İslam Sanatları Tarihi
Deneme Ara Sınavı 10
1.

Hassa Mimarları Ocağı’nda da mimarbaşıdan sonra gelen en büyük rütbe nedir?

Doğru Cevap: "C" Su nâzırlığı
Soru Açıklaması

Hassa Mimarları Ocağı’nda da mimarbaşıdan sonra gelen en büyük rütbe su nâzırlığıdır.

2.

.Osmanlıda saray sanatkarları topluluğuna ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Ehl-i Hiref
Soru Açıklaması

Cevabınız yanlış ise“Nakkaşhaneler” konusunu okuyunuz.

3.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı mimarlık teşkilâtında bulunan en yüksek makamdır?
Doğru Cevap: "D" Hassa Mimarbaşısı
Soru Açıklaması
4.

Osmanlı mimarisinde özellikle kemer, kubbe ve minare yapımında, zemin kaplamasında, çatı ve kubbe örtüsü olarak kiremit şeklinde ve su künklerininyapımında kullanılmış olan malzeme aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Tuğla
Soru Açıklaması

Osmanlı mimarisinde özellikle kemer, kubbe ve minare yapımında, zeminkaplamasında, çatı ve kubbe örtüsü olarak kiremit şeklinde ve su künklerininyapımında kullanılmış olan malzeme tuğladır. Doğru cevap D'dir.

5.
Sulu altınla gölge verilip koyu altınla tahrirlenen tezhip türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Halkârî
Soru Açıklaması

Sulu altınla gölge verilip koyu altınla tahrirlenen bezeme üslûbudur. Zengin çeşitleri vardır. Halkârîye daha zengin ve gösterişli bir hava vermek için farklı renkte altın kullanılır.

6.

Osmanlı Mimarisinde Mimar Sinan Dönemi hangi tarihler arasını kapsar?

Doğru Cevap: "D" 1538-1588
Soru Açıklaması

Soru hatırlama sorusu olup,metni okumak yeterlidir.

7.

Emevîler’in son, Abbâsîler’in ilk zamanlarında I ve II. yüzyılda yuvarlak (müstedîr) sayıları yirmi dördü bulan kalem kalınlığına, kâğıt boyutuna göre isimlendirilen yazı karakterleri doğmuştur. Bunlara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? 

Doğru Cevap: "B" Mevzun ve aslî 
Soru Açıklaması

Emevîler’in son, Abbâsîler’in ilk zamanlarında I ve II. yüzyılda yuvarlak(müstedîr) sayıları yirmi dördü bulan kalem kalınlığına, kâğıt boyutuna göreisimlendirilen yazı karakterleri doğmuştur. Bu nedenle bunlara mevzun veaslî hatlar denilmiştir. Doğru cevap "b" şıkkıdır.

8.

Aşağıda verilen hangi devletin mimarisi, Türk-İslam mimarisi içinde değerlendirilmez?

Doğru Cevap: "E" Emeviler
Soru Açıklaması

Emeviler, erken İslam sanatı içinde incelenmektedir.

9.

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı kültüründe tasavvuf ahlakının verildiği yerdir?

Doğru Cevap: "D" Tekkeler
Soru Açıklaması

Tekkelerde tasavvuf ahlakı safiyeti içinde gençler sanat eğitimi yanında kendilerine  ve topluma zararlı duygu ve düşüncelerden arındırılırlardı.       

10.

I. Din ve inanç sistemi 

II. Tehlikelerden korunma istemi

III. Zevk ve hayat anlayışları

IV. Sanat anlayışları 

Yukarıda verilenlerden hangileri sanatın doğuşunda, sanat eseri ortaya koyulmasında ve sanat eserlerinin üsluplarında belirleyici bir etken olmuştur? 

Doğru Cevap: "E" I, III ve IV
Soru Açıklaması

Sanatın doğuşunda din ve inançlar kadar milletlerin sanat, zevk ve hayat anlayışları da sanat eserlerin ortaya konmasında ve üslup kazanmasında belirleyici bir etken olmuştur. II. maddede verilen tehlikelerden korunma istemi sonucunda ise insanlar kale ve sur gibi korunaklı savunma sistemleri inşa etmişlerdir. Bu faaliyet de sanat ve zevk anlayışları içinde yapılsa bile din ve inanç sistemi ile alakalı değildir. Doğru cevap E'dir.

11.

Estetik kurallara bağlı kalarak ölçülü ve güzel yazı yazma sanatına aşağıdaki isimlerden hangisi verilir?

Doğru Cevap: "E" Hüsn-i hat 
Soru Açıklaması

Estetik kurallara bağlı kalarak ölçülü ve güzel yazı yazma sanatına 'Hüsn-i hat' adı verilir. Doğru cevap E'dir.

12.
Osmanlı mimarisinin klasik cami tipinin kurallarının görüldüğü ilk cami aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Edirne Üç Şerefeli Camisi
Soru Açıklaması
13.

Aşağıdakilerden hangisi, sanatın sözlük anlamlarından biri değildir? 

Doğru Cevap: "A" Bir şeye nefsin meyletmesi
Soru Açıklaması

İnsanlık düşünce tarihi boyunca sevgi gibi izâfî bazı kavramların tam ve mutlak mânâda tanımları yapılamamıştır. Sevgi, başta psikoloji, felsefe, edebiyat, tıp gibi birçok bilimin ilgi alanına girmektedir. Söz konusu bilimler, “sevgi”yi kendi bakış açılarına göre tanımlamaya çalışmışlardır. Tasavvufî açıdan sevgi; “Bir şeye tabiatın, nefsin meyletmesidir” diye tarif edilmiştir.

Sözlükte “el alışkanlığı ile yapılan iş, ustalık; hünerle yapmak, eser yaratmak” gibi anlamları yanında sanat, insan ruhuna has duygu ve düşünceleri gören ve dinleyende derin bir zevk ve hayranlık uyandıracak biçimde ortaya konma konusundaki hayal gücü, çaba ve yaratıcılığının ifadesi olarak açıklanmıştır.

14.

Mimarlık, heykel, resim gibi görsel sanatlara ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Plastik
Soru Açıklaması

Mimarlık, heykel, resim gibi görsel sanatlara plastik sanatlar adı verilir. Doğru cevap A'dır.

15.
Mimarlık, resim, heykel gibi sanatlar aşağıdaki hangi grup içinde yer alır?
Doğru Cevap: "A" Plastik Sanatlar
Soru Açıklaması

Mimarlık, resim, heykel gibi görsel sanatlar (plastik) sanat kapsamı içine alınarak sınıflandırılmıştır.

16.
Sanat kökleri mâzide olan gelenek, inanç, ortak duygu ve düşüncelerin dilidir. İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak için el emeği ve becerisi ile yapılan ürünlerdir. Sanat dili evrenseldir. Değişik şekillerde her kültür çevresinde görülür. Sanat eserinden aynı kültür ve medeniyet değerleri içinde doğmuş, yetişmiş insanlar daha çok zevk alırlar.

Aşağıdakilerden hangisi sanatın özellikleridir?

Doğru Cevap: "B" I-III-IV-V
Soru Açıklaması

İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak için el emeği ve becerisi ile yapılan ürünler zanaâtlık ürünleridir.

17.

Padişah fermanları, menşurları, şikâyet, mühimme ve ahkâm defterleri ve devletin resmî kararları hangi tür hat çeşidiyle yazılmıştır.

Doğru Cevap: "B" Divanî
Soru Açıklaması

Osmanlı hat sanatında aklâm-ı sittenin dışında gelişen yazılardan birisi Osmanlı Devleti’nin resmî yazısı olan divanîdir. Padişah fermanları, menşurları, şikâyet, mühimme ve ahkâm defterleri, devletin resmî kararları Dîvân-ı Hümâyun’da bu hat çeşidiyle yazılmıştır. Tuğra, Osmanlı hat sanatı formlarından biri olarak padişahın isminin yazılı olduğu kontrol damgasıdır. Rik‘a  ise Bâbıâli kalemlerinde geliştirilmiş divanî karakterinde bir yazı çeşidi olup daha çok günlük hayatta, mektuplarda, resmî yazılarda kullanılmıştır.

18.

Aşağıdakilerden hangisi fırça tarama üslûbuyla tabii çiçek desenlerine dayanan bir tezhip tarzıdır?

Doğru Cevap: "C" Âta Yolu Üslûbu
Soru Açıklaması

Âta Yolu Üslûbu, fırça tarama üslûbuyla tabii çiçek desenlerine dayanan bir tezhip tarzıdır.

19.
Aşağıdaki özelliklerden hangisi Osmanlı mimarisinin özellikleri arasına girebilir?
Doğru Cevap: "C" Sadelik
Soru Açıklaması
20.

Osmanlı şehirlerinde ve kasabalarında camii merkez olmak üzere birbirine bağlı yapılar topluluğuna ne denir?

Doğru Cevap: "D" Külliye
Soru Açıklaması

Soru anlama sorusu olup,metni okumak yeterlidir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.