İslam Sanatları Tarihi
Deneme Ara Sınavı 12
1.

Milletlerin medenî seviyeleri ve üstünlüklerinin sahip oldukları sanat eserleriyle ölçülmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Dönemin maddî ve mânevî kültür değerlerinin sanat eserlerine sinmesi.
Soru Açıklaması

Milletlerin medenî seviyeleri ve üstünlükleri ortaya koydukları ve sahip oldukları sanat eserleriyle ölçülür. Çünkü bir dönemin maddî ve mânevî kültür değerleri en saf bir şekilde sanat eserlerine siner

2.
Saî Çelebi’nin kaleme aldığı Mimar Sinan’ın hayatını anlatan eser aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Tezkiretü’l Bünyân
Soru Açıklaması
3.

Aşağıdakilerden hangisinde zahriye tezhibinin kullanım alanı açıklanmıştır?

Doğru Cevap: "D" Metin dışında kalan sahaya şahısların önemine göre işlenir.
Soru Açıklaması

"Arkalık, sırtlık" analamına gelen zahriye yazma kitaplarda esas metnin başladığı ilk sayfanın arkasındaki sayfa veya sayfalar kullanılan bir tabirdir. Metin dışında kalan sahaya şahısların önemine göre bir zahriye tezhibi işlenir.

4.
Aşağıdakilerden hangisi plastik sanatlardan biridir?
Doğru Cevap: "A" Resim
Soru Açıklaması
5.
Hz. Muhammed’in bütün faaliyetlerinin merkezi olan ve daha sonra, Velid zamanında geliştirilen avlu etrafında düz çatı ile örtülü getirilen yapıya ne denir?
Doğru Cevap: "B" Mescid-i Nebi
Soru Açıklaması

Soru anlama sorusu olup,metini okumak yeterlidir.

6.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı müzehhiplerinin dışında kalır?
Doğru Cevap: "B" Hasan-ı Bağdadî
Soru Açıklaması

Hasan-ı Bağdadi Safevî himayesinde çalışan bir nakkaştır.

7.

Aşağıdakilerden hangisi, sanatın doğuşunda, belirleyici etkenlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Milletlerin kompozisyon anlayışları
Soru Açıklaması

Sanatın doğuşunda din kadar milletlerin sanat, zevk ve hayat anlayışları da sanat eserlerinin üslûp kazanmasında belirleyici bir etken olmuştur.

Aynı medeniyet çerçevesinde yer alan milletlerin müşterek dinî ve sosyal ihtiyaçlarına bağlı olarak biçimlendirdikleri, sanat eserlerinde üslûp ve teknik farklılıklar göze çarpar. Toprağa atılan tohum, şartlara ve iklime göre nasıl özündeki gizli şekli gerçekleştirirse milletler de ruhlarındaki özü sanat yoluyla ifadelendirir, kendi renklerini sanata yansıtırlar. Bu nedenle medeniyetlerde zaman ve mekâna göre çeşitli usul ve malzemelerle şekillenen pek çok dinî ve millî sanat dalı vardır. İnsanlığın tarih boyunca çeşitli iklim ve coğrafyada kazandığı ve nesilden nesile aktardığı bilim ve sanat alanındaki bu birikimleri, deneyimleri yeni oluşan medeniyet ve kültürler içinde farklı kompozisyon ve farklı anlayışla devam ederek sanat eserlerinin biçim ve estetik yapılarını tabii olarak etkilemiştir.

8.
Şah I. Tahmasb’ın saltanatı yıllarında, Tebriz saray atölyesi en faal ve en değerli eserleri verdiği sürece, aşağıdaki ustalardan hangisinin yönetiminde girmiştir?
Doğru Cevap: "E" Bihzad 
Soru Açıklaması
9.

Osmanlı mimarisinde görülen, ampir ve barok  etkiler hangi mimari dönem içinde yer alabilir?

Doğru Cevap: "A" Yabancı etkiler dönemi
Soru Açıklaması

Osmanlı mimarisi üslûp ve karakter bakımından kesin olmamakla beraberdört döneme ayrılabilir:

1. Bursa ve Edirne Dönemi (1299-1447)2. Klasik Dönem (1447-1700)  a. Sinan öncesi Klasik Dönem (1447-1538)  b. Mimar Sinan Dönemi (1538-1588) c. Sinan sonrası Klasik Dönem (1588-1700)3. Yabancı Etkiler Dönemi (1700-1890)  a. Barok Dönemi (1700-1810)  b. Ampir-Art Nouvea (1810-1890)4. Millî Mimari Dönemi –Neo-klasik- (1890-1930)

10.

Dolmabahçe Sarayı hangi padişah tarafından yaptırılmıştır?

Doğru Cevap: "B" Abdülmecid
Soru Açıklaması

Dolmabahçe Sarayı, XIX. yüzyıl ortasında Abdülmecid tarafından yaptırılmıştır.

11.

Aşağıdakilerden hangisi zanaat kelimesini tanımlar?

Doğru Cevap: "C" İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak için el emeği ve becerisi ile yapılan ürünlerdir.
Soru Açıklaması

Zanaat “sınaat”, “sanâat” kelimesinden bozulmuş; insanların maddi ihtiyaçlarını karşılamak için el emeği ve becerisi ile yapılan ve sanat özelliği olmayan iş anlamında kullanılmıştır.

12.

Kesme taşın çok kullanıldığı, cephelerin kuvvetle belirtilecek biçimde ele alınması,iç süslemede bitki motiflerinin önemli yer tutması ve planların genellikle Tolunoğlu Camii ve Kayrevan Camii'nin örnek alınması hangi devlet dönemindedir?

Doğru Cevap: "A" Fatımiler
Soru Açıklaması

Bu özellikler, Fatımi mimarisinde kullanılmıştır.

13.

Hangi peygamberin güzel ve gür sesiyle Zebur’dan okuduğu sureleri dinleyenlerin onunla beraber Allah’ı tesbih ettikleri, böylece ilâhi sözleri sanat yoluyla daha etkileyici bir biçimde insanlara bildirdiği bilinir?

Doğru Cevap: "A" Hz. Davud
Soru Açıklaması

Davud peygamberin Allah vergisi güzel ve gür sesiyle Zebur’dan okuduğu sureleri dinleyenlerin, onunla beraber Allah’ı tesbih ettikleri, böylece Hz. Dâvûd’un ilâhî sözleri sanat yoluyla daha etkileyici bir biçimde insanlara bildirdiği ve gönülleri uyardığı bilinir (Sâd 38/18, 19, 20).

14.
Atâ yolu (pesend) üslûbunu bulan müzehhip aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Ahmet Atâullah Efendi
Soru Açıklaması
15.

Aşağıdakilerden hangisi sanat kavramının Almancadaki karşılığıdır?

Doğru Cevap: "C" Kunst
Soru Açıklaması

Sanat kelimesinin İngilizcedeki karşılığı "Art", İspanyolcadaki karşılığı "Arte", Almancadaki karşılığı "Kunst", Latincedeki karşılığı "Artem" ve Arapçada "Fen"dir. Doğru cevap C'dir.

16.

Tezhip sanatının asıl malzemesi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Altın
Soru Açıklaması

Tezhip sanatının asıl malzemesi Altındır. Doğru cevap C'dir.

17.
I. TabiatII. Hayal gücüIII. RüyaIV. Başından geçen olaylarV. Musiki Tezhip sanatında, sanatkârlar motifleri oluştururken genel olarak hangisinden/hangilerinden ilham alırlar?
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması

Sanatkârlar motifleri gerçekçi bir bakışla tabiattan alır. Esas çizgilerini koruyarak ayrıntılarını atar, buna kendi zevk ve görüşlerini de katarlar.

18.

Osmanlı toplumunda eğitim ve öğretim çağına gelmiş olan gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmada hangi seçenek yanlış olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "A" Mancınık
Soru Açıklaması

Osmanlı toplumunda eğitim ve öğretim çağına gelmiş olan gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak için genelde temel eğitimin yanında

şiir zevk ve bilgisi,musiki ve hüsn-i hat gibi sanat eğitimi de verilirdi,

19.
Sanat kelimesinin Almanca karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kunst
Soru Açıklaması
20.

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Dönemi inşaat prensiplerinden'Tenasüp' teriminin karşılığıdır?

Doğru Cevap: "C" Proporsiyon
Soru Açıklaması

Soru analiz sorusu olup,metin dikkatlice okunmalıdır

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.