İslam Sanatları Tarihi
Deneme Ara Sınavı 11
1.
Aşağıdakilerden hangisi emsalsiz taş işçiliği ve şahane ahşap minberiyle erken devir Anadolu Türk mimari örneği olarak sanat tarihinde oldukça önemli bir yer tutar?
Doğru Cevap: "A" Divriği Ulucami ve Şifahanesi
Soru Açıklaması
2.

Aşağıdakilerden hangisi “Çintamani” motifiyle ilgilidir?

Doğru Cevap: "D" Sembolik düşünce mahsulü motiflerdendir.
Soru Açıklaması

Sembolik düşünce mahsulü motiflerdendir.

3.
Bir sanatı yapmak için gerekli bilgi ve hünere sahip kişiye verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Sanatkâr
Soru Açıklaması
4.

Osmanlı mimarisinde aş pişirilip dağıtılan yerlere ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" İmaret
Soru Açıklaması

Osmanlı mimarisinde aş pişirilip dağıtılan yerlere İmaret denilmektedir. Doğru cevap B'dir.

5.
Emeviler döneminde inşa edilen ilk camiler hangi tiptedir?
Doğru Cevap: "C" Ordugâh camiler
Soru Açıklaması
6.

Aşağıdakilerden hangisi İlk Karahanlı eserlerinin özelliklerindendir?

Doğru Cevap: "B" Kerpiç yapılardır
Soru Açıklaması

Kerpiç yapılardır

7.
Dünyanın mimari harikalarından biri sayılan ve Türk mimarisinin etkilerini yansıtan dört ince kulesi ve sivriltilmiş kubbesiyle tanınan Hindistan'daki anıt yapı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Tac Mahal
Soru Açıklaması
8.

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı kültüründe güzel sanatlar akademisi konumunda olan ve sanat eğitimi yapılan, tarihte büyük sanatkârlar yetiştirmiş kurumlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Mâbedler
Soru Açıklaması

Mâbedler

9.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devri Saray Üsluplarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Hacı Ali et-Tebrizi
Soru Açıklaması
10.

Osmanlılar’da süratli ve kolay yazma ihtiyacından doğan ve XIX. yüzyılın başlarında Bâbıâli kalemlerinde geliştirilmiş divanî karakterinde; daha çok günlük hayatta, mektuplarda, resmî yazılarda kullanılmış olan yazı çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Rik‘a
Soru Açıklaması

Rik‘a

11.
Tezhip sanatında desen uygulanırken motifler bir helezon oluşturacak şekilde dizilirler. Aşağıdakilerden hangisi diğerleriyle aynı helezon içinde bulunamaz?
Doğru Cevap: "A" Rûmî
Soru Açıklaması

Bitki kaynaklı motifler, desen içinde aynı helezon üzerinde yer alabilirler. Meselâ hatâyî, penç, goncagül ve yaprak motifleri uyum içinde çizilebilir. Ama hiçbir zaman hayvan çıkışlı motiflerden olan rûmî, bu helezon üzerinde bulunamaz. Eğer aynı desende hayvan çıkışlı motifler kullanılmak istenirse bunun için ayrı bir helezon çizmek gerekir. 

12.

Sanat sözcüğü, ilk önceleri hangi alan için kullanılmamıştır?

Doğru Cevap: "A" Edebiyat
Soru Açıklaması

Sanat sözcüğü, önceleri sadece plastik sanatlar için kullanılmış; daha sonra yeni tanımlamalarla fonetik sanatlar ve sahne sanatları da sözcüğün kapsamı içine alınmıştır.

13.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı toplumunda sanat eğitimi veren kurumlardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "E" Mektepler
Soru Açıklaması
14.

Osmanlı Mimarisi mimarlık teşkilatı görevleri derecelere ayrılmakta ve çok sıkı kanun ve kayıtlara uymak zorundaydılar. Şehirlerde bir mimarbaşına ve hepsi de sermimârân-ı Hâssa’ya bağlıydılar. Sermimârân-ı Hâssa nerededir?

Doğru Cevap: "C" İstanbul
Soru Açıklaması

İstanbul

15.

Aşağıdakilerden hangisi, bir toplumun ilk çöküş işaretinin başladığı alandır?

Doğru Cevap: "A" Sanat
Soru Açıklaması

Sanat, uzun tarihî bir estetik tecrübeden sonra medeniyetlerin en son elde edilen meyvesidir.  Bir toplumun ilk çöküş işaretleri de sanat alanından başlar. Sanatı yozlaşan toplumlarda maddi ve manevi kültür değerleri de beraberinde yıkılır.

O yüzden Ekonomi, Eğitim, Bilim, Teknoloji ilk çöküş işaretinin görüldüğü alanlar değildir.

16.
Aşağıdakilerden hangisi Aklâm-ı Sitte dışında gelişen yazılardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Sülüs
Soru Açıklaması

Ta‘lik, Divanî, Tuğra, Rik‘a Aklâm-ı Sitte dışında gelişen yazılardandır. Sülüs, Aklâm-ı Sitte içerisinde yer alan bir yazı çeşididir.

17.
Mevzun hatların ortaya çıkışı ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "A" Mâlik b. Dînâr da  ilk celi yazı hattatıdır
Soru Açıklaması
18.

Yazma kitaplarda esas metnin başladığı ilk sayfanın arkasındaki sayfa veya sayfalar için kullanılan bir tabir aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Zahriye Tezhibi
Soru Açıklaması

Zahriye Tezhibi

19.

Müze ve kütüphaneleriyle ilgi çeken şehirler, ülkelere özellikle hangi alanda fayda sağlamaktadır?

Doğru Cevap: "A" Turizm
Soru Açıklaması

Müze, kütüphane ve tarihi çevreleriyle ilgi çeken şehirler de artan turizm gelirleriyle ülke ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır.

20.

Yazıdaki okuma güçlüğünü gidermek, metinde her türlü bozulmayı önlemek için harflerin kimliğini farklılaştıran nokta ve seslendirme işaretleri konması ile ilgili ilk ciddi çalışmayı yapan isim aşağıdakilerden hadisidir? 

Doğru Cevap: "B" Ebü'l-Esved ed-Düeli
Soru Açıklaması

Yazıdaki okuma güçlüğünü gidermek, metinde her türlü bozulmayı önlemek için harflerin kimliğini farklılaştıran nokta ve seslendirme işaretleri konması ile ilgili ilk ciddi çalışmayı yapan isim Ebü'l-Esved ed-Düeli'dir. Doğru cevap B'dir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.