İslam Sanatları Tarihi
Deneme Ara Sınavı 1
1.

 Sanatkarlar motifleri gerçekçi bir bakışla tabiattan alarak esas çizgileri koruyarak ve ayrıntılarını atarak yeniden kendine göre çizer bu anlayışa ne denir?

Doğru Cevap: "C" Üsluplaştırma
Soru Açıklaması

Cevabınız doğru değilse,''Motifler'' konusunu yeniden okuyunuz.

2.
Osmanlı Mimarisinde yabancı etkilerin görülmeye başladığı Barok Dönemin önemli yapı örneklerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Nuruosmaniye Külliyesi
Soru Açıklaması
3.

İspanya’da Benî Ahmer Devleti’nin merkezi Gırnata (Granada) İslâm sanatının son önemli ürünlerini vermiştir. Nasrîler olarak da tanınan Gırnata emîrlerinden kalan en önemli yapı XIV. yüzyıldan kalma bir yapıdır. Adı geçen yapı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Elhamra Sarayı
Soru Açıklaması

Elhamra Sarayı

4.
Ulucami tipinin genel karakteri aşağıdakilerden hangisidir?  
Doğru Cevap: "C" Çok kubbeli 
Soru Açıklaması
5.

Aşağıdakilerden hangisi sanat eserlerinin üslup kazanmasında belirleyici bir etkendir?

Doğru Cevap: "C" Din
Soru Açıklaması

Din

6.
Altı çeşit yazı dönemiyle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Ebû Abdullah el-Hasan, İbn Mukle’nin üslûbunu güzelleştirmiştir
Soru Açıklaması
7.
I. Hadis kitaplarıII. MimariIII. Dua mecmualarıIV. Hilye-i ŞerifV. Maden, kumaş ve çini sanatlarındaYukarıdkailerden hangisi/hangileri hat sanatının kullanıldığı alanlara örnek oluşturur?
Doğru Cevap: "B" I, II, III, IV ve V
Soru Açıklaması

Hat sanatı öncüllerde verilen tüm alanlarda kullanılır.

8.
Gazneliler’in Türk mimarisine önemli bir katkısı olan, 1019-1020 tarihlerinde Sultan Mahmud tarafından Şehnâme yazarı Firdevsî’nin hâtırasına yaptırıldığı bilinen kervansaray aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Ribât-ı Mâhî
Soru Açıklaması

Gazneliler’in Türk mimarisine önemli bir katkıları da kervansaraymimarisinde ortaya çıkar. 1019-1020 tarihlerinde Sultan Mahmud tarafındanŞehnâme yazarı Firdevsî’nin hâtırasına yaptırıldığı son zamanlardakiaraştırmalardan anlaşılan Ribât-ı Mâhî (veya Çahe) Meşhed yakınında,Serahs yolu üzerindedir. Köşe kuleleri bulunan kare planlı yapı, ortada genişbir dört eyvanlı avluya sahiptir. Sivri kemerli revakların arkasında yer alantonozlu sağır mekânlardan başka çok önemli bir gelişme, eyvanlarınarkasında yer alan kubbeli mekânlarda kendini gösterir. Doğru cevap "c" şıkkıdır.

9.

Yeni Fâtih Cami (1771), Lâleli Külliyesi (1763), Ayazma Camisi, Topkapı Sarayı’nda Mustafa Paşa Köşkü, Selimiye Kışlası gibi mimarî eserler, Osmanlı'nın hangi mimarlık döneminde yapılmıştır?

Doğru Cevap: "D" Barok dönem
Soru Açıklaması

Bu eserler, Osmanlı'da görülen Barok mimari etkili dönemde inşa edilmiştir.

10.

Hat sanatında sultanlara ait bütün belgelerin yazıldığı, sülüs kalemi kalınlığında (3-4mm) yazı çeşidine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Tevki-Rika
Soru Açıklaması

Hat sanatında sultanlara ait bütün belgelerin yazıldığı, sülüs kalemi kalınlığında (3-4mm) yazı çeşidine verilen isimTevki-Rika'dır. Doğru cevap D'dir.

11.

Aşağıdakilerden hangisi sanatın üstünde onu besleyen bir kaynak olarak daima milletlerin tarihine, yaşayış tarzına, maddi manevi kültür faaliyetlerine hükmetmiş, şekil ve yön vermiştir?

Doğru Cevap: "B" Din
Soru Açıklaması

Din, sanatın üstünde onu besleyen kir kaynak olarak daima milletlerin tarihine, yaşayış tarzına, maddi manevi kültür faaliyetlerine hükmetmiş, şekil ve yön vermiştir. Doğru cevap B'dir.

12.

Aşağıdakilerden hangisi görsel sanat dallarından biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Fonetik
Soru Açıklaması

Günümüzde İngilizce ''Art'',Almanca ''kunst'',Arapça''fen''karşılığında kullanılan sanatkelimesi, önceleri sadece mimarlık,heykel ve resim gibi görsel(plastik)sanatlar için kullanılmış;

13.
Aşağıdakilerden hangisinde sanat kelimesinin ilk dönemlerdeki tanımının içine giren sanat dalları bir arada ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Mimarlık, heykel, resim
Soru Açıklaması
14.
Teknik Malzeme Üslûp Boyut Amaç

Aynı medeniyet çerçevesinde yer alan milletlerin müşterek dinî ve sosyal ihtiyaçlarına bağlı olarak aşağıdakilerden hangisi farklılaşır?

Doğru Cevap: "E" I-III
Soru Açıklaması

Aynı medeniyet çerçevesinde yer alan milletlerin müşterek dinî ve sosyal ihtiyaçlarına bağlı olarak biçimlendirdikleri, sanat eserlerinde üslûp ve teknik farklılıklar göze çarpar.

15.

Arap harfleri ile yazılan ilk kitap olan Kuran-ı Kerim kimin zamanında yazılmıştır?

Doğru Cevap: "C" Hz.Muhammed
Soru Açıklaması

Soru hatırlama sorusu olup,metni okumak yeterlidir

16.
Baba Nakkaş üslûbu hangi devirde ortaya çıkmıştır? 
Doğru Cevap: "D" Fatih Sultan Mehmed Devri
Soru Açıklaması
17.

Haçlıların saray haline getirmesinden sonra Selâhaddin-i Eyyûbî tarafından geri alınarak tekrar cami haline getirilen Kudüs’teki Mescid-i Aksâ ilk yapılış tarihi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" 702
Soru Açıklaması

702

18.

Aşağıdakilerden hangisi kûfî yazısının üslûplarından biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Tûmar
Soru Açıklaması

Yazılı ve görsel kaynaklar incelendiğinde kûfî yazısının aşağıda belirtilenüslûpları ortaya çıkmaktadır.1. Câhiliye dönemi kûfîsi (cezm). Enbâr’da doğup, geometrik karakterinimüsned yazının etkisiyle Hîre’de kazanmıştır.2. Asr-ı saâdet kûfîsi (Mekkî, Medenî). Hz. Peygamber döneminde Mekkeve Medine’de yaygın olarak kullanılan, mushafların yazıldığı Arap yazısıdır.

3. Celî kûfî, Kûfînin kalemle yazılan mushaf yazısından başka dinî, askerîve sivil binaların kitâbeleriyle mezar ve menzil kitâbelerinde, oyma vekabartma suretiyle sert maddeler üzerine hakkedilen celî şekli gelişmiş,böylece kûfî yazı hem binanın süsü hem de İslâm medeniyetinin en güçlübelirtisi olmuştur

4. Tezyinî ve çiçekli kûfî. Kûfînin celî şekli daha tezyinî bir mahiyetkazanmış, harflerin uçları ve yazı boşlukları yaprak kıvrımları stilize çiçek vehayvan motifleriyle bezenmiştir.

5. Örgülü kûfî. Celî kûfî yazıda dekoratif gelişmeler gittikçezenginleşerek yeni şekiller oluşmuş, elif ve lâm gibi dik harfler hattakelimeler dahi örülerek kûfînin bu tarzı ortaya çıkmıştır.

6. Ma‘kılî, bennâî, satrancî. Celî kûfînin bu şekli sade, bütün harfleriköşeli ve geometriktir. Mimaride bir süsleme unsuru olarak günümüze kadarkullanılmıştır.

Tûmar, parşömen ve papirüsten belirli ölçüde hazırlanmış büyük boy yapraktır.

Doğru cevap "c" şıkkıdır.

19.

- Bu üslûpta eser veren müzehhip ve musavvir Hacı Ali et-Tebrîzî’dir.

- Renkler, yine altın ağırlıklı olup bedahşî laciverdi, kırmızı ve siyah ana renklerdir. 

- Bu ekolde münhanî motifinin ayrı bir yeri vardır.

- Bu dönem eserlerinde zahriye tezhibinin çoğunlukla daire biçiminde olduğunu, altın zeminlerde fazla olmamakla beraber iğne perdahtı yapıldığı görülür. 

Yukarıda özellikleri verilen Tezhip Üslubu Dönemi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Timurlular Devri Tezhip Üslûbu 
Soru Açıklaması

Timur devrinin sanat merkezi olan Herat’taki kütüphanelerde bezenen elyazmaları, desen ve işçilik olarak tezhip sanatının en seçkin ve en yüksekseviyede eserleridir. Bu dönemin göz alıcı üslûbunun oluşmasında roloynayan güçlü sanatkârların yanında Timurlu ailesinin sanatı desteklemesi vehimaye etmesinin büyük payı vardır.Bu üslûpta eser veren müzehhip ve musavvir Hacı Ali et-Tebrîzî’dir.Renkler, yine altın ağırlıklı olup bedahşî laciverdi, kırmızı ve siyah anarenklerdir. Bu ekolde münhanî motifinin ayrı bir yeri vardır. Diğer motiflerlebirlikte görülen ve canlı renklerle tonlama yapılarak boyanan bu motif,zengin örnekleriyle ön plandadır. Bu dönem eserlerinde zahriye tezhibininçoğunlukla daire biçiminde olduğunu, altın zeminlerde fazla olmamaklaberaber iğne perdahtı yapıldığı görülür. Tîmur devri tezhibinin ikinci altınçağı olarak, Hüseyin Baykara’nın saltanat yılları (1470-1506) kabul edilir.

20.
İslâm yazılarını güzel yazma ve öğretme hünerine sahip olan sanatkâra ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Hattat
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.