahiret hayatının iptali, dinî nassları bir gerekçeye dayanmaksızın batınî anlamda tevil ve onlardan kastedilmeyen başka anlamlar çıkarma, bu yöntemle haramı helal, helali de haram sayma ve ibadetlerin farziyetini kaldırma (ibâha) gibi, İslâm toplumunca tasvip edilmeyen ve çoğu sahih İslâm inancına ters konular üzerinde yoğunlaşmaktadır. Dolayısıyla doğru cevap B şıkkıdır.

8.
Aşağıdakilerden hangisi ameli, imanın parçası olarak görmemiştir?
Doğru Cevap: "C" Mürcie
Soru Açıklaması
MÜRCİE MEZHEBİ ameli, imanın parçası olarak görmemiştir
9.

Aşağıdakilerden hangisi On İki İmam'dan biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Ali b. İbrahim el-Kummî
Soru Açıklaması

Ali b. İbrahim el-Kummî

10.

Hak’ka yürüyen bir kimse için “helallık alma” temelli yapılan toplantıya ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Dardan İndirme Erkânı”
Soru Açıklaması

“Dardan İndirme Erkânı”dır. Alevîlik’te ve Bektaşîlik’te vefat eden bir kimse için “Hak’ka yürüdü” deyimi kullanılır. Gerçekte, insan Tanrı’dan gelmiş ve O’na dönmektedir. Ölüm bu dönüşün adıdır. Hak’ka yürüyen bir kimse için “helallık alma” temelli yapılantoplantıya “dârdân indirme”, yapılan erkâna da “dârdan indirme erkânı” denir.

11.

Aşağıdakilerden hangisi bütün Şiî mezheplerin imâmet silsilesinde ilk sırada yer alan Hz. Ali’nin isimlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Ebû Mülcem
Soru Açıklaması

Emîru’l-mü’minîn, Aliyyü’l-Murtazâ, Ebû’l-Hasan, Ebû Turâb, Esedullahi’l-Gâlib gibi adlarla da anılan ve Şîa’nın tamamı tarafından Hz. Peygamber’den sonra imam olması gereken kişi olarak kabul edilen Hz. Ali, bütün Şiî mezheplerin imâmet silsilesinde ilk sıradadır. Doğru cevap A’dır.

12.

Muhammed b. Muhammed Arîzi tarafından kurulan ve 13. yüzyıl Anadolu’sunda Baba İshak ve Baba İlyas Horasanî tarafından temsil edilen tasavvufi yapı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Vefailik
Soru Açıklaması

13. yüzyıl Anadolu’sunda Baba İshak ve Baba İlyas Horasanî tarafından temsil edilen tasavvufi yapı Vefailik'tir. Kurucusu Ebû’l-Vefâ’nın asıl adı Muhammed b. Muhammed Arîz olup 1026 yılında Irak’ın Kûsan bölgesinde doğmuştur. Tahsilinin önemli bir kısmını Bağdat’ta yaptıktan sonra Buhara’ya gitmiş, ardından tekrar Bağdat’a dönerek Ebu Muhammed eşŞünbükî’ye intisap etmiştir. Şeyhi kendisine karşı gösterdiği vefadan dolayı ona Ebû’l-Vefâ künyesini vermiştir. Sağılığında iken kendi etrafında halkalanan, daha sonra çeşitli halifeleri vasıtasıyla farklı mıntıkalara yayılan Vefâîlik, 13. yüzyıl Anadolu’sunda Baba İshak ve Baba İlyas Horasanî tarafından temsil edilmiştir. Doğru seçenek "C" şıkkıdır.

13.

I. Sabiîlik

II. Nasturîlik

III. Şiilik

IV. Zerdüştîlik

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Yezidilik fırkasının temel aldığı dini yapılar arasındadır?

Doğru Cevap: "D" I-II-IV
Soru Açıklaması

Eklektik bir inanç sistemi olan Yezidîlik başlıca Nasturîlik, Sabiîlik, Zerdüştîlik gibi inanç ve geleneklerden bazı öğeler taşımaktadır. Şiî unsurlara sahip olmadığı halde tarih boyunca sırrî (gizli) yönünü koruyabilmiş bir yapıdır.

14.

İmamiye ilk defa hangi devletin resmi mezhebi olmuştur?

Doğru Cevap: "D" Safevililer
Soru Açıklaması

İmamiye günümüzde İran İslam Cumhuriyetinin resmi mezhebidir fakat ilk defa Safevi devletinin resmi mezhebi olmuştur.

15.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Dürzîler Osmanlılar’la daima iyi geçinmişlerdir.
Soru Açıklaması
Dürzîler Osmanlılar’la daima iyi geçinmişlerdir.
16.

I. Adı geçen imamların ölmediğ

II. Belirli bir yere gizlenmiş olması

III. Zamanı geldiğinde mutlaka döneceği

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Şiilikte Mesih inancının ortak noktaları arasındadır?

Doğru Cevap: "E" I-II-III
Soru Açıklaması

Şiî Mehdi tasavvurlarındaki ortak nokta, adı geçen imamların ölmediği, belirli bir yerde gizlenmiş olduğu ve zamanı gelince mutlaka döneceği düşüncesidir. Bu ilişkilendirmeler, genellikle Şiîliğin Keysâniyye kolunda ve ğulât Şiî çevrelerde karşılık bulmuştur.

17.

Kitabü’l-Cilve ve Mushaf-ı Reş aşağıdaki inançlardan hangisinin kutsal kitabıdır?

Doğru Cevap: "A" Yezidîlik
Soru Açıklaması

Yezidîliğin iki kutsal kitabı Kitabü’l-Cilve ve Mushaf-ı Reş’tir.

18.
Nusayrîler ne zaman Osmanlı hakimiyetine girmiştir?
Doğru Cevap: "A" Mercidabık Savaşı sonunda
Soru Açıklaması
Teşekkülü ve Tarihi Gelişimi
19.

Nusayrîlik hangi yüzyılda kurulmuştur?

Doğru Cevap: "C" 9. yüzyıl
Soru Açıklaması

Nusayrîlik 9. yüzyılda Muhammed b. Nusayr en-Nemirî (ö. 270/883) tarafından kurulmuş batınî bir fırkadır. Kaynaklarda genellikle Nusayrîlik bazan da Nemîriyye diye anılan fırka, 20. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren Alevîlik, mensupları da Alevîler (el-Alevîyyûn) diye anılmaya başlanmıştır.

20.
Kur’ânı Kerim Hadis ve rivayetler Diğer ilahi dinler

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri İslam’da Mesih inancının dayandığı temeller arasındadır?

Doğru Cevap: "B" Yalnız II
Soru Açıklaması

İslâm’daki beklenen kurtarıcı fikri, Yahudilik ve Hıristiyanlıktan esinler taşımakla birlikte farklı bir içeriğe sahiptir. Kur’ân’da doğrudan karşılığı bulunmayan beklenen kurtarıcı fikrinin içeriği, daha çok hadisler ve rivayetler üzerinden şekillenmiştir. Çoğu zayıf kabul edilen bu rivayetlerde mehdi ve mesihin şekline dair oldukça canlı tasvirlerde bulunulduğu, kıyamet öncesinde dünyada gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin ayrıntılı bilgilerin yer aldığı görülmektedir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.